Кметът на Дупница удари първа копка за рекултивацията на 70-годишното сметище

DenNews.bg
27.07.2022
размер на текста:

 Кметът на Дупница инж. Методи Чимев направи първа копка за старт на рекултивацията на 70-годишното сметище. Това ще стане възможно благодарение на проект  на стойност 5 959 839 лв.

 

Община Дупница изпълнява проект BG16M1OP002-2.010-0043 „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, мeстност „Злево“, гр. Дупница“, по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.", съфинансирана от ЕФРР и КФ на Европейския съюз.
Обща стойност на проекта е в размер на 5 059 839,72 лв. с ДДС - 100 % безвъзмездна финансова помощ.
Основната дейност за реализацията на проекта включва техническата рекултивация на депото за битови отпадъци на територията на община Дупница, което ще намали замърсяването на околната среда и ще предотврати риска за здравето на населението.
Основните цели на проект „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, м.„Злево“, гр. Дупница“ включват подобряване на екологичните характеристики на района, предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда и произтичащите от тях рискове за здравето на населението. Изпълнението на настоящия проект е пряко свързано с изпълнението на задълженията на Р България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14, чрез рекултивацията на депото на Община Дупница, неотговарящо на нормативните изисквания, предмет на процедурата по нарушение на правото на ЕС за неизпълнение на задълженията от страна на Р България на член 14, букви а-в от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26.04.1999 г. относно депонирането на отпадъци.

 

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети