Притокът на язовир Дяково вече ще ползва за електроенергия

DenNews.bg
12.04.2021
размер на текста:

Днес в Националния координационен център на МОСВ се проведе съвещание, предвид предстоящата хидродинамичната метеорологична обстановка съчетана с големи снежни запаси, с цел набелязване на мерки за намаляване на вредното въздействие на водите.

На заседанието се взеха следните решения:

За язовир „Дяково“ да се поддържа обем 30,00млн.м3, като постъпващия приток се използва за електропроизводство.

Да се завиши контрола по проводимостта на река Бистрица, Отовица и Джерман, с цел безпрепятствено преминаване на пропусканите допълнителни водни количества от деривациите през населените места, включително град Дупница.

 

За язовир „Искър“, предвид, че към 12.04.21 г. наличния обем в язовира е 524,905 млн. м3 и водния обем от снежните запаси във водосбора на язовира 172,6 млн.м3, следва ВЕЦ „Пасарел“ да сработва разрешените с месечния график водни количества, като използва и трите хидроагрегата.

ВЕЦ „Кокаляне“ да работи в синхрон с ВЕЦ „Пасарел“, като използва двата хидроагрегата.

Допълнителната приточност да се пропуска по река Искър, в участъка до язовир „Панчарево“.

В участъка от язовир „Панчарево“ до квартал Курило на район Нови Искър, освобождаваните водни количества от язовир „Панчарево“ да не надвишават 40м3/сек, предвид проводимостта на реката, като при вероятност за надвишаване на тези количества, да се уведоми своевременно дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община.

 

За язовир „Бели Искър“ – да се поддържа осигуреният свободен обем в язовира, като ВЕЦ “Бели Искър” сработва притока и в зависимост от изменението на хидрометеороложките условия да се изключват и включват събирателните деривации и/или водохващания от тях.

 

За язовир „Калин“ и „Карагьол“ - да се поддържат осигурените свободни обеми, с цел поемане на водния обем от снежните запаси във водосбора на язовирите.

 

 

 

За язовир „Студена“ – предвид динамичната хидрометеорологична обстановка, да се изключат събирателните деривации „Владайски“ и „Палакарийски“, като притока към язовира се ограничи до река Струма, с цел поддържане на свободен обем в язовира.

При необходимост от освобождаване на обем на с цел ретензия, да се използват всички облекчителни съоръжения на язовирната стена, без водовземна кула, като се има предвид проводимостта на реката в участъка след язовира и извършваните в момента дейности в речното корито.

 

За язовир Белмекен – НЕК ЕАД да упражняват контрол върху притока от събирателни деривации „Марица 1900“, „Марица 1200“ и Джаферица“ и „Грънчар“ като вземат предвид и наличният воден обем от снежни запаси с цел осигуряване на води за напоителен сезон 2021 г.

 

За язовир „Асеновец“- ВиК Сливен да преустанови ползването на водни количества от подземните водоизточници и да използва водите от язовир „Асеновец“. По данни на ВиК оператора се очаква язовир „Асеновец“ да започне преливане до около 4-6 дни. Речното легло след язовирната стена е с осигурена проводимост и няма опасност от вредно въздействие на водите.

 

За язовир „Христо Смирненски“- Предвид очакваното интензивно снеготопене съчетано с приток от централна Стара планина и възможността чрез основен изпускател да се освобождават до 2,5 м3/сек , следва експлоатационното дружество да осъществява контрол върху притока от събирателна деривация „Янтра“.

Компетентните институции следва предприемат действия за осигуряване на проводимост и безпрепятствено преминаване на високите води през град Габрово и другите населените места.

 

За язовир „Йовковци“ - Към настоящият момент се сработва притока. В случай на увеличаване на притока и необходимост от провеждане на висока вълна, следва ВиК оператора да уведоми населението и компетентните органи, с цел не допускане на заплаха за населението.

 

За язовир „Тополница“ Постъпващият приток над определения обем да се използва за електропроизводство, като компетентните органи следят за безпрепятствено пропускане през реката на отработените водни количества.

 

За Язовир „Жребчево“ – Към настоящият момент язовира е с обем 326,0 млн.м3, като при достигане на 330 млн.м3 притока ще се използва за електропроизводство. Обем от 330 млн. ще осигури напояването за сезон 2021 г., както и оводняване на река Тунджа, включително и водите, необходими за запълване на яз. „Овчарица“.

 

За язовир „Копринка“ - След достигане на обем 115,000 млн. м3 ВЕЦ “Копринка” да преработва постъпващия приток, като от преработената вода да се подават до 10 м3/сек към ВЕЦ “Стара Загора”, а останалото водно количество да се изпуска в река Тунджа.

За язовирите включени в каскада „Баташки водносилов път“, „Белмекен – Сестримо“, „Доспат – Въча“, „Арда“ и язовири „Розов кладенец“ и „Овчарица“, които към настоящият момент имат достатъчно свободни обеми, при увеличаване на притока следва дружествата, които осъществяват техническата експлоатация на съоръженията, да действат съгласно утвърдените аварийни планове.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети