Община Дупница обяви конкурс за директор на Историческия музий

DenNews.bg
02.06.2022
размер на текста:

Община Дупница обяви конкурс за директор на Историческия музей. Ето пълният текст:

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед №РД04-691/27.05.2022 г. на Кмета на Община Дупница обявява конкурс за длъжността „директор“ на Общински културен институт - Исторически музей, град Дупница
Място на работа: гр. Дупница, пл.“Свобода“
Характер на работа: Организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Общински културен институт – Исторически музей – гр. Дупница
Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.
I. Изисквания за длъжността:

1. Минимални изисквания:
• Образование – висше; образователно – квалификационна степен „магистър“;
• Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата;
• Професионален опит 3 /три/ години в съответното професионално направление;
2. Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.
3. Като предимство се счита:
• Присъдени научни степени;
• Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
• Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
• Чуждоезикова подготовка;
• Компютърна грамотност.

II. Начин на провеждане на конкурса:

1. Защита на концепция за дейността и развитието на Исторически музей - град Дупница за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.
2. Събеседване.

III. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие;
2. Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага);
3. Документ за трудов стаж (копие);
4. Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца);
5. Професионална автобиография;
6. Документ за завършено образование (копие);
7. Концепция за дейността и развитието на Исторически музей - град Дупница за 5 годишен период, като подробно е разработена първата година, в запечатан и ненадписан плик, в обем до 10 страници.
Концепцията следва да съдържа:
• анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;
• тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;
• определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
• мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
• етапи на реализация на концепцията.
При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

IV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:

1. Документите се подават в запечатан, непрозрачен плик от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. включително, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в Деловодството на Община Дупница – град Дупница, пл. „Свобода” №1;
2. Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Деловодството на Община Дупница;
3. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок;
4. Всеки лист от копие на документ следва да бъде заверен от кандидата с подпис и текст „Вярно с оригинала”;
5. Пликът трябва да съдържа следния надпис: „Конкурс за директор на Исторически музей Дупница“ и трите имена на кандидата;
6. Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на Община Дупница, пл. „Свобода” №1 и на сайта на Община Дупница - www.dupnitsa.bg.

за контакти: тел. 0701/59246.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети