Отнемат имущество за близо 2,5 млн. лв. от Братя Галеви и техните съпруги, включително имението в Ресилово

DenNews.bg
08.03.2021
размер на текста:

Окръжен съд-Кюстендил уважи по-голямата част от исканията за отнемане в полза на държавата имущество, незаконно придобито от Пламен Галев, Ангел Христов и техните съпруги.
Припомняме, че делото се води от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), а искът бе на обща стойност 4 250 189 лв.


Съдът уважава част от исковете в общ размер на 2 474 582 лв.


Съдът счита, че са налице предпоставките за уважаване на иска. Престъпленията, за които Пламен Галев и Ангел Христов са осъдени с влязлата в сила присъда, попадат в обсега на чл.3, ал.1, т.9 и т.21 от ЗОПДИППД. Може да се направи извода, че придобитото от ответниците имущество през проверявания период е на значителна стойност по смисъла на закона – над 60 000 лв. Разликата между приходи и разходи на проверяваните лица и семействата им е отрицателна и възлиза на 10 138,42 броя МРЗ /минимални работни заплати/ за семейството на Пламен Галев и на 4 876.67 бр. МРЗ на семейството на Ангел Христов, т. е. разходите са превишавали приходите с тези суми, от което се обосновава извода, че ответниците не са притежавали достатъчно средства за придобиване на процесните недвижими вещи, МПС, дружествени дялове в търговски дружества и парични влогове, следователно липсва законен източник на средствата за придобиване на това имущество. По този начин съдът счита, че е установена още една предпоставка за исканата гражданска конфискация – да е придобито в рамките на проверявания период имущество на значителна стойност, за което не е установен законен източник на вложените в придобиването му средства.

 

Настоящият съдебен състав приема, че въз основа на съдържащите се по делото доказателства може да се направи основателно предположение за наличието на косвена връзка между престъпната дейност на проверяваните лица Пламен Галев и Ангел Христов и придобитото от тях имущество.


Същите са осъдени за тежки умишлени престъпления - първият като ръководител, а вторият като участник в организирана престъпна група, която е била въоръжена и е била създадена с цел да върши престъпления по чл. 214 от НК – изнудване, с цел имотна облага. Очевидно е, че се касае се за тежки умишлени престъпления, които са користни по своя характер и с които се генерират значителни парични доходи. Тези доходи са били прикривани с осъществяването на разпоредителни сделки на дружества, регистрирани в офшорни зони, пише в мотивите си съдия Татяна Костадинова.


По отношение на исканията за отнемане в полза на държавата от Пламен Галев и съпругата му и от Ангел Христов и съпругата му на движими вещи и недвижими имоти; По отношение на исканията за отнемане в полза на държавата от Пламен Галев и от Ангел Христов на притежаваните от тях дружествени дялове и продажба на дружествени дялове:
Съдът намира, че исканията са основателни и ще се уважат.
Съдът отнема в полза на държавата имотите, заедно с посочените в тях сгради, собственост на Братя Галеви и техните съпруги в село Ресилово, Община Сапарева баня. Съдът намира, че сделките, по силата на които са построени сградите в имотите на проверяваните лица и съпругите им, както и прехвърлителната сделка, по силата на която е прехвърлена собствеността на „М…………..“ са абсолютно симулативни.
По делото не се установи, съпругите да имат собствен принос в придобиването на посоченото имущество. Дружествените дялове са придобити от ответниците през проверявания период със средства от престъпна дейност, поради което подлежат на отнемане.


По отношение на исканията за отнемане в полза на държавата от Пламен Галев и от Ангел Христов на суми от банкови сметки:
Съдът е отхвърлил исканията в по-голямата им част, като е приел, че сумите не са били налични по тези банкови сметки, към момента на внасяне на мотивираното искане от Комисията.


По отношение на исканията за отнемане в полза на държавата от Пламен Галев и Ангел Христов на притежаваните от тях оръжия, респ. на действително даденото по фактури за закупуване:
Съдът отхвърля искането за отнемане на оръжията, собственост на Братя Галеви, защото същите са били отчуждени към момента на внасяне на мотивираното искане от Комисията, но съдът уважава исканията за отнемане в полза на държавата на тяхната левова равностойност.


По отношение на исканията за отнемане в полза на държавата от Пламен Галев и съпругата му и от Ангел Христов и съпругата му на суми от продажба на леки автомобили:
Искането ще бъде уважено за сумите, които са посочени в мотивираното искане.
По отношение на исканията за отнемане от „ЕМ …………..” на леки автомобили:
От изложеното следва, че независимо, че сделките за закупуване на леките автомобили са сключени с „ЕМ …………..- КЛОН“, правата и задълженията са възникнали не за клона, а за принципала- „ЕМ……………“, по отношение на който няма доказателства да е конкролирано юридическо лице от ответниците Пламен Галев и Ангел Христов. Следователно искът е недоказан и ще бъде отхвърлен.


Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчване на препис на страните.

 

 

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети