Криминалистите от Дупница са най-успешни в областта, сочи отчетът за 2018-а година

DenNews.bg
06.03.2019
размер на текста:

 ОДМВР – Кюстендил, отчете резултатите от работата си през 2018 г. Гости на анализа бяха главен комисар Георги Арабаджиев – заместник-главен секретар на МВР, ст. комисар Стоян Темелакиев – зам.директор на ГДБОП, директорът на РДПБЗН комисар Светослав Георгиев, Камелия Стефанова - административен ръководител на Окръжна прокуратура - Кюстендил, областният управител на Кюстендилска област Виктор Янев

Директорът на ОДМВР старши комисар Елиан Стамболийски представи отчета пред служителите и гостите.
С 9.33 пункта е увеличението на разкриваемостта на регистрираните през 2018 г. криминални престъпления. Намалението на криминалната активност в сравнение с предходната година е с 288 престъпления.
През 2018 година от регистрираните 1351 престъпления са разкрити 643 и 202, регистрирани в предишни периоди.
Интензивността на криминалната престъпност съпоставена с предходната година бележи спад – коефициентът на престъпност за областта е 950 престъпления на 100 хил. души население– намаление с202престъпления за годината.
Със снижение нивото на криминалната престъпност в сравнение с 2017г. са всички районни управления - в РУ Кюстендил е със 165 и 19.8 %, в РУ Дупница е с99 бр. и 16.2 %,РУ Рила с 20 бр. и 17.7 % и РУ Бобов дол – с 4 бр. и 5 %.
87.5 % от всички регистрирани криминални престъпления са на територията, обслужвана от РУ Кюстендил и РУ Дупница.
На обществени места през 2018 г. са извършени 711 криминални престъпления (862 бр. за 2017 г.), разкрити от тях са 356– 50.1 %.
С увеличение на коефициента на разкриваемост на криминалните престъпления са всички районни управления - в РУ Дупница с 12.42 пункта, в РУ Кюстендил с 5.54 пункта, в РУ Бобов дол с 25.72 пункта и в РУ Рила с 4.78 пункта.
В структурно отношение регистрираните престъпления са: 7.3 % срещу личността, 46.1 % - срещу собствеността, 36.7 % - общоопасни престъпления и 9.9 % - други криминални престъпления.
Престъпленията против личносттабележат минимален ръст в сравнение с предходната година. Регистрирани са99 срещу 93 за 2017 г., като представляват основно телесни повреди – 56. От общия брой регистрирани престъпления против личността са разкрити 62.63 %.
Няма неразкрити тежки престъпления, с висока степен на обществена опасност и негативен отзвук сред обществеността.
През годината са регистриранитри довършени умишлени убийства, които са разкрити.
С квалификация “Разврат” са регистрирани 3 престъпления, 2 от тях са разкрити.
Най-висок е делът на престъпленията против собствеността на гражданите, като тенденцията през последните години е към снижение.В сравнение с предходната година намалението в абсолютен размер е със196.Те представляват 46,1 % от всички регистрирани престъпления, докато през 2017 година делът им е 49,9 %. От регистрираните 622 престъпленията против собствеността са разкрити 19.45 %. За 2018 г. грабежитеса12, разкрити са 9 или 75 %.
През 2018 г. намаление с 6 броя бележи престъпната дейност, свързана с измами, включително и по телефона – 19 са регистрираните случая при 25 за 2017 година. Разкрити са 6случая, 3 са били случаите за 2017 година, като процентът на разкриваемост е 31.58 %.
По неразрешените до момента случаи се работи активно. Води се и активна превантивна дейност в тази посока.
В групата на общоопасните престъплениянамалението есъс102 бр. Регистрирани са 496общоопасни престъпления, от които са разкрити77.62 %. Основна част в тази група отново заемат престъпленията по транспорта – 269(335 бр. за 2017 г.), разкрити от тях са 89.96 %.
Регистрираните палежи са 30, с 15по-малко в сравнение с предходната година. От тях са разкрити 5.
Посегателствата над МПС спрямо предходната година са намалели от 26 на 18 бр.Противозаконните отнемания на МПС също намаляват(от 15 бр. на 8 бр.), като разкриваемостта е увеличена над 2 пъти - за 2018 г. тя е 37.5 %.

Престъпната дейност по линия “Наркотици” е свързана основно с притежание и разпространение на наркотични вещества (НВ).Наблюдава се ръст в броя на установените случаи на притежаване на НВ. На територията на ОДМВР Кюстендил са установени 106 случая - срещу 75 за 2017 год., по които са образувани досъдебни производства. Разкриваемосттапо линията е81.13% за 2018 година.
На територията, обслужвана от ОДМВР Кюстендил през 2018 г. са иззети следните количества наркотични вещества (НВ):
- Марихуана – 69,182 кг
- Хероин – 1774 грама
- Синтетични наркотици – 471 грама и 101 бр. таблетки
- Кокаин – 0,027 кг.
- Канабис зелена листна маса – 80,362 кг.
В резултат на положените усилия по противодействие на престъпленията, свързани с държане, разпространение и употребата на наркотични вещества на територията, обслужвана от ОДМВР Кюстендил, се наблюдава увеличение на случаите, образуваните ДП и задържаните лица, свързани с престъпления с наркотични вещества.
В група “други криминални престъпления” са регистрирани 134, от които разкритите са 57 %.
Като извършители по разкритите през годината 847 криминални престъпления са уличени общо 835 лица, от които 16 малолетни и 49 непълнолетни лица. В съучастие през 2018 г. са извършени 56 престъпления (76 бр. за 2017 г.). Намалява броят на извършители на престъпления с минали осъждания – 326(340 за 2017 г.), както и броят на престъпленията, извършени от тях - 364 бр. (381 за 2017 г.).
По линия „Издирване“през 2018 год. са обявени 41 лица за общодържавно издирване (ОДИ). Намерени за периода са168 лица, обявени за общодържавно издирване (ОДИ).
На местно издирване са обявени и намерени 60 лица.
През годината са открити12 лица с влезли в законна сила присъди, обявени за издирване са3-ма.
И през 2018 г. продължи работата по ефективно противодействие на икономическата престъпност. Особено актуална бе дейността, свързана с противодействие на корупцията във всички сфери на обществения живот и икономиката, противодействие на деянията ощетяващи бюджета, както и на злоупотребите със средства от ЕС. През 2018 г. са предадени на НАП 5 случая за укриване на доходи и са извършени 6 съвместни проверки.
През изминалата година в сферата на икономиката са регистрирани 145престъпления, от тях са разкрити64.Коефициентът на разкриваемост през 2018 г. е 44,14 %, при 27.9 % за 2017 г., увеличение с 16.24 пункта.
През 2018 г. са разкрити общо 114 икономически престъпления (64 от регистрираните през годината и 50 от регистрираните в предишни периоди). Като извършители по тях са уличени 99 лица, в това число 36 лица с минали осъждания.
Нараства броят на разкритите престъпления, свързани с производството, съхранението и разпространението на акцизни стоки без български акцизен бандерол. През 2018 г. са установени и иззети 76 406 къса цигари без български акцизен бандерол, 45,034 килограма нарязан тютюн, 990 литра дизелово гориво, както и 990 литра алкохол. На нарушителите са наложени административни санкции от съответните контролни органи и са образувани ДП.
През 2018 г. самостоятелно или съвместно с други контролни органи са проведени 137 специализирани полицейски операции (СПО) по противодействие на икономическите престъпления. Ежеседмично съвместно със служители на Митница Кюстендил и Регионална дирекция „Гранична полиция“ Кюстендил се провеждат операции за проверка на лица и фирми, занимаващи се с превоз, съхранение и търговия с акцизни стоки – тютюневи изделия и алкохолни напитки.

Охранителна дейност, свързана с опазването на обществения ред и противодействието на престъпността:
- опазване на обществения ред
През 2018 г. бе гарантиран правовия ред в областта и осъществено активно противодействие на конвенционалните форми на престъпност, посегателствата против личността и собствеността на гражданите в обслужваните от полицейските и младши полицейските инспектори (ПИ и Мл. ПИ) микрорайони.
Като основен инструмент за противодействие на престъпността се утвърди превенцията, както и продължи прилагането на доказано ефективните практики - засилване на полицейското присъствие на обществени места, провеждането на специализирани полицейски мероприятия, целенасочена работа с подрастващите и други уязвими групи от населението.
Положиха се усилия за подобряване на сътрудничеството с органите на местна власт и управление, структурите на гражданското общество и местното население за ангажиране на всички в мероприятия за противодействие на престъпността, поддържане на обществения ред и осигуряване безопасност на движението.
Главна цел бе хората да се чувстват по-сигурни в домовете си и в ежедневния живот, да се ограничи и намали броят на престъпленията, насочени срещу личността и собствеността на гражданите.
Звената за патрулно постова дейност и служителите от “Териториална полиция” са основен ресурс за охрана на обществения ред, с които се организира изпълнението на голяма част от основните задачи на полицията.
Съществен индикатор за дейността на охранителния състав е броят на участията в масови мероприятия.
Служителите, осъществяващи патрулно постова дейност, през 2018 г. са реагирали на 36 889 сигнали. Охранявали са 217 масови мероприятия. През годината са проведени 158 полицейски операции. Издадени са 143 писмени полицейски разпореждания и 908 протоколи за предупреждение. Участвали са в разкриване на 298 престъпления. Задържаните лица по ЗМВР са 417. Със сили на районните управления са конвоирани 109 лица. Съставени са 3 741 акта за установяване на административни нарушения. Проверени са 1003 обекта по ЧОД и 2 881 ППС. Издирени са 2 лица.
Служителите от „Териториална полиция” са участвали в охраната на 371 масови мероприятия и са участвали в 423 СПО. Оказани са 1 773 съдействия, от тях: 473 на други звена на МВР; 133- на органи на съдебната власт; 734 на юридически и физически лица; 259 на общинска администрация; на жертва на домашно насилие и 173 бр. – други.
През 2018 г. от служителите от „Териториална полиция” са приключени 22657 преписки. Съставени са 4 854 акта за установяване на административни нарушения.
Разкрити с участие на служители от „Териториална полиция” са 228 престъпления. Задържани са54 лица. Принудително са доведени 127 лица по НПК. Извършени са 186проверки в местата за обществен подслон. Издирени са 9 МПС.
През отчетния период служители от „Териториална полиция” ежедневно осъществяваха текущ контрол по Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД). Проверени са 346 обекти по ЗЧОД.

- осигуряване на безопасността на движението по пътищата
През 2018 година на територията, обслужвана от ОДМВР Кюстендил, са регистрирани общо387пътно-транспортни произшествия, от които 73 сатежки с 4 убити и 89 ранени граждани.
В сравнение с 2017 година общият брой произшествия е с 30 по-малко,тежките ПТП са с 26 по-малко, убитите са с 6 по-малко, а ранените с 29 по-малко.
Определящо влияние върху характеристиката на пътно-транспортната обстановка на територията, обслужвана от ОДМВР Кюстендил, оказва преминаването на двата първокласни международни пътя : Е-79 и І-6. Завършването на строителство на АМ “Струма” до гр. Благоевград промени значително характеристиките на ПП І-1 (Е79).
През 2018 г. от младши инспекторския състав в региона са констатирани 39 100нарушения. За тях са съставени 7 105акта за установени административни нарушения (АУАН) и 30 206 фиша. За съпоставка през 2017 г.общият брой констатирани нарушения са 25 364, за които са съставени 6 030 АУАН и 16 980 бр. фишове.
Най-масовите нарушения са: превишаване на разрешената скорост – 24663, неправилно спиране и паркиране – 2244,нередовни пътни документи – 2061. Сериозен проблем остава управлението на МПС от неправоспособни – 338водачи.
През 2018 г. в сектор „Пътна полиция” при ОДМВР са издадени 1778 наказателни постановления (НП).
Превантивна дейност
Вече година мобилни екипи на Охранителна полиция, Криминална полиция и Икономическа полиция на ОДМВР имат своите изнесени приемни в малките и отдалечени населени места. Тези срещи бяха от значение както за населението, така те се отразиха благоприятно и на обстановката – подобри се взаимодействието с кметовете, кметските наместници и с населението. Целта на тези срещи беше противодействие на конвенционалната престъпност в малките населени места. Постигнато беше оптимално полицейско присъствие там и това се отрази добре на резултатите. Като добра практика отчитаме по-добра комуникация с представителите на местната власт. На срещите гражданите можеха да поставят проблемите си, бяха улеснявани и чрез насочването на сигналите им по компетентност към други държавни структури.

Миграция
През 2018 г. на територията, обслужвана от ОДМВР Кюстендил, не са установени незаконно пребиваващи чужденци.
Извършени са 730 проверки за съгласуване искане за виза за дългосрочно пребиваване. Отчита се увеличение с 200 % на броя на получените искания за проверка на подадените заявления от лица чужди граждани за издаване на виза за дългосрочно пребиваване в сравнение с предния отчетен период.
Проведени са 796 интервюта във връзка с подадени заявления за предоставяне право на продължително и постоянно пребиваване с чужди граждани. Чужденците получили разрешение за продължително пребиваване през 2018 г. са 245 души (236 душипрез2017г.). Кандидатстващите за постоянно пребиваване от 177 души за 2017 г. са се увеличили на 550 души – увеличение с 311 % в сравнение с предния отчетен период.
През отчетния период са проведени 27 СПО на територията на ОДМВР Кюстендил, като в хода на проведените СПО са извършени общо 350 проверки на места за обществен подслон, проверени са общо 161 бр. пътници на влакове, автобуси и МПС. В СПО съвместно със сектор ПП са извършени проверки на 97 МПС по контрол на нелегалната миграция.
Извършени са 1526 проверки на частни адреси в дейността по контрол на легалната миграция.

Досъдебно производство
През 2018 г. разследваните досъдебни производства (ДП) са 2618, намаление с 16,6 % спрямо предходната година.
Новообразувани са 1612 дела по общия ред, с 21 % по-малко от 2017 год.
Няма върнати досъдебни производства за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения през 2018 г., както и през 2017 г.
Започнатите бързи производства (БП) са 254, през 2017 г. са били 277.
Анализът на посочените цифри показва известно намаляване на броя на общо водените досъдебни производства през 2018 г. в сравнение с 2017 г., намаляване на броя на новообразуваните, а от там и на приключените дела. Делът на досъдебните производства изпратени с мнение за предаване на съд спрямо общо приключените досъдебни производства през 2018 г. е 32.2 %, а през 2017 г. е 36.9 %, отчита се намаление с 4,7 пункта.
Съществува добра координация между служителите от отдел „Разследване“, оперативните служби и прокуратурите, като ефективно се прилага екипният принцип на работа в досъдебното производство.
Важно значение за настоящата и бъдеща работа на служителите в отдела има отличната комуникация и взаимодействие с Окръжна прокуратура Кюстендил, Районна прокуратура Кюстендил и Районна прокуратура Дупница.


След представените резултати главен комисар Георги Арабаджиев поздрави служителите за постигнатото, за това,че през изминалата година са извели дирекцията по резултати в първата половина сред дирекциите в страната и пожела през настоящата година още по-добри постижения, повече усилия за доверието на гражданите.


ххх

От анализа на постигнатите резултати се налага изводът, че
През 2018 г. на база създадената организация в оперативно-издирвателната дейност са постигнати добри резултати в противодействието на криминалната престъпност. Разкриваемостта в ОДМВР е увеличена с 9.33пункта,като едновременно с това е налице намаление в динамиката на криминалната престъпностсъс17.6 % спрямо 2017 г. Намаление се отчита и в динамиката на икономическата престъпност – с 23.68 %, при която разкриваемостта е увеличена с 16.24 пункта;
Престъпленията против собствеността на гражданите бележат снижение, което се очертава като тенденция през последните години;
Мерките по разкриване на домовите кражби и по тези от каси в региона, дадоха положителен резултат;
Постигнати са добри резултати по противодействието на наркоразпространението в региона – над 80 % от регистрираните престъпления са разкрити.
Не са регистрирани въоръжени, както и грабежи по главните пътища на Кюстендилска област.
Извършени са 3 убийства, които са разкрити.
Посегателствата над МПСбележат спад, като едновременно с това разкриваемостта при ПЗО на МПС е увеличена 2.8 пъти - 37.5 %, спрямо 13.33 % за 2017 година.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети