Община Дупница увеличава на 2 000 лева помощта за ин витро процедури

DenNews.bg
24.03.2019
размер на текста:

Кметът на община Дупница Методи Чимев предлага в докладна средствата, които се отпускаха за ин витро процедури да подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, да се увеличат от 1 500 на 2 000 лева.

Публикуваме целият текст на докладната:

1.Причини и мотиви за приемане изменение на Правилника

ПРАВИЛНИК за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница е приет с решение № 40/26.04.2012 г. по Протокол № 5 от заседание на Общински съвет Дупница, проведено на 26.04.2012 г.
В резултат от дейността на комисията и натрупания до момента опит в прилагането на Правилника е установено по висока стойност на финансираните дейности по диагностика и подготовка за изпълнение на процедурата по „ин витро“, както и изменение в начините на заплащане на същите.
В много от случаите лечебните заведения, извършващи процедурите изискват предварително заплащане на скъпоструващите процедури. Не малка част от кандидатите обаче нямат възможност да покрият разходите за лекарствата и самата процедура. До момента средствата, които бяха отпускани на лица, семейства и двойки за финансово подпомагане са в размер до 1500 лева на заявител, но високите цени на лекарствата, манипулациите и все още ниската ефективност на процедурите не позволяват на много двойки да имат свое дете. Съгласно приетия Правилник входираните заявления за асистирана репродукция се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Кмета на общината. В резултата на дейността на комисията и натрупания опит в прилагането на Правилника, членовете на комисията обработват необходимите документи, които се прилагат от заявителите. За по-бърза и прецизна работа, във връзка с уточнения, относно организацията и отстраняване на технически неточности е необходимо комисията да е изцяло от представители на общинска администрация и общински съветници.
В Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница е прието, че паричната сума, определена с решение на Общински съвет Дупница, се отпуска на лечебните заведения, посочени от заявителя. Практиката през годините обаче налага изменение и в тази част, като следва да бъде променено, че паричната сума, определена с решение на Общински съвет Дупница следва да бъде отпускана лично на заявителя.
С приемането на Правилника в чл. 20, ал.2 е заложено изискване за доказване на извършените дейности да бъдат представени първични счетоводни документи, които удостоверяват и извършено от страна на заявителите плащане на сумите. Установено е, че в много от случаите финансираните с правилника дейности са предварително заплатени от заявителите, за което се представят документи.
Това налага помощ от финансови средства за подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми.

2. Цели, които се поставят с приемането на посочените изменения:
Целта на предлаганото изменение е да се подпомогнат семействата и лицата, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, като се финансират дейностите по диагностика и подготовка за изпълнение на процедурата по „ин витро“, което да доведе до повишаване на раждаемостта в община Дупница.

3. Финансови средства, необходими за прилагане на изменението в Правилника.
Допълнителни финансови и други средства за прилагане измененията на ПРАВИЛНИК за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница не са необходими, тъй като са предвидени в бюджета на Община Дупница.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:
Очакваните резултати от изменението на Правилника е да се осигури на семействата и двойките с репродуктивни проблеми възможност да ползват процедурите по диагностика и подготовка за асистирана репродукция, следователно и повишаване на раждаемостта на глава от населението в Община Дупница.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Правилника за финансово подпомагане на двойки семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница е в съответствие с правото на Европейския съюз.
На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на Интернет страницата на Община Дупница да направят предложения и да изразят становища по проектите, публикувани за обществени консултации.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 8 от Закон за нормативните актове, Общински съвет - Дупница взе следното

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ:


1. Общински съвет – Дупница приема изменение на ПРАВИЛНИК за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница

§1. Изменя се чл. 3, ал. 4 като цифрата „1500“ се заменя с „2000“;
§2. Изменя се чл. 6, ал. 2 като “Комисията, е в състав от 7 /седем/ члена, от които 3 /трима/ представители на общинска администрация, 3 /трима/ общински съветници и 1 /един/ представител на юридически лица с нестопанска цел, защитаващи правата и пациентите в областта на репродуктивното здраве” се заменя с “Комисията, е в състав от 7 /седем/ члена, от които 4 /четирима/ представители на общинска администрация, 3 /трима/ общински съветници”
§3. Изменя се чл. 20, ал. 1 като „лечебното заведение“, се заменя със „заявителя“.
§4. Настоящите изменения към Правилника влизат в сила от датата на приемането им.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети