Депутатите окончателно изтриха спецправосъдието от правния мир

DenNews.bg
14.04.2022
размер на текста:

 Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за съдебната власт, които предвиждат да бъдат закрити Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд, Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура.

Народното събрание реши съдиите, прокурорите и следователите от специализираното правосъдие да се преназначават при условията и по реда на чл. 194, ал. 1. Предвижда се решенията за преназначаване да подлежат на предварително изпълнение.

В 14-дневен срок от обнародването на измененията магистратите могат да подадат заявление до съдийската или прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, в което да заявят своето желание да бъдат възстановени на длъжността, която са заемали преди назначаването си в специализираните съд или прокуратура.

В 30-дневен срок от изтичането на предходния срок съдийската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да приеме решение за разкриване на длъжности на съдии в съдилища, съответни на закриваните в Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран наказателен съд, при отчитане степента на натовареност на съответния съд. В един съд се преназначават до една четвърт от съдиите от закрития Специализиран наказателен съд и до една трета от съдиите от закрития Апелативен специализиран наказателен съд, приеха народните представители. При преназначаването ще се отчита и степента на натовареност на съответния съд или отделение.

Също в 30-дневен срок прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да приеме решение за разкриване на длъжности на прокурори в прокуратури, съответни на закриваните в Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура. В една прокуратура се преназначават до една трета от прокурорите от закритата Специализирана прокуратура, съответно от закритата Апелативна специализирана прокуратура, приеха депутатите.

В един следствен отдел се преназначават до една трета от следователите от закрития следствен отдел на Специализирана прокуратура, реши Народното събрание.

Правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Специализирания наказателен съд става Софийският градски съд (СГС), а Софийският апелативен съд - на Апелативния специализиран наказателен съд, прие парламентът. Първоинстанционните наказателни дела пред Специализирания наказателен съд, по които е проведено разпоредително заседание, стават подсъдни на СГС и разглеждането им продължава от съдебния състав, провел заседанието. Съдиите от съдебните състави, които не са преназначени в СГС, се командироват за участие в разглеждането на делата до приключването на производствата по тях, решиха народните представители. Съдиите от съдебния състав, разгледали първоинстанционните наказателни дела, по които е постановена присъда, когато не са преназначени в СГС, ще се командироват за обявяване на мотивите към присъдата.

Първоинстанционните наказателни дела пред Специализирания наказателен съд, по които до влизането в сила на измененията не е проведено разпоредително заседание, се изпращат по подсъдност на съответните съдилища в 7-дневен срок от влизането в сила на измененията в Закона за съдебната власт. В същия срок неприключилите до влизането в сила на промените досъдебни производства и преписки в Специализираната прокуратура трябва да се изпратят на съответните прокуратури по компетентност.

Предвижда се неприключилите до влизането в сила на този закон производства пред Апелативния специализиран наказателен съд, по които не е проведено разпоредително заседание, да се изпращат по подсъдност на съответните апелативни съдилища в 7-дневен срок от влизането в сила на този закон. Неприключилите производства пред Апелативния специализиран наказателен съд, по които е проведено разпоредително заседание, стават подсъдни на Софийския апелативен съд и разглеждането им продължава от съдебния състав, провел заседанието, реши Народното събрание.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети