На първата сесия след пандемията: ОбС-Дупница ще гласува за нов овърдрафт кредит в размер на 500 000 лева

DenNews.bg
19.06.2020
размер на текста:

Първата редовна сесия в зала на ОбС-Дупница предстои и ако не се появят извънредни обдстоятелства, те ще се състои на 26-и юни. Първата докладна, посочена в дневния ред е на кмета Методи Чимев и тя е за теглена не овърдрафт кредит в размер на 500 000 лева. Ето и какво гласи самата докладна и каква е целта за новия общински заем:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ
Инж. МЕТОДИ ХРИСТОВ ЧИМЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг – овърдрафт кредит.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В края на месец юли, 27.07.2020 г., предстои окончателното погасяване на поет през 2019 г. от община Дупница краткосрочен овърдрафт кредит. Използването на този финансов инструмент за поемане на неотложни и спешни разходи от Община Дупница се оценява като положително и необходимо, имайки предвид ниските нива на лихвените проценти по заеми към момента. Във връзка с необходимостта от продължаване действието на финансовият инструмент – овърдрафт кредит, с цел текущо финансиране на предоставяните от община Дупница публични услуги, в условията на временен недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета на общината, е необходимо да се предприемат навременни действия по процедурата за приемане, договаряне, вписване и отпускане на овърдрафт кредита. На основание гореизложеното, предлагам на Общински съвет – гр. Дупница да приеме решение за поемане на краткосрочен - овърдрафт кредит, при следните параметри:
1. Максимален размер на краткосрочния дълг 500 000.00 лева /петстотин хиляди лева/;
2. Срок на издължаване – окончателно до 12 месеца от датата на подписване;
3. Усвояване – многократно в срок до 12 месеца от датата на договора за кредит, като правото на общината да усвоява средства от овърдрафта в рамките на договорения размер и краен срок за усвояване, се възстановява с всяка издължена по него сума;
4. Лихвени условия – ОЛП на БНБ плюс максимална надбавка до 3% годишно, плащани ежемесечно и само при ползван ресурс от кредита;
5. Погасяване – текущо погасяване със собствени средства от местни приходи;
6. Влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината – поемането на краткосрочен кредит в размер на 500000.00 лева е предвидено в приетият Бюджет на Община Дупница за 2020 г. и няма да окаже допълнително влияние върху предвидените средства по обслужване на дълга.

В резултат на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА, чл.13 ал.1 т.9 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл.5, ал.1, чл.13, чл.17 и чл.19 от Закона за общинския дълг, предлагам Общински съвет – гр. Дупница да приеме следното:
Проект!

Р Е Ш Е Н И Е:

I. Общински съвет – гр. Дупница дава съгласие община Дупница да поеме краткосрочен общински дълг под формата на овърдрафт-кредит, при следните параметри:
1. Максимален размер на кредита до 500 000.00 лева /петстотин хиляди лева/;
2. Валута на кредита: български лева /BGN/;
3. Вид на кредита: краткосрочен банков кредит – овърдрафт, поет с договор за общински заем;
4. Цел на кредита: за финансиране предоставянето на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета на общината;
5. Краен срок на издължаване: до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит.
6. Начин и срок на усвояване: многократно в срок до 12 месеца от датата на договора за кредит, като правото на общината да усвоява средства от овърдрафта в рамките на договорения размер и краен срок за усвояване, се възстановява с всяка издължена по него сума.
7. Условия за плащане на лихва: ежемесечно, начислявана върху ползваният към момента ресурс.
8. Обезпечение: Учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ в размер на 125% от размера на кредита върху настоящи и бъдещи вземания на Залогодателя на парични средства (собствени приходи) за положително салдо по банкова сметка с IBAN BG49UNCR70003121757075, BIC UNCRBGSF, открита при “УниКредит Булбанк”АД, с титуляр община Дупница, формирано от настоящи и бъдещи собствени приходи на община Дупница по чл. 45, ал. 1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 52, ал. 1, т.1, буква „б“ от Закона за публичните финанси и доходите от тях, включително, но не само, лихвите, за периода до окончателното погасяване на дълга;
9. Годишен лихвен процент: основен лихвен процент /ОЛП/ на Българска народна банка /БНБ/, плюс максимална надбавка до 3% годишно;
10. Лихвен процент при просрочие на главница: образува се от сбора от годишния лихвен процент по т.9 плюс надбавка и се дължи върху сумите в просрочие. Максималната стойност на надбавката до 3% годишно.
11. Неустойка при просрочие на лихва: без неустойка при просрочие на лихви.
12. Такса за проучване и разглеждане на искане за кредит: без такса;
13. Еднократна комисионна за управление на кредита, платима при подписване на договора за кредит върху размера на разрешения кредит: размер на таксите максимум 1% от договорения размер на кредита.
14. Комисионна за ангажимент върху размера на неусвоената част от кредита: без комисионна.
15. Без такси и комисионни за предсрочно погасяване на кредита или част от него със собствени средства на общината.
II. Възлага на кмета на Община Дупница да проведе процедура съгласно чл.19 от Закона за общинския дълг, за избор на финансова институция за предоставяне на кредита при одобрените от Общинския съвет параметри и сключи договор със спечелилия участник.

 


Внася,
Кмет на Община Дупница:
(инж. Методи Чимев)

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети