10 решения на общинските съвети са върнати от областния управител на Кюстендил като незаконосъобразни

DenNews.bg
15.06.2022
размер на текста:

 10 решения на общинските съвети в Кюстендилска област са върнати за ново разглеждане, като незаконосъобразни, от областния управител Катя Димитрова, при упражняване на административен контрол, за периода от 14.01.2022 г. до 14.06.2022 г. 9 от тях вече са прегласувани от местните законодателни власти. В посочения период е осъществен административен контрол върху общо 684 решения на общинските съвети, приети на проведени редовни и извънредни заседания.
За ново разглеждане са върнати 4 решения на Общински съвет-Сапарева баня, 2 – на Общински съвет-Невестино, 1- на Общински съвет-Кюстендил, 1 – на Общински съвет-Дупница, 1 – на Общински съвет-Бобошево и 1 – на Общински съвет-Кочериново.
За ново разглеждане са върнати текстове от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Бобошево. 2 от върнатите за ново разглеждане 4 решения на Общински съвет-Сапарева баня касаят промяна в начина на трайно ползване на земеделска земя, като Общинският съвет не е посочил мотиви, както и не се е обосновал за задоволяване на какви други общински земеделски нужди е необходимо да се промени начина на трайно ползване на съответната земеделска земя. Останалите решения на Общински съвет-Сапарева баня са за обявяване за частна общински собственост на 2 поземлени имота и даване съгласие за продажба, както и решението за бюджета, поради незаконосъобразност на отделни точки.
Върнатото за ново разглеждане решение на Общински съвет-Дупница касае точки от бюджета, в частта прехвърляне на правомощия от Общинския съвет към кмета на Общината, въпреки, че законодателят е регламентирал, че тези въпроси са от изключителната компетентност на Общинския съвет.
Решението на Общински съвет-Кюстендил относно даване на съгласие да се промени предназначението и начина на трайно ползване на 54 имота от земеделски в горски територии, и да се трансформира собствеността на 10 имота с начин на трайно ползване „пасище“ от публична в частна общинска собственост, също е върнато за ново разглеждане от местния парламент.
При осъществяване на административен контрол, областният управител Катя Димитрова върна за ново разглеждане решение на Общински съвет-Кочериново, касаещо продажба на имот по реда на Закона за общинската собственост, вместо по Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, както и две решения на Общински съвет-Невестино – едното също е за продажба на имот по Закона за общинската собственост вместо по Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, а другото – Подробен устройствен план – План за регулация, като се промени в границата на урегулиран поземлен имот.
Срок за ново обсъждане тече единствено за отмененото решение на Общински съвет-Невестино за продажба на имот. Всички останали решения на местните законодателни власти са преразгледани и на заседания на Общинските съвети и са отменени.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети