Данъкът върху недвижимите имоти на територията на община Дупница скача с 80% от 1-и януари

DenNews.bg
02.12.2019
размер на текста:

 Данъкът върху недвижимите имоти на територията на община Дупница ще скочи с 80% от 2020-а година. Това предвижда проект за изменение на Наредбата за администриране на местните данъци и такси, внесен от кмета инж. Методи Чимев и публикуван на сайта на общината. Като мотив е посочено задържането на промилите върху недвижимите имоти от 2009-а година на 1,45 на хиляда. С новото предложение те трябва да скочат на 2,5 на хиляда, а от примера, посочен в таблица по зони, става ясно, че това прави приблизително 80% увеличаване на крайната сума, която трябва да постъпи от всеки собственик при плащане на касата на Местни данъци и такси.


                              Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
от
инж. МЕТОДИ ХРИСТОВ ЧИМЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за
определянето на местните данъци на територията на община Дупница.

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Представям на Вашето внимание мотиви за изменение на Наредбата за
определянето на местните данъци и администрирането им на територията на община
Дупница.:
1. Причини, които налагат изменение на Наредбата
На основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси, общинският съвет
определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите,
определени в закона. Правомощието на органа на местното самоуправление –
общинския съвет, да определя местните данъци, е предоставено със Закон за
изменение и допълнение на закона за местни данъци и такси ДВ. бр. 110/21.12.2007 г.,
в сила от 01.01.2008 г. С така направената промяна, законодателят е предоставил на
общинските съвети сами да определят собствените си приходи, което е част от процеса
по финансова децентрализация на общините. Установяването и събирането на
местните приходи се осъществява от служители на общинска администрация, с
правомощия на органи по приходите.
С Решение № 8 от 29.01.2008 г. Общински съвет Дупница, определя размера на
местните данъци в Наредба за определянето на местните данъци на територията на
Община Дупница, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ. От влизане в сила на Наредбата
до настоящия момент, същата е претърпяла промени, които включват, както промени в
размера на местните данъци, така и промяна на текстове, наложени от изменения в
Закона за местните данъци и такси.
Основен приходоизточник в бюджета на общината, е данък върху недвижим
имот. На територията на Община Дупница декларираните недвижими имоти са 31 668,
в т.ч. жилищни имоти 27 537 бр. и нежилищни имоти 4 131 бр. Постъпленията от този
вид данък, заложени в бюджета за 2019 г. са в размер на 639 146 лв., като към
31.10.2019г. изпълнението е в размер на 500 000 лв. По данни на Министерство на
финансите за 2018 г., Община Дупница има събираемост на този вид данък- 77.88 % на
текущия облог.
Към настоящия момент в Община Дупница, размера на данък недвижим имот е 1,45
на хиляда върху данъчната оценка. С приемането на наредбата до 2009 г. /вкл./ размера
на данъка за жилищни имоти на граждани е бил 1.5 на хиляда върху данъчната оценка.
От 2009 г. до настоящия момент този данък е 1,45 на хиляда върху данъчната оценка.
За юридическите лица, притежаващи не жилищни имоти, размера на данъка е 1,45 на
хиляда, като този размер не е променян за периода от 2009 г. до 2019 г. включително.
През 2011 г. законодателно се промени основата за определяне на данъка за
юридическите лица – върху по високата между отчетната стойност и данъчната
оценка.
Направените инвестиционни разходи, текущи разходи за поддръжка и ремонти
на общинската собственост и територии за обществено ползване през 2019г.
финансирани от Данък недвижим имот са:
1. Разходи за ел. енергия, поддръжка и ремонт на уличното осветление в града и
селата в размер на 450 000 лв.
2. Благоустрояване, основен ремонт и изграждане на улици, тротоари, площадки,
паркове, културни обекти, подпорни стени в размер на 225 000 лв.
3. Изграждане и ремонт на спортни и детски площадки в размер на 47 000 лв.
4. Ремонти на общинска собственост по кметства и ремонти на междуселски
пътища в размер на 218 000 лв.
5. Общо направени разходи – 940 000лв.
Приходи :
1. По отчет от Данък недвижими имоти към 31.10.2019г. е в размер на 500 000 лв.
2. Очаквано изпълнение за 2019г. около -600 000 лв.
Недофинансиране на разходи с приход от Данък недвижими имоти в размер на
340 000 лв.
Основна част от инвестициите направени до настоящия момент в общината са
от външно финансиране, но за следващите отчетни периоди това финансиране ще бъде
ограничено и недостатъчно, за постигане на подобни мащабни инвестиции.
Изискванията от граждани и фирми, относно местни инфраструктурни и други
проблеми в града и една голяма част от нужди по селата, се увеличава в пъти повече от
това, което общината може да си позволи с досега определените собствени приходи.
Трябва да се отчете, че съществуват законодателни облекчения и освобождаване от
заплащане на данък върху недвижим имот, на определена категория лица и обекти,
които не са от компетенцията на Общински съвет да определя, но в същото време са
една голяма сума от собствени приходи, които не постъпват в бюджета на общината.
В тази връзка предлагаме увеличаване на ставката на данък върху недвижими имоти,
за всички данъчно задължени лица, да стане 2.5 на хиляда върху данъчната оценка. С
така предложената ставка, размера на облога върху всички недвижими имоти на
територията на цялата община ще е 1 106 250 лв.
Примери за предложената промяна са, както следва:
 

 

 

 

Ето и няколко примира.

Ако имотът се намира в Първа зона на град .Дупница и е  80,00 кв.м

През 2019-а година при данъчна оценка  19 980,20  лв. и при промили 1,45  данъкът е бил 28,97 лв. През 2020-а година при новия промил от 2,50 данъкът ще бъде 49,95 лв.

Ако имотът се намира във II-ра зона и е 80,00 кв.м  и данъчна оценка от 12 016,80  лв., през 2019-а година при промили 1,45  данъкът е бил 17,42  лв. При промил от 2,50 през 2012-а  година данъкът ще бъде 30,04 лв

Друг приходоизточник в бюджета на община Дупница е данък при възмездно
придобиване на имущество които към момента е в размер на 1.95 промила. Същият е
приет с Решение № 8/29.01.2009г. и до момента не е променян.
Постъпленията от този данък до 31.10.2019г. е в размер на 321 341 лв.
С предложеното завишение в размер на 2.50 промила при взета основа за 2019г.
прихода ще се увеличи на 411 975 лв.

2. Цели, които се поставят.
С предложените промени на Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Дупница, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ се цели
повишаване на собствените приходи в бюджета на Община Дупница и постигане на
очакваните резултати посочени в т.4 от настоящите мотиви.
3. Финансовите и други средства необходими за прилагането на новата уредба.
За прилагането на предложените промени в Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Дупница, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ
не се изисква допълнителен финансов ресурс.
4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива.
Очакваните резултати след приемането на проекта за изменение на Наредбата е
да се увеличат постъпленията от собствени приходи в размер на около 600 000 лв. По
този начин ще се даде възможност Община Дупница да работи активно за
удовлетворяване очакванията на граждани и бизнес за:
- Подобряване на инфраструктурата на територията на общината;
- Изпълнение на социалната, културната и образователната политика;
- Съфинансиране на проекти по различни програми.
Планираните постъпления от предложените промени на местните данъци ще
бъдат отразени в проекта на бюджет за 2020 г. на Община Дупница
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са найконцентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в
Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от
отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на
задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно
самоуправление. Доколкото настоящия проект има за предмет допълнение към
действаща наредба което подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА
от Общински съвет като орган на местно самоуправление, то приложими са
разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление".
Проектът за изменение на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1 и във връзка с т. 2
и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.
Проектът е съобразен и с действащия към настоящия момент Закон за
местните данъци и такси.
На основание чл. 26, ал. 2 от Закон за нормативните актове заинтересованите
лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на Интернет
страницата на Община Дупница да направят предложения и да изразят становища по
проекта.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 1, ал.2 от ЗМДТ, във връзка с
чл.21, ал.1,т.7ит.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА
Общински съвет-Дупница взе следното
П Р О Е К Т !
Р Е Ш Е Н И Е :
І. Общински съвет Дупница приема Наредба за изменение на Наредба за определяне на
местните данъци на територията на община Дупница, както следва:

§ 1. Изменя се чл.15 като цифрата „1.45“ са заменя с “2.50”
§ 2. Изменя се чл.35, ал.2 цифрата „1.95“ се заменя с „2.50“
ПРЕХОДНИ ИЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Настоящите изменения на чл. 15 и чл. 35, ал. 2 от Наредба за определяне на
местните данъци на

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети