Извънредна сесия за ВиК: Първан Дангов предлага сградите да се отдадат под наем

DenNews.bg
09.04.2024
размер на текста:

Кметът на Дупница Първан Дангов предлага сградите на ВиК-Дупница да бъдат отдадени под наем чрез провеждане на конкурс за срок от 10 години срещу сумата от 4 408 лева.. Той вече е внесъл докладна в Общинския съвет, а председателят Костадин Костадинов насрочи извънредна сесия в петък. 

Ето какви са мотивите на кмета и какво съдържа докладната:

На 03.04.2024г. Общото събрание на АВиК – Кюстендил приема решение стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на ВиК услуги от страна на ВиКО – „Кюстендилска вода“ ЕООД на територията на Община Дупница да започне от 01.04.2024г.
С присъединяването на територията на включващата се в АВиК – Кюстендил Община Дупница, досега действащият ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД престава да бъде такъв и по силата на закона губи възможността да осъществява дейности и да предоставя услугите по чл.198 от Закона за водите.
Конкретните условия, дата на реално започване на предоставяне на ВиК услуги, отчитане на водомерите на потребителите, запазване на реалните работни места на всички работници и служители, както и всички други фактически действия, свързани с предоставянето на ВиК услуги от новия ВиК оператор са уредени с рамково споразумение между „Кюстендилска вода“ ЕООД и „ВиК – Дупница“ ЕООД, гласувано и прието като текстове от Общински съвет – Дупница на последното редовно заседание на 28.03.2024г.
С Акт за общинска собственост №582/26.02.2001 год., вписан в Служба по вписвания под № 79, том 6, вх.р-р №1507 от 24.07.2002г. е актуван за частна общинска собственост следният недвижим имот:
Масивна административна сграда - двуетажна част, строена 1965 г., със застроена площ: 116 кв.м.- мазе, барче и склад. Първи етаж – инкасатори. Втори етаж – канцеларии.
Двуетажна пристройка, строена 1982 г., със застроена площ: 158 кв.м. Първи етаж гаражи и работилница. Втори етаж - администрация.
Едноетажна пристройка, стр.1997 г., със застроена площ: 78 кв.м. – ВИС.
Двуетажна битова сграда с гараж – строена 1997 г., със застроена площ: 95 кв.м. Първи етаж гараж,работилница и баня. Втори етаж - канцеларии и сервизно помещение.
Гаражни клетки - 3 бр, строени 1997 г., със застроена площ: 79 кв.м.
Склад за строителни материали - масивна едноетажна с мазе, строена 1997 г., със застроена площ: 94 кв.м.
Дворно място - парцел ІХ, кв. 148, с площ: 2 045 кв.м., представляващи по действащата КК на гр. Дупница:
Съгласно т.11 от Акт за общинска собственост №582/26.02.2001 год. „Имотът е включен в капитала на търговско дружество“ /към датата на съставяне на акта той действително е/: “Водоснабдяване и канализация - Дупница“ ЕООД гр.Дупница, така и съгласно Решение по фирмено д. №I-451/1989 на Кюстендилски окръжен съд от 11.10.2000г. относно вписване в ТР промени във „ВиК – Дупница“ ЕООД, а именно в т.4 от същото увеличаване на капитала, чрез внасяне на апортна вноска, представляваща „парцел IX, кв.148 по плана на гр. Дупница“, частна общинска собственост, на стойност 37 000 лева. Изготвената оценителна експертиза по фирменото дело от 24.03.2000г. също е с предмет единствено общинския терен, представляващ парцел IX, имот 5628, кв.148, находящ се в гр. Дупница. Сградите, находящи се в имота няма данни да са включвани като апортна вноска в капитала на търговското дружество и в този смисъл Община Дупница се легитимира като собственик с гореописания Акт за общинска собственост.
Действително с Решение № 101/24.06.2016 год. Общински съвет – Дупница задължава управителя на “Водоснабдяване и канализация - Дупница“ ЕООД гр.Дупница да прехвърли безвъзмездно в собственост на община Дупница активите подробно описани в Приложение №1 към решението, в което фигурират описания по – горе имот, ведно със сградите, в изпълнение на което е сключен Договор №VIII-1/01.08.2016г. между „ВиК – Дупница“ ЕООД и Община Дупница, като сградите са заведени в счетоводните сметки на Община Дупница и е определена балансова стойност на всяка от тях.
Декларациите за облагане с данък върху недвижимия имот по чл.14 от ЗМДТ, в частност за сградите, датират от 03.2015г., като през годините същите са многократно коригирани. Заведеждани са винаги от представител на „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД в качеството му на ползвател, а Община Дупница е записана като собственик. /Приложение 1 /опис декларации по ЗМДТ/, неразделна част от настоящата докладна/.
Към настоящия момент съществува належаща нужда от определяне на административен, складов и машинен център за ВиК дейности, където новият оператор в лицето на „Кюстендилска вода“ ЕООД да организира процеса по фактическо предоставяне на ВиК услуги на потребителите от Община Дупница. Настоящото предложение се фокусира върху регламентация на фактическо използване на сградите от новия оператор, без което упражняване на дейност на територията на нашата Община е невъзможно.
Предвид задълбочилата се дискусия в рамките на предходното заседание на Общински съвет – Дупница и предложената процедура – приватизационна продажба по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, считам, че подобна процедура би отнела значителен времеви ресурс, поради което с цел задоволяване нуждите на ВиК оператора и на основание чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост предлагам провеждане на открита процедура – публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост

С цел пълнота на предложението, уточнявам, че за предоставяне под наем на имоти – частна общинска собственост не се изисква Решение на Общински съвет, така съгласно Закона за общинската собственост и местната Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, доразвиваща приложимите текстове на закона „недвижимите имоти – частна общинска собственост, предназначени за административни, производствени и стопански нужди, се отдават под наем след организиране и провеждане на търг или конкурс от Кмета на Общината при условия и ред определени в глава V по цени съгласно приложение №1 и приложение №3“.
Въпреки горното, с цел прозрачност по този обществено значим въпрос, свързан с осъществяване на ВиК услуги на територията на Община Дупница от „Кюстендилска вода“ ЕООД, считам, че именно от компетенциите на Общински съвет е да вземе решение в тази връзка.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, ал.4 и ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год. на Общински съвет Дупница/, предлагам следното


Проект:
Р Е Ш Е Н И Е

1. Общински съвет – Дупница допълва програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Дупница за 2024г. в част III, т.А – „Имоти, които Община Дупница има намерение да предостави под наем“ – със следните недвижими имоти:

3. Общински съвет Дупница определя:
3.1. Имотът се отдава само по предназначение – за упражняване на дейност, свързана с водоснабдяване и канализация;
3.2. Начална наемна цена – както следва:
3.2.1. За сграда с идентификатор 68789.18.28.1, със застроена площ: 49 кв. м. – 490.00 /четиристотин и деветдесет/ лв. месечно;
3.2.2. За сграда с идентификатор 68789.18.28.2, със застроена площ: 32 кв. м. – 160.00 /сто и шестдесет / лв. месечно;
3.2.3. За сграда с идентификатор 68789.18.28.3, със застроена площ: 94 кв. м. – 940.00 /деветстотин и четиридесет/ лв. месечно;
3.2.4. За сграда с идентификатор 68789.18.28.4, със застроена площ: 22 кв. м. – 110.00 /сто и десет/ лв. месечно;
3.2.5. За сграда с идентификатор 68789.18.28.5, със застроена площ: 79 кв. м. – 395.00 /триста деветдесет и пет/ лв. месечно;
3.2.6. За сграда с идентификатор 68789.18.28.6, със застроена площ: 74 кв. м. – 370.00 /триста и седемдесет/ лв. месечно;
3.2.7. За сграда с идентификатор 68789.18.28.7, със застроена площ: 99 кв. м. – 495.00 /четиристотин деветдесет и пет/ лв. месечно;
3.2.8. За сграда с идентификатор 68789.18.28.8, със застроена площ: 88 кв. м. – 114.40 /сто и четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ лв. месечно;
3.2.9. За сграда с идентификатор 68789.18.28.9, със застроена площ: 36 кв. м. – 180.00 /сто и осемдесет/ лв. месечно;
3.2.10. За сграда с идентификатор 68789.18.28.10, със застроена площ: 84 кв. м. – 420.00 /четиристотин и двадесет/ лв. месечно,
или всичко на обща стойност 3 674.40 /три хиляди шестстотин седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки/ лв. Върху цената се дължи 20% ДДС.
3.3. Размер на депозита за участие в конкурса – 734.88 /седемстотин тридесет и четири лева и осемдесет и осем стотинки/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена;
3.4. цена на конкурсните документи – 240.00 /двеста и четиридесет/ лв., с включено 20% ДДС;
3.5. Срок, за който се отдава имотът – 10 /десет/ години;
4. Условията на конкурса, както и конкурсните документи да се утвърдят от Кмета на Община Дупница, съгласно чл. 96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
5. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи договор за наем със спечелилия участник.
6. На основание чл.60, ал.1, предложение второ от Административнопроцесуален кодекс и във връзка с обезпечаване нуждите на „Кюстендилска вода“ ЕООД за осъществяване на ВиК дейности на територията на Общината, включващи всеобхватно, навременно и функционално предоставяне на ВиК услуги на потребителите, Общински съвет Дупница допуска предварително изпълнение на настоящото решение за защита на особено важен обществен интерес.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети