Утвърдена е Стратегията на област Кюстендил за равенство, приобщаване и участие на ромите 2022-2030 г.

DenNews.bg
01.09.2022
размер на текста:

Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси утвърди Стратегията на област Кюстендил за равенство, приобщаване и участие на ромите 2022-2030 г. Решението бе взето на заседание, проведено в сградата на Областна администрация-Кюстендил, което бе свикано от зам.-областния управител и зам.-председател на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси Валентина Караганова.
Стратегията е изготвена в резултат на сътрудничество между областната и общинските администрации, неправителствени организации и компетентни институции с цел прилагане на териториален и целенасочен интегриран подход и отчитайки реалното състояние, основните приоритети, цели,
принципи, визия и мониторинг. Тя отразява комплексните
потребности на уязвимата общност, икономическата целесъобразност и
механизмите за изпълнение на заложените мерки. Стратегията бе качена на сайта на Областна администрация – Кюстендил, за обществено обсъждане, в срок 01-31.08.2022 г. В Областна администрация- Кюстендил не са постъпили възражения, забележки или коментари, които да доведат до корекции на съдържанието.
Областната стратегия е изготвена на база данни, подадени от общините в Кюстендилска област, за актуалното състояние на ромската общност по приоритетите:
- образование и обучение;
- здравеопазване;
- заетост;
- жилищни условия;
- върховенство на закона и антидискриминация;
- култура и медии;
Общините в областта изпълняват местни политики за равноправен достъп на ромските ученици до образование.
Негативните тенденции, свързани със здравословното състояние на
лицата от ромски произход, са висока заболеваемост, висока смъртност,
ниска продължителност на живот, здравна неосигуреност, липса на здравна култура и незадоволителни нагласи сред ромската общност за интегриране към общо профилактичните дейности за по-добро здраве.
На територията на област Кюстендил регистрираните безработни лица
към 30.06.2022 г. са 3 102 души, като от тях 764 са се самоопределили като
роми.
Нерешен остава проблемът с незаконно строителство, несъобразено със
строителните правила, високата гъстота на населението и пренаселеността в жилищата.
Основната цел на Стратегията е създаване на условия за равнопоставеност, приобщаване и участие на
ромите, чрез осигуряване на достъп до права, стоки и услуги, участие във
всички сфери на обществения живот при спазване принципите на
върховенство на закона и недискриминация.
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети