Вижте всичко, което трябва да знаем за гласуването на 11 юли

DenNews.bg
11.06.2021
размер на текста:

Районна избирателна комисия-Кюстендил напомня, че избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 26.06.2021 г. Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "ГРАО" в МРРБ https://regna.grao.bg/ без да се изисква електронен подпис.

1. Кой има право да избира народни представители?

Право да избират народни представители и да гласуват в изборите имат лицата, които:
•имат българско гражданство;
•навършили са 18 години към изборния ден включително;
•не са поставени под запрещение;
•не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

2. Машинно или с хартиена бюлетина се гласува в страната? Имам ли право на избор?

Изборният кодекс предвижда, че в избирателната секция се гласува със специализирано устройство за машинно гласуване. Бюлетината за машинно гласуване се визуализира на устройството и е проектирана по същия начин както хартиената бюлетина.

Изключенията от правилото, че в страната се гласува само със специализирано устройство за машинно гласуване, са изрично изброени в Изборния кодекс:
•в избирателни секции с по-малко от 300 избиратели;
•при гласуване с подвижна избирателна кутия;
•в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в избирателните секции в местата за лишаване от свобода и за задържане;
•в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме;

Когато в изборния ден възникнат непреодолими външни обстоятелства и машинното гласуване се преустанови, гласуването продължава с хартиени бюлетини.

Гласуването със специализирано устройство за машинно гласуване е равностойно на гласуването с хартиена бюлетина.

3. Може ли в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. да се гласува по пощата, чрез компютър, по факс, чрез смартфон или изобщо по някакъв начин дистанционно, без да посещава избирателна секция?

В Изборния кодекс не е предвидена възможност за дистанционно гласуване на предстоящите избори на 11 юли 2021 г. чрез посочените способи. Гласуването се провежда само в избирателна секция.

4. Има ли право да гласува лице, което е в процедура на смяна на лични документи?

Ако в изборния ден не притежавате документ за самоличност поради процедура за издаване на нов документ, може да гласувате с удостоверение, издадено от органите на МВР.

5. Може ли ученици, студенти и докторанти, навършили 18 години, да гласуват в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в населеното място, в което учат, ако то е различно от постоянния им адрес?

Ученици, студенти и докторанти (вкл. курсанти и дипломанти) - редовно обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след като представят:
•документ за самоличност;
•надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или студентска книжка за съответния семестър или документ (уверение), удостоверяващ редовното обучение, подписан от ръководителя;
•декларация от ученика, студента или докторанта по образец (Приложение № 17-НС от изборните книжа), която се предоставя от СИК.

6. Какво трябва да се направи при промяна на постоянния адрес преди изборите, за да може да се упражни правото на глас?

В случай че промените постоянния си адрес и установите, че не фигурирате в избирателния списък по новия адрес, следва да подадете заявление за вписване в избирателния списък (Приложение № 9-НС от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник по новия постоянен адрес. По искането кметът се произнася незабавно.

7. На кой адрес се упражнява правото на глас. Може ли да се гласува в населено място в страната, в което избирателят няма регистриран постоянен или настоящ адрес?

Гласуването в страната се извършва по постоянен адрес. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес и да се впише в избирателния списък по настоящ адрес.

Изключение от това правило е предвидено за:
•лицата, които имат право да гласуват с удостоверение за гласуване на друго място (чл. 34 ИК);
•лицата, заети в произвеждане на избори (чл. 233 ИК);
•избирателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването (чл. 235 ИК);
•ученици, студенти и докторанти (чл. 241 ИК).

Постоянният адрес е вписан в личната карта и по този адрес избирателите се включват в избирателните списъци.

Настоящият адрес се регистрира от общинската администрация въз основа на заявление за регистриране на настоящ адрес и може да съвпада с постоянния адрес или да е различен от него. Условията и редът за регистрация на настоящ адрес са определени в Закона за гражданската регистрация.

8. Как се подава заявление за гласуване по настоящ адрес?

Когато постоянният и настоящият адрес на избирателя са в различни населени места, той може да подаде заявление до кмета по настоящия си адрес за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 26 юни 2021 г. включително.

Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него той вписва данните си и посочва телефонен номер, като не се изисква подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.

Не се изисква електронното заявление да е подписано чрез квалифициран електронен подпис.

9. В страната може ли да се гласува с лична карта, чийто срок на валидност е изтекъл?

Когато срокът на валидност на личната карта е изтекъл след 13 март 2020 г., гласуването се извършва, като не се изисква представяне пред СИК на удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263, ал. 2 ИК.

Когато личната карта е изгубена, открадната, унищожена, повредена или е в процес на издаване, гласуването се извършва с удостоверение за издаване на лични документи.

Удостоверението се издава от органите на МВР, включително и в изборния ден, след подаване на заявление за издаване на нова лична карта. Когато заявлението за издаване на лична карта е подадено преди изборния ден, удостоверението за гласуване може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверението осигурява възможност за упражняване правото на глас, издава се само за да послужи пред секционната избирателна комисия и е валидно само за изборния ден.

10. Какво трябва да направя, ако не фигурирам в избирателните списъци или в тях е допусната грешка?

Проверете дали сте вписани в избирателния списък за изборите. Списъците са обявени на места близо до избирателната секция, на интернет страниците на общината и на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

Ако не фигурирате в избирателния списък, подайте заявление (Приложение № 9-НС от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството до 9 юли 2021 г.

При допуснати непълноти и грешки във вашите данни следва да подадете заявление (Приложение № 8-НС от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството не по-късно от 7 дни преди изборите (до 3 юли 2021 г. включително).

11. Кога и къде ще бъдат публикувани официалните кандидатски листи на парламентарните избори на 11 юли 2021 г.?

Регистърът на кандидатите за всеки изборен район се публикува на официалната интернет страница на Централната избирателна комисия www.cik.bg и на страницата на съответната районна избирателна комисия след изтичане на срока за регистрация на кандидатските листи в РИК – 08.06.2021 г.

12. Кога се допуска гласуване с придружител на избиратели с трайни увреждания?

Гласуването с посочен от избирателя придружител се допуска, когато избирателят е с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

За избирател, който се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до машината/кабината за гласуване, след което придружителят се отстранява, докато избирателят гласува.

Допускането на избирател да гласува с придружител е по преценка на председателя на СИК. Избирателят не е длъжен да представи документ от ТЕЛК или НЕЛК. Придружителят трябва да удостовери самоличността си с лична карта. Отказът на председателя може да се оспори пред СИК.

Секционната избирателна комисия се произнася с решение, което е окончателно.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

Не може да бъде придружител кандидат за народен представител, член на СИК, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник, наблюдател, анкетьор.

13. Могат ли членовете на секционните избирателни комисии, охраната и други ангажирани лица да гласуват в секцията, в която са заети с произвеждането на изборите в изборния ден?

Лицата, заети в произвеждане на изборите като членове на секционна избирателна комисия, охрана на съответната секция или поддръжка на специализираните устройства за машинно гласуване, може да гласуват в съответната секция, ако отговарят на условията да избират и след като попълнят декларация по образец (Приложение № 17-НС от изборните книжа).

14. Какво трябва да направи избирател, включен в списък за гласуване извън страната, който се е завърнал в Република България преди изборния ден и желае да гласува в страната?

Избирателите, подали заявление за гласуване извън страната, което е потвърдено, и са вписани в списък за гласуване извън страната, се заличават от избирателния списък по постоянния им адрес в Република България след 22.06.2021 г. и се вписват в списък на заличените лица.

Списъкът се публикува на интернет страницата на общината по постоянния адрес на лицето не по-късно от 30.06.2021 г.

За да упражнят избирателното си право по постоянен адрес, тези избиратели подават заявление-декларация по образец (Приложение № 11-НС от изборните книжа) за изключване от списъка на заличените лица. Заявлението-декларация се подава писмено до общинската администрация по постоянен адрес или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината до предаване на избирателните списъци на СИК. По заявлението кметът се произнася незабавно и заличава лицето от списъка на заличените лица.

Избирателите, които не са подали заявление-декларация за изключване от списъка на заличените лица и включване в избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, и в изборния ден – 11 юли 2021 г., се намират в страната, може да гласуват в секцията по постоянния си адрес. Ако при гласуването се установи, че те са вписани в списъка на заличените лица, СИК ги заличава от списъка и след представяне на декларация по образец (Приложение № 17-НС от изборните книжа), предоставена на място, ги допуска да гласуват.

 

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

Чрез SMS: Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон: Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети