Избират нов управител на Общинската болница в Дупница, изискването е да бъде лекар

DenNews.bg
19.09.2020
размер на текста:

 Нов управител на Общинската болница в Дупница ще бъде избиран на конкурс, който трябва да се проведе на 4 ноември. Изискването е той да бъде лекар. Това става ясно от докладната, внесена от председателя на местния парламент Костадин Костадинов, която ще се гледа на предстоящкото заседание на ОбС на 25 септември.

До насрочването на поредния конкурс се стигна, след като по-рано тази седмица прокуристът Мария Жайгарова обяви категорично, че става поста, а като мотиви посочи лични причини и изключително голямата си натовареност с делата на здравното заведение. Тя все пак заяви намеренията си да продължи да помага, но вече само като икономист.

Ето и какво гласи докладната за провеждането на конкурс, която трябва да бъде гласувана на предстоящото заседание:

Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница е лечебно заведение с едноличен собственик на капитала Община Дупница, като правомощията на едноличния собственик се упражняват от Общински съвет Дупница.

Към настоящия момент общинското лечебно заведение се управлява еднолично от прокурист, избран от Общински съвет-Дупница, тъй като дружеството няма избран управител. През 2017г.и 2018г. бяха обявявани конкурси за управител, но поради липса на кандидати или пък получаването от подали документи кандидати на по-ниска оценка от предвидената в чл.8, ал.3 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагането на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, същите бяха прекратени от Общински съвет-Дупница. Считам, че предвид изминалия не малък период от време от обявения последен конкурс за избор на управител и променените условия , в които към момента се намира лечебното заведение, Общински съвет-Дупница, като орган упражняващ правомощията на едноличен собственик на капитала, следва да обяви нов конкурс за избор на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница

Във връзка с горното и на основание чл. 3, ал. 1, т.1-5, чл.3, ал.3 и чл. 5, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагането на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 18, ал. 1, т. 15 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл.21, ал. 1, т .9 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, предлагам ОбС – Дупница, като едноличен собственик на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница, да вземе следното:

П Р О Е К Т !

Р Е Ш Е Н И Е :

1. Общински съвет-Дупница взема решение да се проведе конкурс за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница, ЕИК 109501412.
2. Приема следните условия за провеждане на конкурса:
2.1. Изисквания към кандидатите:
 да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
 да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;
 да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
2.2. Необходими документи:
 заявление за участие в конкурса;
 диплома за завършено висше образование;
 документ за квалификация;
 документ за специализация;
 документ за трудов стаж;
 свидетелство за съдимост.
Документите се представят, по един от следните начини:
-в оригинал
-нотариално заварени преписи
- преписи заверени от кандидата с гриф “Вярно с оригинала” и саморъчен подпис-в този случай кандидатите представят оригиналите на документите или нотариално заверени преписи на тях на конкурсната комисия за сверяване, след което се връщат на кандидатите.
Свидетелството за съдимост се представя само и единствено в оригинал.

Кандидатите в конкурса представят и програма за развитието и дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница за тригодишен период.
2.3. Конкурса да се проведе на три етапа:
 проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
 представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за три годишен период;
 събеседване с кандидатите.

2.4. Общински съвет Дупница утвърждава проект на договор за възлагането на управлението /Приложение 1/, който да се предоставя на кандидатите за участие в конкурса, заедно с документите относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала.
2.5. За участие в конкурса се подава заявление към което се прилагат два отделни плика както следва:
- плик № 1 съдържа необходимите документи удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие
- плик № 2 съдържа програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за три годишен период.
Двата плика се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко подадено заявление се издава удостоверение в което се посочва името на подателя, датата и часът на приемането. Заявлението заедно с двата плика с необходимите документи се подават в деловодството на партерния етаж, в сградата на Община Дупница, находяща се в гр.Дупница, пл. “Свобода” № 1, в срок до 17.00 ч. на 03.11.2020 г.
2.6. Определя следните теми предмет на събеседване с кандидатите:
- Перспективи за развитие на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница 2020 – 2023 г.;
- Конкретни мерки за финансова стабилизация и развитие на дружеството;
- Органи на управление на лечебното заведение – права и задължения, предприемане на мерки за структурни промени;
- Повишаване на качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие;
- Нормативна уредба свързана с дейността на лечебните заведения и на управителя;
2.7. Конкурсът ще се проведе на 04.11.2020 г. от 11.00 ч. в Кръглата зала /ІV-ти етаж/, в сградата на Община Дупница.
3. Избира комисия, която да организира и проведе конкурса, като определя броя на членовете да е 5 /пет/ души, от които поне един правоспособен юрист и един магистър по медицина.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети