МОСВ забрани разораването и разкопаването на 97 декара в землището на с. Вуково, обявени за защитена територия

DenNews.bg
21.01.2020
размер на текста:

 РИОСВ – Перник информира заинтересованите страни за промяна в режима на дейност на защитена местност „Находище на анасонов лопен – с. Вуково“, в землището на с. Вуково, община Бобошево, област Кюстендил регламентиран със Заповед № РД – 638/14.08.2013 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 89 от 11.10.2013 г.), както следва:

• Към т.3 от Заповед № РД – 638/14.08.2013 г. на МОСВ, а именно забранените дейности в границите на защитената територия, се добавя т. 3.6. „Разораване и разкопаване на земята“.

• Промяната по настоящата заповед не отменя забранителните режими, определени със Заповед № № РД – 638/14.08.2013 г. на МОСВ.

Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административно - наказателните разпоредби на Закона за защита на територията.
През 2013-а годинаМинистерство на околната среда и водите  определи като защитена и обяви територия в замлището на село Вуково за защитена с цел опазване на на растителния вид - Анасонов лопен (Verbascum anisophyllum Murb.), и неговото местообитание. Зоа целта бе обявена защитена местност "Находище на анасонов лопен - село Вуково" в землището на с. Вуково, община Бобошево, област Кюстендил, с площ 97,005 дка.
2. Защитена местност "Находище на анасонов лопен - село Вуково" включва имоти с номера 050016,
050043, 050062, 050063 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Вуково, ЕКАТТЕ
12351, община Бобошево, област Кюстендил, с обща площ 97,005 дка.
3. В границите на защитената местност се забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
3.2. търсене, проучване и добив на подземни богатства;
3.3. строителство, с изключение на дейности, свързани с ремонт и реконструкция на съществуващи
съоръжения;
3.4. поставяне на временно преместваеми обекти;
3.5. внасяне на неместни видове.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ - Перник, да предприеме необходимите действия по
отразяване на защитената местност в картата на възстановената собственост за землището на с. Вуково,
ЕКАТТЕ 12351, община Бобошево, област Кюстендил.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби 
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети