Община Бобошево "стъпва" върху бюджет 2021-а без просрочени задължения

DenNews.bg
09.02.2021
размер на текста:

Община Бобошево стъпва върху бюджет 2021-а без просрочени задължения. Това става ясно от доклада на главния счетоводител Нина Шиникова за финансовата рамка на общината за тази годиина, внесен за за публично обсъждане. То ще се проведе утре, 10-и февруари, от 10 ч. в залата на читалище "Лоза". Всеки заинтересован жител на общината може да направи своите предложения, свързани с набелязаните за изразходване средства в бюджета на община Бобошево. 

Ето и докладът, който предстои да бъде подложен на обсъждане:

Д О К Л А Д

ОТНОСНО: ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БОБОШЕВО ЗА 2021 Г.

 

Проектобюджет 2021 г. на Община Бобошево е разработен в съответствие с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година, Решение №790 от 30.10.2020г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г., ПМС №408 от 23.12.2020г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021г., Указания на Министерство на финансите за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от ЕС за 2021г., дадени с ФО-1 от 18.01.2021г. и утвърдената от Министъра на финансите Единна бюджетна класификация за 2021 година.
Изготвеният бюджет на община Бобошево за 2021 година е в размер на 3 488 707 лева, в това число средствата за делегирани държавни дейности са в размер на 1 734 687 лева, а за местни дейности 1 754 020 лева.
Запазва се регламента за предоставянето по тримесечия на годишния размер на общата субсидия 30: 25:20: 25 на сто.
Преходните остатъци в делегираните държавни дейности са насочени за финансиране на същите дейности в които са реализирани и са включени в бюджетите им за 2021 година, като общата сума за делегираните държавни дейности е завишена в размер отговарящ на преходния остатък.

I. Приходи за финансиране на държавни и местни дейности- /Приложение №1/
В приходната част на бюджет за 2021г. за финансиране на местни дейности са заложени 1 754 020 лева.
Тези приходи се формират от собствените приходи, администрирани в общината, трансферите от ЦБ и остатъка от средства по бюджетната сметка в края на годината.

1. Собствени приходи
Очакваните собствени приходи през 2021г. са в размер на 406 414 лева. Те включват приходи от имуществени данъци в размер на 123 900лв. и неданъчни приходи в размер на 282 514 лева.

2. Трансфери
В приходната част на бюджета за 2021 година, трансферите от Централния бюджет за финансиране на местните дейности са в размер на 952 000 лева, в т.ч.:
- целева субсидия за капиталови разходи – 448 300 лева
- обща изравнителна субсидия – 410 200 лева
- за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 93 500 лева
3. Делегирани дейности
В приходната част на бюджет за 2021 година за финансиране на текущите разходи в делегираните от държавата дейности са заложени 1 734 687 лева, в това число 1504 273 лева на база на утвърдените от Министерски съвет стандарти и 230 414 лева представляващи преходен остатък от 2020 година.

4. Преходен остатък
Преходният остатък в бюджета към 01.01.2021г. е в размер на 626 020 лева, разпределен както следва:
от държавна дейност – 230 414 лева, в това число:
- функция „Общи държавни служби” – дейност 122 „Общинска администрация” 118 428 лева
- функция „Отбрана и сигурност” – дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” - 4000 лева
- функция „Образование” – 62 712 лева / ДГ- 27 931 лева и ОУ – 34 781 лева/
- функция „Икономически дейности и услуги”- дейност”Други дейности по икономиката”- 45 274 лева


от местна дейност – 395 606 лева, в това число:
- функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” – дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда”-606лв.
- функция „Икономически дейности и услуги”- дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – 395 000 лева

II. Разходи за бюджет 2021 година
В разходната част за финансиране на държавните дейности са заложени 1 734 687 лева, в това число 1 504 273 лева на база на утвърдените от Министерски съвет стандарти и 230 414 лева представляващи преходен остатък от 2020 година.
Разходите за местна дейност са в размер на 1 754 020 лева и са насочени към осигуряване на дейностите в образованието, здравеопазване, социални дейности, благоустройство, комунални дейности и други.

По дейности разходите са както следва:

1. За функция „Общи държавни служби”- 950 532 лева
Държавна дейност – 752 828 лв./ в т.ч. по стандарт за 2021 г.634 400 лв. и остатък от 2020г. - 118 428 лв./

Местна дейност- 197 704 лева

Разходите за „Общи държавни служби” са в размер на 126 350 лева
Разходите за „Общински съвет” са в размер на 71 354 лева

2. За функция „Отбрана и сигурност” са предвидени средства в размер на 111 273 лева /стандарт 2021г.- 107 273 лева и остатък от 2020 г. в размер на 4 000 лева/3. За функция „Образование” – средствата са в размер на 720 595 лв.
Държавна дейност- 661 945 лв., в т.ч. 599 233 лв. по стандарт за 2021 г., преходен остатък от 2020 г. в размер на 62 712 лева

Местна дейност – 58 650 лева
- Детска градина – 26 500 лева
- Ученически стол – 32 150 лева

4. За функция „Здравеопазване“ – средствата са в размер 39 170 лева
Разходи за държавна дейност в размер на 11 720 лева /стандарт 2021г./
Разходи за местна дейност в размер на 27 450 лв., в т.ч. заплати и осигуровки на мед. сестри в училището и спешен център, както и издръжка на спешен център.

5. За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са предвидени средства в размер на – 117 385 лева
За финансиране на домашен социален патронаж са предвидени средства в размер на 56 960 лева.
За финансиране клуб на пенсионера са предвидени средства в размер на 300 лева.
За финансиране на програмите за временна заетост са предвидени средства в размер на 350 лева.
За финансиране на държавната дейност Асистентска подкрепа средства в размер на 59 775 лева.

6. За функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ –средствата са в размер на 352 776 лева

Местна дейност
Дейност 604“Осветление на улици и площади“ – 57 000 лева, разчетени средства за материали и ел.енергия
Дейност 623“Чистота“ – 178 600 лева, разчетени средства за раб.заплати и осигуровки на служителите, материали, гориво, заплащане на фактури за депониране на отпадъка на регионално депо, данъци и такси.
Дейност 629“Други дейности по опазване на околната среда“- 117 176 лева, разчетени средства за раб. заплати и осигуровки на служителите, гориво, такси към Басейнова дирекция и В и К Благоевград

7. За функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ са разчетени средства в размер на 164 192 лева

Местна дейност
Дейност 714“Спортни бази за спорт за всички“ – 71 720 лв., разчетени средства за раб.заплати и осигуровки, вода и ел. енергия, средства за провеждане на традиционен мото крос
Дейност 745“Обредни домове и зали“ – 600 лв., заложени средства за материали, вода и обезщетения и помощи по решение на ОбС

Държавна дейност
Дейност 738“Читалища“ – 91 872 лева

 

8. За функция „Икономически дейности и услуги“ – 1 032 784 лева

Местна дейност – 987 510 лева
Дейност 832“Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ за снегопочистване 93 500лв. и ремонт на пътната мрежа на територията на община Бобошево средствата са в размер 878 400лв./ 448 300лв. по стандарт за 2021г./
Дейност 865“Други дейности по туризма“ - 15 610лв.са предвидени средства за раб.заплати и осигуровки, материали, вода и ел. енергия

Държавна дейност
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ 45 274лева, преходен остатък от 2020г. за изработване на ОУП

III. Капиталови разходи
В капиталовата програма на Община Бобошево за 2021г. са предвидени средства в размер на 878 400 лева съгласно /Приложение №2/

IV. Индикативен разчет за средствата от Европейския съюз
Към настоящият момент проектното предложение на община Бобошево по ОПОС е на етап оценка

V. Общински дълг
През 2021г. Община Бобошево не предвижда поемане на общински дълг

VI. Просрочени задължения
Община Бобошево няма просрочени задължения

Най-четено

Темите от "Бобошево"

Етикети