Първан Дангов пита жителите на Община Дупница как да се харчат 80-те милиона в бюджета тази година

DenNews.bg
13.01.2024
размер на текста:

Кметът на Дупница Първан Дангов кани всички жители на Община Дупница да се включат в публичното обсъждане на бюджета за тази година, който ще бъде 80 милиона лева. Поканата е качена на сайта на Общината и ето какво гласи: 

Предстои приемането на бюджета на Община Дупница за 2024 година. Във връзка с обявената бюджетна процедура и водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за нашата община и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, кмета на общината Ви кани да участвате в обществено обсъждане на проекта за бюджет на Община Дупница за 2024 година.
Публичното обсъждане ще се проведе на 22.01.2024 година от 17. 30 часа в заседателната зала на партера на Община Дупница.

На пресконференция през седмицата градоначалникът гарантира, че бюджетът за тази година ще бъде на гражданите на Община Дупница и ще бъде бюджет за всички. Затова за него е важно да чуе гласа на хората така, че средствата да бъдат разпределени според техните виждания. 1 милион лева ще бъдат заделени за изработването на работни проекти за цяластен ремонт на улици в сектор ВиК в града и селата. В Дупница- централна градска част и критични точки като такива в Горна махала, и в селата Крайници, Червен брег и Яхиново. Идеята е да има готови проекти за гарантирани около 25-30 милиона лева, които да са и с разрешителни за строеж така, че когато се появи възможност за тяхното финансиране, да се реагира в максимално бърз срок. 

 

А ето и какви са намеренията на общинското ръководство за разпределяне на бюджета за тази година по предварителни изчисления с уговорката, че ще се правят и корекции:

 

Финансовата рамка на проектобюджета на Община Дупница за 2024 година, общо по
приходите и разходите на държавните и местни дейности, е в размер на 56 181 000 лева. Спрямо
приетият първоначален бюджет за 2023 г. в размер на 51 225 000 лeва, това е увеличение с 4 956
000 лева. В края на годината консолидираният бюджет за 2024 г., заедно с очакваните
постъпления от допълнително финансиране на приоритетни обекти от МРРБ, средства от
ПУДООС, европейски и национални програми, както и текущи актуализации на субсидиите и
трансферите за държавни дейности се очаква да бъде в размер над 77 000 000 лв.
1. Общия размер на бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет за 2024 г. е в
размер на 42 235 686 лв, което е увеличение с 4 359 991 лв спрямо първоначалния бюджет за
2023 г. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности е в размер на 36 939 986 лв, или
общата субсидия за държавни дейности е увеличена с 4 297 891 лв. Основното увеличение е във
функция „Образование“, която включва както училищата, така и детските градини, които са
изцяло държавана дейност, с делегирани бюджети. Средствата в тези дейности се разпределят
между разпоредителите на база приета и утвърдена формула.
Бюджетите на второстепенните разпоредители в дейностите държавна отговорност се
планират и разпределят по нормативни актове и правила, залегнали в ЗДБРБ, ЗПФ и други
закони и постановления. Допълнително към общата субсидия ще се прибавят и отчетените в
дейностите държавна отговорност преходни остатъци от 2023 г. в общ размер на 2 990 664 лв., от
които 1 200 657 лв. във Функция „Образование“.
2. Планиран размер на приходите от местни дейности:
Планът за 2024 г. е в размер на 10 926 000 лв , като е увеличен минимално с 33 500 лв
спрямо 2023 г., имайки предвид, че не се предвижда увеличение на данъчната тежест през
годината, а се акцентира на повишената събираемост. Към 31.12.2023 г. изпълнението на
приходите от местни дейности е в размер на 96%, което дава увереност, че планираните през
2024 г. приходи ще бъдат изпълнени с по-висока събираемост.
2.1. Собствените приходи от местна дейност са планирани в общ размер на 10 926 000 лв,
както следва:
- Приходи от местни данъци 4 442 000 лв.
-  Неданъчни приходи 6 484 000 лв. В това число:
- 1 730 000 лв приходи от собственост,
- 3 799 000 лв приходи от общински такси,
- 155 000 постъпления от глоби, лихви, концесии, други приходи, в това число
-75 000 лв платени корпоративни данъци и ДДС.
- 800 000 лв приходи от продажби на терени, сгради, ДМА, земя.
Допълнително към собствените приходи се планира да постъпят и приходи от трансфери
/авансово финансирани програми от ЕС/ в размер на 4 998 422 лв.

Планът на местните приходи е даден по пълна Единна бюджетна класификация в
следващата таблица.

2.2. Трансферите от Централния бюджет за капиталови разходи, изравнителна субсидия,
други целеви разходи и зимно поддържане, предназначени за местните дейности, са общо 5 295
700 лв, в това число:
- изравнителна субсидия 3 123 500 лв
- зимно поддържане 192 300 лв
- субсидия за капиталови разходи 1 697 300 лв.
- средствата за други целеви разходи за местни дейности 282 600 лв.
 

Средствата от държавни субсидии за местни дейности са увеличени минимално спрямо
2023 г., като общото им увеличение е 62 000 лв.


2.3. Плащанията по поетият общински дълг през 2024 г. са по облигационен заем в размер
на 592 500 лв /последни две вноски по 296 250 лв/, 94 500 лв към ФУГР, 250 000 лв по кредит за
3
финансова помощ на ВиК, 167 000 по инвестиционен кредит за ВиК в малки населени места.
През годината предстоят и плащанията по поет краткосрочен и дългосрочен дълг към Фонд
ФЛАГ, които са в общ размер на 8 366 019 лв. Предвидено е удължаването на един от поетите
краткосрочни заеми от Фонд "ФЛАГ", като от 3 596 019 лв. 2 000 000 лв. ще бъдат
предоговорени като дългосочен заем. Предвидено е и поемане на 500 000 лв нов краткосрочен
овърдрафт кредит, за което има и прието решение на ОбС. Този овърдрафт ще бъде погасен през
м. януари 2025 г., като плащания по него не са предвидени в настоящия проект за 2024 г.
2.4. Планираните лихви по заеми са общо 225 000 лв, като увеличението с 45 000 лв
спрямо 2023 г. е с произход както от новият поет дълг, така и от увеличените лихвени проценти
на БНБ, чрез които се определят плаващите лихви по кредитите.
3. Към момента инвестиционната програма /капиталови разходи/, за 2024 г. е в общ размер
на 3 316 144 лв. Допълнителни 790 400 лв от собствени приходи и трансфери за местни дейности
/част от изравнителната субсидия/, са предвидени за текущи ремонти на инфраструктурата в
града и в малките населени места.
Подробен план на предложението за финансиране на капиталовите разходи през 2024 г. е
даден в следната таблица:

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2024 Г.
РАЗДЕЛ "А"

 

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2024 Г.
РАЗДЕЛ "Б"
 

 

Към инвестиционната програма следва да се добавят и два проекта на обща стойност 5 684
400 лева, финансирани по чл. 107. (1) от ЗДБРБ за 2024 г., като Министърът на регионалното
развитие и благоустройството ще сключи с кмета на общината споразумение /със срок на
изпълнение и въвеждане в експлоатация до 31 декември 2026 г./, за финансиране на проектиране,
строителство, основен ремонт и реконструкция на два обекта:
1. „Рехабилитация на водоснабдителна система на с. Джерман и връзка с възможност за
аварийно захранване“ на стойност 3 209 400 лева
2. „Строително-ремонтни дейности на социално-спортно съоръжение – стадион „Бончук““
на стойност 2 475 000 лева.


Предложението за финансиране на текущи ремонти на инфраструктурата на община
Дупница през 2024 г. е дадена подробно в следващата таблица:

 

4. Освен собствените средства и субсидията за капиталови разходи, по европейски и
национални програми ще бъде осигурен допълнителен ресурс за финансиране на
инфраструктурни проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси", ОП "Региони в растеж",
ОПОС и Трансгранично сътрудничество, в общ размер на 11 300 000 лв.
Общата рамка на разходите за инвестиции и ремонти през 2024 г., заедно с постъпленията
по национални и европейски програми се очаква за бъде над 20 790 000 лв.
5. Разходите за социални, спортни и културни дейности, вкл. и помощите по решение на
ОбС се планират както следва:
 30 000 лева по общинска програма “Инвитро”,
 2 000 лв за помощи за погребения по общинска наредба,
 20 000 лв за финансиране на даровити деца,
 5 000 лв годишна помощ на сираци в детска възраст, като за целта е създадена и
специална сметка за дарения.
 130 000 лв за спортните клубове по общинска наредба,
7
 250 000 лв целево за ФК "Марек 1915",
 80 000 лв за оркестри, ансамбли и фестивали /общински духов оркестър, мъжки хор
"Св. Иван Рилски", ФСГП "Ноктюрно", международни фестивали/,
 120 000 лв за общински културни мероприятия и празници през 2024 г.
 50 000 лева за дофинансиране на училища с маломерни паралелки в малки
населени места, от които 20 000 лв целево за ОУ Крайници за изготвяне на проект.
6. За кметствата в малките населени места е разработен отделен план на разходите,
включващ заплатите на персонала, месечна издръжка за неотложни разходи до 1 200 лева
годишно, средства за местни празници - 400 лв и 600 лв според големината им, 3 000 лв такси за
футболните отбори, както и читалищата, финансирани от ЦБ. Продължава практиката 30% от
постъпленията от продажба на имоти в селището да се разпределят за населеното място.
Текущите и основни ремонти в тези населени места са включени в основният план на общината
за 2024 г.
7. Настоящите разчети по бюджета за 2024 г. са предварителни, като е възможно в
резултат на направени и приети предложения да бъдат извършени компенсирани, вътрешни
промени в заложените разчети.

Изготвил:
Дир. дирекция „ФДиУС“ П. Петров

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети