Община Бобошево подготвя проект за рекултивация на сметището

DenNews.bg
16.02.2021
размер на текста:

 Община Бобошево е готова с проект за прединвестиционно проучване за рекултивация на общинското депо, което се намира в землището на село Слатино. За целта еизпратено и уведмление до директора на РИОСВ-Перник

Ето и какво гласи уведомлението:

 

Основнта цел на проектното предложение е подпомагане изпълнението на задълженията на Република България по член 14 от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година, относно депонирането на отпадьци и по точно осьществяване на контрол и управление на депата по такъв начин, че да се предотвратят или намалят потенциалните неблагоприятни въздействия върху околната среда и рисковете за здравето на човека.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свьрзани с основния предмет спомагателни или поддьржащи дейности, в т.ч. ползване на сьществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пьтища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни

работи, предполагаема дьлбочина на изкопите, ползване на взрив:

Съществуващото общинско депо за неопасни отпадъци е разположено на площ от 5584 кв. м. в поземлен имот с идентификатор 67252.43.21, вид собственост — общинска, частна, начин на трайно ползване: Депо за битови отпадъци, местност „ Къро”, землище на село Слатино, община

 

Процесът условно може да се раздели на три етапа за рекултивация на депото със следния обхват на работа:

1. Първи етап — подготовка на терена за техническа рекултивация , включваща прибутване с булдозер на разпилени отпадъци, прибутване с булдозер на натрупаните в сервитута на далекопровода отпадъци, както и изкоп, преместване на замърсеният хумусен слой на 25 см.., насипване на незамърсен хумус и подравняване;

2. Втори етап — закриване на депото, изпълнение на техническата рекултивация, включваща прибутване и преоткосяване скатовете на депото, включително мерки за изграждане на горния изолиращ екран;

З. Трети етап — биологична рекултивация, включваща мерки за възстановяване на плодородието

на нарушените земи след приключване на първия етап, обработване на почвата преди засяване и

засаждане на многодишни насъждения.

Хидротехнически съоръжения: тъй като повърхностните води имат основен принос за общия обем на инфилтрата, управлението на повърхностните води е от основно значение за

проектиране закриването на депото. Оттока на дъждовните води от околността няма да има възможност да навлиза в отпадъчното тяло на депото, както и повърхностните води (от валежите) няма да могат да се акумулират на повърхността на депото. За контрол на повърхностните води там ще бъде изградена трапецовидна облицована канавка и отводяващи съоръжения, който ще събират дъждовни води, както от повърхността на закритото тяло, така и от околните терени. Повърхностното проникване ще се контролира ефеюгивно с използването на правилно проектиран покривен пласт (повърхностно запечатване), който ще играе важна роля за борба с ерозията и ще попречи на свличанията, заедно с подходящо планиран наклон на повърхността.

Система за управление на биогаз: типичните съоръжения за контрол на сметищен газ включват газоотвеждащи кладенци, колектор и газоотвеждащи тръби; съоръжения за изгаряне на газа в открит факел и/или съоръжения за оползотворяване на биогаза. Има няколко възможности за контролиране на сметищния газ. Двете най - благоприятни решения са:

-контолирано вентилиране на въздуха след микробиологичното окисление;

-  помпено извличане на газ и изгаряне във факел.  и изгаряне във факел.

Покриване на отпадъчното тяло: Основни цели на горният изолиращ екран на депото са

свързани с :

намаляване инфилтрацията на водата от дъждовете и снеговалежите след закриването на

депото; ограничаване на неконтролируемото отделяне на сметищен газ; прекратяване разпространението на зарази от вредители; ограничаване възможностите за пожар; осигуряване подходяща повърхност за възстановяване на растителността на площадката;

основен елемент в рекултивацията на площадката.

Изолиращият пласт е най-важен, например глинестият пласт не само че може да бъде засегнат от замърсяване или напукване поради диференциалното слягане, но също така е трудно да се ремонтира, след като бъде повреден. Глинестите почви не ограничават изпускането на

сметищният газ в значителна степен.

Поставяне на геотекстил: Главната цел на поставянето на геотекстил е разделението между горните пластове (дренажната система и минералният запечатващ пласт) и по-долните пластове (газ, дренажна система и изравнителен слой от земни маси).Също така той изпълнява ролята на

зщитен слой на изолационната геомембрана.

Система за управление на атмосферни води: количеството на повърхностните води, което ще проникне във вътрешността на рекултивираните пластове се събира и улавя,чрез дренажна система в колекторния тръбопровод на дренажната система.

Минерален запечатващ пласт: Повърхностното запечатване на депата се извършва чрез използванено на 0.5 т глина или геомембрана. Способността на минералният запечатващ пласт да контролира инфилтрацията зависи от поддържането на целостта му и неговата дебелина и

пропускливост.

След приключване на техническата рекултивация се пристъпва към изпълнението на биологичната рекултивация.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети