Първата за тази година сесия на ОбС-Бобошево е за бюджета и отчета на кметовете и наместниците

DenNews.bg
28.01.2019
размер на текста:

Първата за тазо година сесия на Общинския съвет в Бобошево е посветена основно на приемането на бюджета за 2019-а година, както и на отчета на кметовете и наместниците по селата.

Ето и докладните, които ще се разглеждат по утвърденя вече дневен ред:


1. Приемане и утвърждаване на поименен списък на обектите, предвидени за строителство през 2019 г., финансирани чрез целева субсидия за капиталови разходи, разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища. /Вх. № 02-134/15.01.2019 г./
Внася: Кмет на община

2. Приемане на проект на Бюджет за 2019 година на община Бобошево. /Вх. № 02-142/16.01.2019 г./
Внася: Кмет на община

3. Отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общински позамлен фонд – Бобошево за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019 г. – 2020 г. /Вх. № 02-176/22.01.2019 г./
Внася: Кмет на община

4. Утвърждаване на пазарна оценка и даване разрешение за продажба на УПИ ХХІ, кв. 26 – частна общинска собственост по регулационния план на село Блажиево. /Вх. № 02-174/22.01.2019 г./
Внася: Кмет на община

5. Продажба на 150/703 кв. м. идеални части от УПИ І – 308, 309, кв. 40, целият с площ от 703 кв. м. по плана на с. Слатино, община Бобошево, област Кюстендил, придаваемо място – частна общинска собственост. /Вх. № 02-175/22.01.2019 г./
Внася: Кмет на община
6. Приемане на отчет на кмета на община Бобошево за изпълнение на Решенията на Общински съвет Бобошево за периода м. Юли – м. Декември 2018 г. /включително/. /Вх. № 02-196/22.01.2019 г./
Внася: Кмет на община

7. Приемане на отчет за дейността на Общински съвет-Бобошево, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и други институции за периода м. Юли – м. Декември 2018 г. /включително/. /Вх. № 02-200/22.01.2019 г./
Внася: Председател на ОбС

8. Приемане на информация за работата на кмет на кметство с. Блажиево и с. Каменик – трудности, проблеми и начини за разрешаването им за изминалата 2018 г. /Вх. № 02-198/22.01.2019 г./
Внася: Председател на ОбС

9. Приемане на информация за работата на кмет на кметство с. Усойка – трудности, проблеми и начини за разрешаването им за изминалата 2018 г. /Вх. № 02-199/22.01.2019 г./
Внася: Председател на ОбС

10. Приемане на информация за работата на кметски наместник с. Бадино – трудности, проблеми и начини за разрешаването им за изминалата 2018 г. /Вх. № 02-201/22.01.2019 г./
Внася: Председател на ОбС

11. Приемане на информация за работата на кметски наместник с. Вуково – трудности, проблеми и начини за разрешаването им за изминалата 2018 г. /Вх. № 02-203/22.01.2019 г./
Внася: Председател на ОбС

12. Приемане на информация за работата на кметски наместник с. Доброво – трудности, проблеми и начини за разрешаването им за изминалата 2018 г. /Вх. № 02-202/22.01.2019 г./
Внася: Председател на ОбС

13. Приемане на информация за работата на кметски наместник с. Скрино – трудности, проблеми и начини за разрешаването им за изминалата 2018 г. /Вх. № 02-204/22.01.2019 г./
Внася: Председател на ОбС

14. Отпускане на еднократна помощ на Кирил Иванов Билярски за новороденото му дете Цветомир Кирилов Билярски. /Вх. № 02-205/22.01.2019 г./

Внася: Председател на ОбС

15. Отпускане на еднократна помощ на Кристина Руменова Христова за новороденото й дете Антоана Димчова Амбаркова. /Вх. № 02-219/23.01.2019 г./

Внася: Председател на ОбС

16. Отпускане на еднократна помощ на Боряна Тонева Тонева-Василева за новороденото й дете Тони Светославов Василев. /Вх. № 02-206/22.01.2019 г./

Внася: Председател на ОбС

17. Отпускане на еднократна помощ на Зоя Йорданова Лютова за новороденото й дете Велинна Росенова Лютова. /Вх. № 02-220/23.01.2019 г./

Внася: Председател на ОбС

18. Разни

19. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани

Най-четено

Темите от "Бобошево"

Етикети