ГД "Гранична полиция" е осъдена да плати нощния труд на 85 служители от област Кюстендил

DenNews.bg
31.05.2022
размер на текста:

 Районен съд – Кюстендил, с решения по 85 Граждански дела, осъжда Главна дирекция „Гранична полиция“ при МВР, да заплати на служители различни по размер суми / между 1000 – 3000 лв. /, представляващи допълнително възнаграждение за положен нощен труд, приравнен на дневен по време на дежурства, за исков период от 2017 год. до 2020 год., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното изплащане на задължението, както и лихва за забава.
В Районен съд – Кюстендил, в началото на 2020 година бяха образувани 123 дела, по искове на служители на „Гранична полиция“. През есента на 2020 г., делата бяха спрени, след отправено преюдициално запитване към Съда на Европейския съюз. След решение на съда от 24.02.2022 г., делата бяха възобновени. СЕС приема, че в полза на такива работници трябва да има други мерки за защита под формата на продължителност на работното време, заплащане, обезщетения или сходни придобивки, които да позволяват да се компенсира особената тежест на нощния труд. В българското законодателство до 2020 г. не съществува норма, определяща нормалната продължителност на нощния труд на държавните служители в системата на МВР, но положения такъв следва да бъде компенсиран.
И тъй като за периода 01.09.2017 г. – 09.07.2020 г. няма законово установена забрана за преизчисляване на положените от служители на МВР часове нощен труд в дневен, празнотата в специалната уредба, касаеща служителите на МВР, следва да бъде преодоляна чрез субсидирано приложение на общата Наредба за структурата и организацията на работната заплата, за да се компенсира особената тежест на полагания от полицаите нощен труд, подчертана в Директива 2003/88.
При сумарно изчисляване на работното време, нощните часове се превръщат в дневни с коефициент 1,143 и за същите тези нощни часове се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд по 0, 25 лв. /час, пише в мотивите на гражданските състави на Районен съд - Кюстендил.
Непълнотата в нормативната уредба е преодоляна с измененията на чл. 187 от Закона за МВР и приетата нова ал. 4 /ДВ бр. 60 от 07.07.2020 г., в сила от 11.07.2020 г. /, съгласно която при сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното работно време към нормалната продължителност на работното време през нощта по ал. 1.
Съдът осъжда Главна дирекция „Гранична полиция“ да плати сторените съдебно-деловодни разноски по делото, както и държавните такси по исковете.
Решенията по този вид граждански дела на Районен съд – Кюстендил подлежат на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд - Кюстендил в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез връчване на преписи.

Съдебното производство по част от делата продължава в РС - Кюстендил, като се изчакват резултатите от възложените на вещи лица съдебно- счетоводни експертизи.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети