Чимев насрочи публичното обсъждане на бюджета за тази година за 8-и февруари

DenNews.bg
01.02.2021
размер на текста:

 Публичното обсъждане на бюджета на община Дупница за 2021-а година ще се проведе на 8-и февруари от 12:30ч. в Заседателната зала на Общинския съвет при спазване на всички противоепидемиологични мерки. 

Финансовата рамка на проектобюджета на Община Дупница за 2021 година, общо по
приходите и разходите на държавните и местни дейности, е в размер на 39 682 649 лeва.
1. Общия размер на бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет за 2021 г. е
в размер на 27 091 643 лева. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности е в
размер на 23 412 443 лв. Бюджетите на второстепенните разпоредители в дейностите
държавна отговорност се планират и разпределят по нормативни актове и правила,
залегнали в ЗДБРБ, ЗПФ и други закони и постановления. Допълнително към общата
субсидия ще се прибавят и отчетените преходни остатъци в дейностите държавна
отговорност, в общ размер на 896 770 лв.
Увеличението на държавните субсидии за 2021 г. спрямо 2020 г. е общо 3 560 800 лв,
в това число увеличение на общата субсидия за държавни дейности с 3 324 900 лв,
увеличение на изравнителната субсидия с 120 100, увеличение на средствата за зимно
поддържане с 23 100 лв и увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи с 92 700
лв.
2. Планиран размер на приходите за местни дейности:
Планът за 2021 г. е увеличен с 373 000 лв спрямо 2020 г., основно заради много
доброто изпълнение в размер на 91% от планираните приходи, въпреки кризисната
ситуация през цялата 2020 г.
За първи път, в края на 2020 г. общинският бюджет не отчита нито един нарушен
показател по чл. 130а от ЗПФ, с други думи наблюдаваните показатели и лимити за
размерите на годишните плащания по дълга, наличните задължения за разходи, наличните
поети ангажименти, просрочените задължения, бюджетното салдо и събираемостта на
Данък недвижимо имущество и Данък превозни средства са в законоустановените лимити и
ограничения

2.1. Собствените приходи от местна дейност са планирани в общ размер на 9 915 000
лв, от тях:
 Приходи от местни данъци 3 874 000 лв.
 Неданъчни приходи 6 041 000 лв. В това число:
o 1 610 000 лв приходи от собственост,
o 3 651 000 лв приходи от общински такси,
o 1 065 000 постъпления от продажба на нефинансови активи, глоби,
концесии, други приходи,
o -285 000 лв платени корпоративни данъци и ДДС.


2.2. Трансферите от Централния бюджет за капиталови разходи, изравнителна
субсидия и зимно поддържане, предназначени за местни дейности, са общо 3 679 200 лв, в
това число:
 изравнителна субсидия 2 618 800 лв,
 зимно поддържане 191 800 лв и
 субсидия за капиталови разходи 868 600 лв.
4
Към тези трансфери са добавени и получените в края на 2020 г. 1 800 000 лева по
ПМС 360/2020, които са предназначени за изграждане и поддръжка на инфрастрктурата в
общината.
2.3. Плащанията по поетият общински дълг през 2021 г. са по облигационен заем в
размер на 592 500 лв, 77 064 лв по ЕСКО договор и 500 000 лв плащания по краткосрочен
кредит - овърдрафт. Предвидено е поемането на нов краткосрочен дълг от Фонд "ФЛАГ" в
общ размер на 1 000 000 лв, основно за съфинансиране по проекти и 500000 лв нов
краткосрочен овърдрафт кредит.
3. Към момента инвестиционната програма /капиталови разходи/, за 2021 г. е в общ
размер на 4 014 300 лева. Допълнителни 1 015 900 лв от собствени приходи и трансфери за
местни дейности /част от изравнителната субсидия и ПМС 360/2020/, са предвидени за
текущ ремонт на уличната и четвъртокласната пътна мрежа в града и в малките населени
места.

 

4. Освен собствените средства и субсидията за капиталови разходи, по европейски и
национални програми ще бъде осигурен допълнителен ресурс за финансиране на
инфраструктурни проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси", ОП "Региони в растеж",
ОПОС и Трансгранично сътрудничество, в общ размер на 11 889 700 лева. За
съфинансирането на тези проекти е предвидено поемането на краткосрочен дълг от Фонд
„ФЛАГ“ в размер на 1 000 000 лева.
С тези привлечени европейски средства, общата инвестиционна програма на
общината за 2021 г. възлиза на 15 904 000 лева.
5. Разходите за социални, спортни и културни дейности, вкл. и помощите по решение
на ОбС се планират както следва:
 30 000 лева по общинска програма “Инвитро”,
 10 000 лв помощи по решение на ОбС за социално слаби жители,
 2 000 лв за помощи за погребения по наредба,
 10 000 лв за финансиране на даровити деца,
 100 000 лв за спортните клубове по общинска наредба,
 180 000 лв целево за ФК "Марек 1915",
 30 000 лв целево за ВК „Марек – Юнион Ивкони“
 55 000 лв за оркестри, ансамбли и фестивали /общински духов оркестър,
мъжки хор "Св. Иван Рилски", ФСГП "Ноктюрно", международни и
национални фестивали/,
8
 90 000 лв за общински културни мероприятия и празници през 2021 г.
 30 000 лева за дофинансиране на училища с маломерни паралелки в малки
населени места.
 30 000 лева за сезонен Кризисен център.
 За кметствата в малките населени места е разработен отделен план на
разходите, включващ заплатите на персонала, месечна издръжка за
неотложни разходи до 1 200 лева годишно, средства за местни празници - 400
лв и 600 лв според големината им, 3 000 лв такси за футболните отбори, както
и читалищата, финансирани от ЦБ. Допълнително към това ще бъдат
разпределяни и 30% от постъпленията от продажба на имоти в селището.
Текущите и основни ремонти в тези населени места са включени в основният
план на общината за 2021 г.
6. Бюджетното салдо за 2021 г., включително с дофинансирането на държавни
дейности с местни приходи, е планирано с минимален излишък в размер на 20 764 лв.
7. Разпределението на раходите през 2021 г. по функции е както следва:
 Общи държавни служби 4 114 хил. лв.
 Отбрана и сигурност 213 хил. лв.
 Образование, общо детски градини и училища, 19 091 хил. лв, в това число 30
000 лв. дофинансиране на маломерни паралелки в малките училища.
 Здравеопазване /детски ясли, мед. сестри, медиатори/, 1 722 хил. лв.
 Социално подпомагане и грижи 2 257 хил. лв, в това число 550 хил. лв. за нова
държавна дейност „Асистенти за лична помощ“, 163 хил. лв. за местна
дейност „Социални жилища“ и 30 хил. лв за сезонен „Кризисен център“.
 За поддръжка и ремонт на инфраструктурата, осветление на улици, текущи и
основни ремонти, общо 6 063 хил. лв, в това число и текущите ремонти, които
не са включени към основните ремонти в инвестиционната програма.
 За дейностите по чистота, екология и поддържане на териториите за
обществено ползване /по план-сметка и дейност на ОП „Поддържане на
територии за обществено ползване“/, 3 966 хил. лв., в това число 25000 лева за
приют за безстопанствени кучета.
 Разходи за спортни дейности 374 хил. лв.,
 За дейности по културата – театър, музей, читалища, други местни културни
събития и празници 970 хил. лв.
 Икономически дейности /общински пазари, паркинги, транспорт/, 714 хил.лв.,
 Разходи за лихви по поет дълг 100 хил. лв.,
 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 100 хил. лв.
8. Настоящите разчети по бюджета за 2021 г. са предварителни, като е възможно в
резултат на направени и приети предложения да бъдат извършени компенсирани, вътрешни
промени в заложените стойностни параметри.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети