Режат лентата на рекултивираното за над 5 млн. лв. сметище в Дупница

DenNews.bg
24.09.2023
размер на текста:

Община Дупница приключи реализирането на проект „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, м. „Злево", гр.Дупница" по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.". Церемонията по откриване на обекта ще се проведе от 11:00 часа на 26 септември 2023 г. /вторник/ в местността „Злево", гр.Дупница, бивше депо за неопасни отпадъци.
Първата копка по рекултивацията направи кметът на Дупница инж. Методи Чимев на 27-и юли миналата година.

Община Дупница започна да изпълнява проект BG16M1OP002-2.010-0043 „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, мeстност „Злево“, гр. Дупница“, по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.", съфинансирана от ЕФРР и КФ на Европейския съюз.
Обща стойност на проекта бе в размер на 5 059 839,72 лв. с ДДС - 100 % безвъзмездна финансова помощ.
Основната дейност за реализацията на проекта включва техническата рекултивация на депото за битови отпадъци на територията на община Дупница, което ще намали замърсяването на околната среда и ще предотврати риска за здравето на населението.
Основните цели на проект „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, м.„Злево“, гр. Дупница“ включват подобряване на екологичните характеристики на района, предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда и произтичащите от тях рискове за здравето на населението. Изпълнението на проекта е пряко свързано с изпълнението на задълженията на България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14, чрез рекултивацията на депото на Община Дупница, неотговарящо на нормативните изисквания, предмет на процедурата по нарушение на правото на ЕС за неизпълнение на задълженията от страна на Р България на член 14, букви а-в от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26.04.1999 г. относно депонирането на отпадъци.

 

 


 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети