Предстои приемане на бюджета на Община Дупница за тази година

DenNews.bg
09.02.2024
размер на текста:

Предстои приемането на бюджета на Община Дупница за тази година. Сесията на Общинския съвет е насрочена за 15-и февруари, вносител на докладната е кметът Първан Дангов.
.Ето какви разходи са предвидени във финансовата рамка за тази година:

1.1 ПО ПРИХОДИТЕ в общ размер на 56 488 663 лв. съгласно Приложение № 1 и 2, в т.ч . :

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в общ размер на 40 238 740 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 36 939 986 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2023 година в размер на 3 298 754 лв., финансирани със същата сума и разпределени съгласно Приложение № 2а.
1.1.2. Приходи за местни дейности, общо в размер на 16 249 923 лв., съгласно Приложение № 1 и 2, в това число са включени:
1.1.2.1. Местни приходи от дейност 10 926 000 лв., от тях:
1.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 4 442 000 лв.
1.1.2.1.2. Приходи от собственост в размер на 1 730 000 лв.
1.1.2.1.3. Общински такси в размер на 3 799 000 лв.
1.1.2.1.4. Неданъчни и други приходи /вкл. платени данъци/, в размер на 955 000 лв.
1.1.2.2. Трансфери от ЦБ за местни дейности в общ размер на 5 295 700 лв. в т.ч.:
1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия 3 123 500 лв.
1.1.2.2.2. Средства за зимно поддържане и снегопочистване 192 300 лв.
1.1.2.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи 1 697 300 лв.
1.1.2.2.4. Други целеви разходи за местни дейности 282 600 лв.
1.1.2.3. Трансфери м/у бюджети и сметки от ЕС 4 998 422 лв.
1.1.3. Операции с фин. активи -4 970 199 лв., в т.ч. поемане и обслужване на дълг по дългосрочни и краткосрочни заеми, облигационна емисия, наличности по сметки и преходни остатъци, дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.
1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в общ размер на 56 488 663 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1 и 2.
1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 40 238 740 лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на 16 249 923 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 50000 лв. и дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия 835000 лв.
2. Утвърждава общото бюджетно салдо в размер на 4 970 199 лв.
3. Приема инвестиционната програма за 2024 година /поименен списък на обекти/ в общ размер на 3 326 144 лв., разпределени по функции, дейности, параграфи и източник на финансиране, съгласно Приложение № 4, раздели А и Б.
3.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в общ размер на 1 697 300 лв. съгласно Приложение № 4, раздели А и Б.
3.2. Утърждава, с приходите от постъпления от продажби на общински нефинансови активи, да се финансират само изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и погасяване на заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.
4. Приема индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз през 2024 г. в размер на 12459640 лв. по прихода и разхода, съгласно Приложение № 5.
5. Утвърждава разходите за заплати през 2024 г. и числеността на персонала в делегираните от държавата дейности /без звената от системата на народната просвета във ф-я „Образование“, които прилагат системата на делегирани бюджети/, във функциите “Общи държавни служби”, “Отбрана и сигурност”, “Здравеопазване”, “Социално осигуряване подпомагане и грижи”, “Почивно дело, култура, религиозни дейности” /без читалищата/, както и в местните дейности в размера по Приложения № 2 и №3. Числеността в делегираните и местните дейности следва да се съгласува с кмета на общината, като същите се определят в рамките на средствата определени по единни разходни стандарти и според предоставените бюджетни кредити.
6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
6.1. Членски внос за сдружения, в които участва община Дупница 23000 лв.
6.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - общо 57000 лв., от тях 2000 лв. помощи за погребение, 30000 лв. по програма “Инвитро”, 20000 лв за подпомагане на даровити деца, 5000 лв подпомагане на сираци в детска възраст.
6.3. Субсидии и целеви разходи за:
6.3.1. Читалища 669760 лв., определени в общ размер за 40 субсидирани бройки, според единните разходни стандарти и разпределени от читалищата по протокол, Приложение № 6.
6.3.2. За оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на територията на община Дупница и градски фестивали 80000 лв. За културни мероприятия и празници 120000 лв., планирани като текущи разходи в дейност 759 “Други дейности по културата”.
6.3.3. Субсидии за спортни клубове за развитие на масовия спорт в общ размер на 380000 лв, от които, по ред и условия, определени в наредба на ОбС – гр. Дупница 130000 лв., целево за ФК „Марек 1915” 250000 лв.
6.3.4. Допълнително финансиране на общински училища с маломерни паралелки в малките населени места 30000 лв.
6.3.5. Допълнително финансиране на ОУ „Хр. Ботев“ с. Крайници за изготвяне на проект за физкултурен салон 20000 лв.
6.4. Възлага на кмета на общината при финансова възможност и при спазване на принципа разходите да се извършват до размера на приходите, да направи мотивирано предложение до ОбС-гр. Дупница за увеличение на обезщетенията и помощите, както и да договори и предостави допълнителни субсидии на организации, регистрирани като лица с нестопанска цел на територията на община Дупница, като извърши съответните корекции на общинския бюджет.
7. Приема следните лимити за разходи:
7.1. СБКО в размер до 3% от начислените трудови възнаграждения, и при условие, че са реализирани целесъобразни икономии от други разходи по бюджетите на второстепенните разпоредители, след мотивирано искане и издадена заповед на кмета на общината.
7.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината и председателя на ОбС не са планирани.
7.3. Утвърждава показателите по чл. 45, ал.1, г.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници съгласно Приложение № 7.
7.3.1. Приема разходите за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на територията на съответното кметство в общ размер на 1 546 491 лв, разпределени по населени места съгласно Приложение № 7.
7.3.2. Възлага на кмета на община Дупница текущо да следи и да определя разходите за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата, които се финансират с 30% от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметствата по ЗОС. При необходимост от корекции на финансовата рамка на бюджета, да внесе своевременно докладна записка в ОбС – гр. Дупница.
8. Утвърждава индикативен списък на лицата - пътуващ педагогически персонал, които имат право на транспортни разходи за сметка на целеви и бюджетни средства в организацията, в която работят, по Приложение № 8, с право на възстановяване в рамките на 100% от действителните разходи.
9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2024-2026 г., съгласно Приложение № 9.
10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 10.
11. Определя максималния размер на дълга, както следва:
11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2024 година, в размер на 2500000 лв. в това число по краткосрочен/овърдрафт кредит 500000 лв и за преобразуване на краткосрочен в дългосрочен дълг кредит към Фонд „ФЛАГ“ 2 000 000 лв. При внасяне на предложение за поемане на нов общински дълг, максималният размер на новия дълг подлежи на промяна и актуализация, в съответствие с приетото от Общински съвет – гр. Дупница решение.
11.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2024 година не се предвиждат. При доказана необходимост, кметът на община Дупница следва да внесе допълнително предложение в ОбС – гр. Дупница.
11.3. Максимален размер на поетият общински дълг, в т.ч. главници и лихви по облигационен заем, краткосрочен и дългосрочен дълг към Фондове „ФУГР“ и “ФЛАГ” и общинските гаранции към края на 2024 година, в общ размер на 5000000 лв. При внасяне на предложение за поемане на нов дълг, максималният размер на общинския дълг подлежи на промяна и актуализация, в съответствие с приетото от Общински съвет – гр. Дупница решение.
12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. в размер на 6700000 лв, но не повече от правилото наличните към края на годината задължения за разходи да са до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 година в размер на 22500000 лв., но не повече от правилото наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да са до 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
14. Определя размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2024 година в размер на не по-малко от 60% от отчетените 2381090 лв просрочени задължения към 31.12.2023 г., или не по-малко от 1429000 лв.
15. Определя размера на просрочените вземания от наеми и клиенти, които се предвижда да бъдат събрани през 2024 година, в размер на не по-малко от 50% от размера на вземанията, или 115000 лв. Определя размера на просрочените вземания от местни данъци и такси, които се предвижда да бъдат събрани през 2024 година, в размер на не по-малко от 30 % от размера на вземанията, или 150000 лв.
16. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи” да бъдат отчитани в рамките на бюджета за дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” в съответствие с Единната бюджетна класификация за 2024 г.
17. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на територии за обществено ползване” да бъдат отчитани в рамките на бюджета за дейност „Чистота” в съответствие с ЕБК за 2024 г. В разходите на тази дейност са включени както дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, така и разходите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и премахване на нерегламентирани сметища.
17.1. Приема план-сметката за разходите за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ /разходи за чистота/ за 2024 г. в общ размер на 6541473 лв, съгласно Приложение № 11.
18. Възлага на кмета на общината да извършва следните компенсирани промени:
18.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите, в рамките на дейностите във функцията, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
18.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една или друга дейност и функция или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
18.3. В разходната част на бюджета – за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по т.1.2. от настоящото решение.
18.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства.
19. Общински съвет гр. Дупница възлага на кмета:
19.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, както и конкретните им права и отговорности.
19.2. Да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната дисциплина или разписаните правила по Система за финансово управление и контрол, до неговото преустановяване.
19.2.1. Прилагането на т. 19.2. не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на задължения произтичащи от нормативен акт.
19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия.
19.4. В случай на значително отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности да информира общинския съвет и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
19.5. Да включва информацията по чл.125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
19.6. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.
19.7. Да разработи разчети на сметките за средствата от ЕС, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.
20. Временно свободните средства могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси.
21. Общински съвет гр. Дупница възлага на кмета:
21.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишни цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
21.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти, включително и за целеви безлихвени заеми от ЦБ.
22. Общински съвет гр. Дупница приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета за 2024 г., съгласно Приложение № 12.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети