Чимев поиска от МОСВ постоянно наблюдение за замърсяването на въздуха

DenNews.bg
06.02.2020
размер на текста:

Кметът на Дупница инж. Методи Чимев изпрати официално писмо до министъра на околната среда и водите Емил Димитров с искане за оказване на съдействие за изграждане на постоянна мрежа за наблюдение на замърсяването на въздуха.
Това става, след като в администрацията официално са получени последните резултати от измерванията на мобилната лаборатория и след като десетки граждани изпратиха писма с искане кметът да настоява МОСВ да се ангажира с осигуряване на постоянно наблюдение за сметка и с ресурс на държавата, след като именно екоминистерството разреши горенето на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“.
Последните резултати от мобилната станция показват превишаване на фините прахови частици.
„Община Дупница е актуализирала Програмата за намаляване на нивата на замърсителите на атмосферния въздух с Програмата за намаляване на нивата на ФПЧ 10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух. Неведнъж в медиите Дупница бе обявен за един от градовете с най-мръсен въздух. Постъпващите в деловодството и на дежурния телефон сигнали от граждани за замърсяване на въздуха са ежедневни. Те изразяват своето притеснението не само от замърсяването с фини прахови частици, но и от SO2, като за основен източник посочват не отоплението на твърдо гориво и автомобилите, а ТЕЦ "Бобов дол" и отпадъците, които се изгарят в него.
Във връзка с горе изложеното и поради факта, че на територията на община Дупница няма постоянна станция за измерване качеството на атмосферния въздух, бе възложено на ИАОС да направи такова за периода 21.01.2020 г. - 24.01.2020 г. Резултатите показаха наличие на превишаване на нормите на ФПЧ 10. С цел да се преценят коректно източниците на замърсяване с ФПЧ 10 и други замърсители, и да се работи в посока адекватна оценката и намаляване на риска за здравето на населението, Община Дупница е с намерение да изгради местна система за наблюдение и контрол на качеството на атмосферния въздух, за което съгласно чл.20, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, моля за вашето съгласие и съдействие за осигуряване на необходимото оборудване и софтуер", се казва в писмото на инж.Чимев до екоминистъра.

Оценката от извършените денонощни измервания в периода 21.01.2020 г. – 24.01.2020 г. показва следното заключение: "На територията на община Дупница и в частност центъра на града не се регистрират превишения на максимално еднократните и средноденонощните пределно допустими концентрации/норми за опазване на човешкото здраве /по следните показатели SO2, NOx, CO, O3, H2S, NH3 и метеорологични параметри т.е. не е установено замърсяване на атмосферния въздух".
От изпитванията е видно 27 превишавания на средночасовата норма от 50 µg/m3 – на ФПЧ10 от извършените 71 бр. измервания, а именно в часовата зона от 17:00 часа до 23:00 часа.
Останалите показатели са в норма.

 

Припомняме, че измерването с мобилна лаборатория не може да даде цялостна картина за състоянието на въздуха, заради което именно настояването на гражданите е да има постоянен контрол. 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети