Списък на социалните услуги, предоставяни от община Дупница

DenNews.bg
05.03.2021
размер на текста:

Като делегирани от държавата дейности на територията на Община Дупница се предоставят следните социални услуги:

1. Център за обществена подкрепа ”За да има щастие в детските очи”, гр. Дупница, ул. ” Велико Търново” № 2 – капацитет 20 места, услугите, които се предоставят са реинтеграция на деца и младежи; осигуряване на подходяща семейна среда; подкрепа за самостоятелен живот и социално включване в общността; подготовка за разпит и разпит в подходяща, щадяща детето обстановка - „синя стая”; превенция на изоставянето; превенция на насилието и отклоняващо се поведение; превенция на отпадане от училище; подкрепа формиране на умения за самостоятелен живот и интегриране в общността на младежи, напускащи ДДЛРГ; организиране и провеждане на обучения и тренинги за кандидати за приемни родители и кандидат осиновители; осигуряване на професионална и квалифицирана помощ на деца в риск и техните семейства и др. Потребители на услугата са деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства .
Лице за контакт: Димитър Шопов – Директор на ЦОП „За да има щастие в детските очи“ – GSM: 0877968832.

2. Център за обществена подкрепа, гр. Дупница, ул. ” Солун” № 4 - капацитет 20 места, предоставя услуги, насочени към превенция на изоставяне; подкрепа на семейството при отглеждане на детето; работа с деца и родители за връщане в училище, консултации; услуги за деинституционализация и реинтеграция в семейството и др.
Лице за контакт: Димитър Шопов – Директор на ЦОП – GSM: 0877968832.

3. Център за социална рехабилитация и интеграция за деца /ЦСРИД/ гр. Дупница, пл. „Свобода“ № 1 – капацитет 40 места, предоставя социални услуги на деца от 3 до 18 годишна възраст с изоставане в развитието, с физически увреждания, с различна степен на умствени затруднения, с временни увреждания, с речеви затруднения и говорни недостатъци и др.
ЦСРИД гр. Дупница създава нова визия за ролята на социалните услуги в Общината, утвърждава нови модели и практики, доказва своите безспорни предимства при разрешаване на проблеми при децата с различни нарушения в развитието и техните семейства. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.
Лице за контакт: Евелина Карабельова – Директор на ЦСРИ за деца – GSM: 0879523593.

4. Дневен център за деца с увреждания, гр. Дупница, ул. ”Велико Търново” № 8 – капацитет 20 места - Комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.
Лице за контакт: Райна Хаджийска – Директор на ДЦДУ – GSM: 0889409905.

5. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – гр. Дупница, ул. „Велико Търново“ № 35Б - капацитет 14 места - В Център за настаняване от семеен тип се осигурява на потребителите качество на живот, гарантиращо пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете и младеж в естествена за него среда чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа, в среда, близка до семейната. Основните приоритети, които се следват при предоставяне на социалната услуга, са насочени към задоволяване на основните жизнени потребности на децата от храна, подслон, сигурност, развитие, както и създаване на непрекъснати условия за тяхното надграждане.
Лице за контакт: Красимира Александрова – Директор на ЦНСТ за деда/младежи с увреждания – GSM: 0897831813.

6. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – гр. Дупница, ул. „Солун“ № 4, ет. 4 - капацитет 20 места - Центърът предоставя комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за цялостно обслужване на лицата с увреждания през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на техните ежедневни, здравни, образователни и рехабилитационни потребности, както и организация на свободното време и личните контакти. Прилагат се и двигателна рехабилитация, медицинско наблюдение и контрол, арттерапия, социално консултиране и психологични консултации.
Лице за контакт: Спаска Кечева – Директор на ДЦПЛУ – GSM: 0876467796.

7. Асистентска подкрепа – гр. Дупница, пл. „Свобода“ №1 – капацитет 138 потребители - Специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.
Асистентската подкрепа се предоставя на:
– лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
– деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Лице за контакт: Стефи Илиева – Началник Отдел „ЗСП“ в Община Дупница – GSM: 0879523584.


Социални услуги, местна дейност, предоставяни на територията на Община Дупница:
І. Домашен социален патронаж и диетично столово хранене /ДСП и ДСХ/ - гр. Дупница, ул. „Охрид“ № 3.
Домашен социален патронаж и диетично столово хранене /ДСП и ДСХ/ е звено за социални услуги към Община Дупница. Дейността му се състои в следното:
1. Домашен социален патронаж – капацитет 220 места.
Комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при ползватели с увреждане; битови услуги и др.
Лицата, ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж, заплащат месечна такса в размер на 60 на сто от личните им доходи, но не повече от 110,00 лв. месечно.
Ветераните от войните заплащат такса в размер на 30 на сто от личните им доходи.
Размерът на таксата покрива 50 на сто от реалната издръжка на 1 лице.
ДСП разполага с 2 автомобила за разнасяне на храна по домовете на обслужваните лица.
Лице за контакт: Габриела Христова – Директор на ДСП и ДСХ – Дупница - GSM: 0879523587.

2. Диетичен стол.
Нуждаещите се от диетично хранене, с поставена диагноза и лекарско предписание, след като подадат молба и всички необходими документи, се зачисляват към диетичния стол.
Таксата, която заплащат диетично столуващите, е в размер на 2,50 лв.
Лице за контакт: Габриела Христова – Директор на ДСП и ДСХ – Дупница - GSM: 0879523587.

3. „Социална кухня” към Министерство на отбраната
Между Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” и Община Дупница е сключен договор с предмет „Обслужване на социална кухня гр. Дупница” със срок на изпълнение до месец май 2021 год.
Домашният социален патронаж към Община Дупница ежедневно приготвя и доставя обяд, включващ супа, основно ястие и хляб на 40 души от следните целеви групи: пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.
Община Дупница участва в обявената през месец октомври 2020 год. обществена поръчка от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” и предстои предоставянето на социалната услуга да бъде удължено за период от още 2 години.
Лице за контакт: Габриела Христова – Директор на ДСП и ДСХ – Дупница - GSM: 0879523587.

Механизъм лична помощ

От 01.09.2019 г. Община Дупница успешно стартира предоставянето на механизма „Лична помощ“ по реда на Закона за личната помощ с 42 ползватели и 42 лични асистенти, с които са сключени трудови договори, съобразно определените месечен брой часове в издадените от Дирекция „Социално подпомагане“ - Дупница направления за включване в механизма „Лична помощ“.
Към 01.03.2021 г. ползватели на механизма „Лична помощ“ са общо 281 лица, като са обхванати всички населени места на територията на Община Дупница.
Към 01.03.2021 г. в Община Дупница по реда на Закона за личната помощ са сключени трудови договори с 382 лични асистенти, като активните към момента трудови договори са 281.
Ползвател на лична помощ може да бъде:
- човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
- дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.
В Община Дупница ежедневно се приемат заявления-декларации за включване в механизма лична помощ и заявления-декларации за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ.
Лице за контакт: Стефи Илиева – Началник Отдел „ЗСП“ в ОбА Дупница – GSM: 0879523584.

Социални проекти, реализиращи се на територията на Община Дупница

I. Проект “Алтернатива за ранно детско развитие”.
По Проект “Алтернатива за ранно детско развитие”, финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004 «Услуги за ранно детско развитие» по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, от 01.11.2016 год. е разкрит Център за ранно детско развитие с адрес гр. Дупница, пл. „Свобода” № 1.
Общият размер на бюджета на Проекта към момента е 1 896 091,43 лв. През месец ноември 2020 год. към Договора за безвъзмездна финансова помощ е подписано Допълнително споразумение № 03, с което срока на Проекта е удължен до края на 2021 година и са отпуснати допълнително средства в размер на 397 454,05 лв.
Целта на Проекта е превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа за дейността на интегрираните услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.
Към Център за ранно детско развитие се предоставят следните социални услуги в общността:
1. Услуга „Ранна интервенция на уврежданията” - с капацитет до 30 деца с увреждания от 0 до 7 години;
2. Услуга „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания и деца със специални потребности” - капацитет до 30 деца с увреждания и деца със специални потребности, подлежащи на записване в първи клас;
3. Услуги „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” – капацитет до 300 семейства;
4. Услуга „Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията” - капацитет до 500 потребители – родители/близки на новородени и на малки деца;
5. Услуга „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” – капацитет до 30 деца;
6. Услуга „Семеен център за деца от 0 до 3 г.”.
Към 31.12.2020 год. броят на обхванатите по Проекта потребители е 805 деца и техните семейства.
Лице за контакт: Борислав Борисов – Управител на ЦРДР - GSM: 0879523578.


ІІ. Проект „Дом и подкрепа за всяко дете“.
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.019-0009-C01“, по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, финансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд (ЕСФ).
Стойност на проекта: 978 774,88 лева
Срок на изпълнение: до 16.12.2023 година
Общата цел на проекта е създаване и реализиране на устойчив модел за деинституционализация на грижите за деца, лишени от родителски грижи и деца в риск, чрез предоставяне на нови резидентни услуги в Община Дупница – Център за настаняване от семеен тип за деца, гр. Дупница, ул. „Втора“ № 11 и Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст, гр. Дупница, ул. «Втора» № 15.
В Център за настаняване от семеен тип за деца чрез създаване на среда близка до семейната, децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.
В Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст услугите се разделят основно на два вида: услуги за посрещане на основните жизнени потребности и услуги за надграждането им.
Лице за контакт: Красимира Александрова – Ръководител на ЦНСТ за деца и ПЖ за деца - GSM: 0897831813.


ІІІ. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница“.

Проект BG05M9OP001-2.040-0101-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница“, процедура № BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Стойност на проекта: 324 785,12 лева.
Основната цел на проекта е предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в Община Дупница.
Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница - Компонент 2” стартира на 14.10.2019 г. с общ брой потребители 123, зададени по индикатор. Общият брой назначен персонал е 28.
В периода 14.10.2019 г. до 14.10.2020 г. общият брой на потребителите, обслужени по “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница - Компонент 2”, е 185.

От 15.10.2020 г. с Допълнително споразумение № 2 към Договор № BG05M9OP001-2.040-0101-C1 стартира проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница - Компонент 4” с общ брой потребители 123, зададени по индикатор. Общият брой назначен персонал е 22.

Проект BG05M9OP001-2.101-0047-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обща стойност на проекта: 340 260,00 лева, безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.101-0047-C01.
Главна цел на проекта: Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за справяне с извънредната ситуация и преодоляване на последиците от коронавируса. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).
Начало: 16.03.2020 г.
Край: 31.03.2021 г.
Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница - Компонент 3” стартира на 22.04.2020 г. с общ брой потребители 212, зададени по индикатор.
На длъжността «социален асистент» по Проекта са назначени 37 лица.
Лице за контакт: Нина Александрова – Ръководител Проект - GSM: 0879523575.

Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница

С Решение № 55 от 26.04.2012 г. на Общински съвет Дупница е приет Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница /изм. и доп. с Решение № 46/29.03.2019 г./.
През 2020 г. за финансово подпомагане са кандидатствали 14 семейства. Подадените документи са разгледани от Комисия и всички кандидати са одобрени. Гласуваните средства в размер на 2000,00 лв. на семейство са изплатени.
Сумата, предвидена за календарната 2021 г., от бюджета на Община Дупница за този вид дейност е 30 000.00 лева.
Лице за контакт: Нина Александрова – Гл. специалист „Социална политика“ в ОбА Дупница - GSM: 0879523575.


Отпускане на средства за еднократна финансова
помощ на граждани от Община Дупница

С Решение № 88 от 20.07.2018 год. на Общински съвет Дупница е приета Наредба за реда и начина на отпускане на еднократна финасова помощ на граждани от бюджета на Община Дупница.
През календарната 2020 г. в Община Дупница са постъпили 50 заявления за отпускане на средства за еднократна финансова помощ на граждани от Община Дупница. 14 от подадените заявления не отговарят на заложените в Наредбата критерии. По останалите заявления са изготвени обобщени доклади, които са внесени за разглеждане от Постоянната комисия по зравеопазване, социална политика и етнически въпроси към Общински съвет Дупница. Комисията е одобрила 16 лица за еднократна финансова помощ, на останалите е даден мотивиран отказ.
Сумата, предвидена в бюджета на Община Дупница за 2021 год. за еднократна финасова помощ на граждани от Община Дупница, е в размер на 10 000,00 лв.
Лице за контакт: Нина Александрова – Гл. специалист „Социална политика“ в ОбА Дупница - GSM: 0879523575.

Триажен кабинет

Триажният кабинет е създаден по предложение на Кризисния щаб към Община Дупница, с цел подпомагане работата на натоварените лекарски екипи от Общинската болница и Спешния център в гр. Дупница. На Триажния кабинет е извършен ремонт на стойност над 5 000,00 лв. със средства на Община Дупница. Триажният кабинет стартира дейността си от началото на месец ноември 2020 год. Издръжката и възнагражденията на медицинския и немедицински персонал се осигуряват изцяло от Община Дупница.
Лице за контакт: Нина Александрова – Гл. специалист „Социална политика“ в ОбА Дупница - GSM: 0879523575.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети