Освобождават от от месечните вноски наемателите на общински обекти в Дупница

DenNews.bg
21.05.2021
размер на текста:

Да бъдат освободени от наеми ползвателите на общински обекти на територията на община Дупница, предлага в докладна кметът инж. Методи Чимев. Ето какво гласи тя:


УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение №72 от 26.01.2021 г. на Министерския съвет на Република България, обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващата непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите е удължена , считано от 1 февруари 2021 г. до 30 април 2021 г.
В съответствие с това решение, със Заповед №РД-01-173/18.03.2021г.на Министъра на здравеопазването са въведени редица противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.03.2021г. Сред мерките приложени от тази дата бяха преустановяването на посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, преустановяване на посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките,застрахователите, доставчиците на пощенски и куриерски услуги, доставчиците на платежни услуги,офисите на телекомуникационните оператори, доставчиците на съобщителни и комунални услуги и услуги по химическо чистене в тях, преустановяване на посещенията в магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки, като забраната не се отнасяше за магазини (хипермаркети и супермаркети), предлагащи предимно хранителни стоки и т.н.

 

В тази връзка, представям настоящата докладна записка за приемане на решение от Общински съвет - Дупница, с което отново да бъдат предприети действия за подкрепа на физическите и юридическите лица в Община Дупница, които са преустановили дейността си в наети общински имоти вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.
С Решение №59 от 05.05.2020 г. и Решение №163 от 18.12.2021г. Общински съвет-Дупница вече прие подобни мерки за периода на обявеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение и последвалата извънредна епидемична обстановка.
Предложените от мен мерки са свързани с освобождаване изцяло от вноските за наем на наемателите физически и юридически лица от вноските за наем през периода, в който са преустановили дейността си в общинските имоти вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка. Освобождаването от наем считам, че следва да се отнася за периода на действие на ограниченията, в който лицата са преустановили своята дейност през извънредната епидемична обстановка и да не се обвързва с конкретна заповед за тяхното налагане.
Предложените мерки безспорно ще се отразят на приходната част на бюджета на Община Дупница, но са необходими, за да подпомогнат засегнатите лица при справянето с тежката икономическа ситуация, вследствие наложените ограничения.
С оглед изложеното, предлагам за периода, през който са преустановили своята дейност, вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка, да се освободят от заплащане на месечни наемни вноски и такси за ползване на търговски обекти и терени, пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение, всички физически или юридически лица - страни по договори, сключени с Община Дупница и “ГУМ -Дупница” ЕООД.
Предложението ми е в съответствие с нормата на чл.6, ал.1 и ал.2 от чл.6в, ал.1 и ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6в, ал.1 и ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, Решение №72 от 26.01.2021 г. на Министерския съвет на Република България за удължаване срока на обявената с Решение №325 от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, чл.134, чл.137 във вр. с чл.147 ал.2 от Търговския закон и чл.18 т.15 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества, предлагам Общински съвет – Дупница да вземе следните

Проект!

Р Е Ш Е Н И Я:

1. Освобождават се от заплащане на месечни наемни вноски и такси за ползване на търговски обекти и терени, пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение всички физически или юридически лица- страни по договори, сключени с Община Дупница, за периода през който са преустановили своята дейност, считано от 22.03.2021г., вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.

2. Освобождават се от заплащане на месечни наемни вноски всички физически или юридически лица- страни по договори, сключени с “ГУМ Дупница” ЕООД за периода, през който са преустановили своята дейност, считано от 22.03.2021г., вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.
3. Общински съвет – гр. Дупница възлага на кмета на Община Дупница и управителя на “ГУМ - Дупница” ЕООД изпълнението на приетите решения.
4. Горните обстоятелства, следва да бъдат установени с финансови и други документи, удостоверяващи преустановяването на дейността на физическите и юридическите лица - наематели.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети