Кметът на Дупница предлага на общинската болница безлихвен заем, който да се изплаща 2 години след края на извънредното положение

DenNews.bg
29.04.2020
размер на текста:

Общински съвет- Дупница дава съгласие при поискване от прокуриста на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД  Мария Жайгарова да бъдат предоставени под формата на допълнителна парична вноска по чл.134 от ТЗ суми в общ размер до 100 000 лв. на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница със срок за възстановяване 2 /две/ години от отмяна на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. Средствата да бъдат осигурени от предвидените в бюджета на общината за дейност 998 “Резерв“, параграф 99-99 “Резерв за непредвидени и неотложни разходи”. Това гласи проектът за решение на ОбС, който се събира неприсъствено на извънредна сесия на 5-и май. Предложението за отпускане на заема е на кмета на общината инж. Методи Чимев, който се мотивира по следния начин:

На основание чл.68 ал.1 от Правилникa за организацията и дейността на Общински съвет Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, представям настоящата докладна записка за приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса в Община Дупница и справяне с икономическите последици вследствие усложнената епидемиологична обстановка и обявеното на 13.03.2020 г. с решение на Народното събрание извънредно положение на територията на цялата страна. Последиците от ограниченията, наложени в борба със заразата, са непредвидими на този етап, но удължаване срока на извънредното положение до 13.05.2020 г. сериозно се отразява във всички сфери на икономиката. По предложение на правителството Народното събрание прие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, които считам, че е необходимо да бъдат допълнени с мерки на местно ниво за запазване живота и здравето на гражданите в общината, както и да се подпомогнат най-уязвимите групи граждани и фирмите, упражняващи търговски дейности пряко засегнати от ограниченията.
Предлагам Общински съвет гр. Дупница да приеме мерки в две насоки:
1. На първо място основен приоритет в момента е опазването живота и здравето на гражданите на община Дупница. МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница е една от болниците в страната, в която се извършва лечение на болни от COVID-19. В резултат на наложените ограничения в борбата с вируса към момента болницата генерира собствени приходи от други дейности в намален размер. Намаляването на приходите е в пряка връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., удължено до 13 май 2020 г. извънредно положение. Община Дупница е едноличен собственик на капитала на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница, което дава възможност на основание чл.134 от ТЗ поради временна необходимост от парични средства да бъде направена допълнителна парична вноска за определен срок.за подпомагане на дейността на дружеството. След извършен анализ на текущите приходи и разходи по бюджета на Община Дупница за 2020 г, считам, че средствата могат да бъдат осигурени от предвидения Резерв за непредвидени и неотложни разходи, който е в общ размер на 100 000 лв. На този етап не се предлага актуализация на общинския бюджет, като в зависимост от настъпилите нови обстоятелства и аргументи за промяна на приходната страна ще бъде предложена и актуализация на разходната част на бюджета за 2020 г.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети