50% от престъпленията в област Кюстендил са срещу собствеността

DenNews.bg
09.03.2018
размер на текста:

Директорът на ОДМВР – Кюстендил, старши комисар Елиан Самболийски представи отчета на дирекцията за работата през 2017 г. Гости бяха старши комисар Благородна Макева – зам. директор на ГДНП, зам. Директорът на ГДГП старши комисар Светослав Манолов, зам. Окръжният прокурор Ангел Байрактарски и директорът на РДГП – Кюстендил, комисар Васил Митов.

Добрите резултати на дирекцията в противодействието на криминалната престъпност се дължат на създадената организация в оперативно-издирвателната дейност. Разкриваемостта в ОДМВР е увеличена с 10.44 пункта, като едновременно с това е налице намаление в динамиката на криминалната престъпност с 11.1 % спрямо 2016 година. Намаление се отчита и в динамиката на икономическата престъпност – с 22.95 %, при която разкриваемостта е увеличена с 1.3 пункта.

Престъпленията против собствеността на гражданите бележат снижение, което се очертава като тенденция през последните години. При кражбите се отчита значително снижение в сравнение с предходната година.
Мерките по предотвратяване, пресичане и разкриване на домовите кражби, както и по кражбите от каси в региона, дадоха резултат, който факт доведе и до намаление на динамиката на този вид криминални престъпления. Работата по неразкритите престъпления продължава активно.
Постигнати са добри резултати по противодействието на наркоразпространението в региона – над 80 % от регистрираните престъпления са разкрити.
Над 61 % е разкриваемостта на извършените през 2017 г. грабежи.
Посегателствата над МПС бележат спад, като едновременно с това разкриваемостта при ПЗО на МПС е увеличена с над 2 пъти - 26.67 %, спрямо 10.53 % за 2016 година.
Постигнати са добри резултати и в противодействието на нерегламентираната търговия с акцизни стоки.

 

 

 

 

Ето и данните от отчета:


Противодействие на престъпността

През 2017 г. се отчита намаление на криминалната активност в сравнение с 2016 г.
През 2017 г. по данни на регионалната полицейска статистика са регистрирани 1626 криминални престъпления, през 2016 г. са регистрирани 1829.
Коефициентът на разкриваемост за регистрираните през годината криминални престъпления е 46.8 %.
Общо за страната за 2017 г. се констатира намаление на нивото на криминалната престъпност с 4.44 %. Делът на регистрираните за 2017 г. криминални престъпления в ОДМВР – Кюстендил, спрямо общия брой в страната e 1.78 %, а през 2016 г. - 1.92 %.
Интензивността на криминалната престъпност съпоставена с предходната година бележи спад – коефициентът на престъпност за областта е 1143 престъпления на 100 хил. души население – намаление със 143 престъпления за годината.
Със снижение нивото на криминалната престъпност в сравнение с 2016 г. са РУ Дупница с 93 бр. и 13.4 %, РУ Кюстендил с 68 бр. и 7.7 % и РУ Бобов дол – с 56 бр. и 40.6 %, а с ръст е РУ Рила с 24 бр. и 2.7 %.
87.9 % от всички регистрирани криминални престъпления са в РУ Кюстендил и РУ Дупница.
На обществени места през 2017 г. са извършени 854 криминални престъпления (944 бр. за 2016 г.), разкрити от тях са 421 – 49.3 %.
С увеличение на коефициента на разкриваемост на криминалните престъпления са всички РУ - в РУ Дупница със 17.82 пункта, в РУ Кюстендил с 3.68 пункта, в РУ Бобов дол с 23.79 пункта и в РУ Рила с 6.25 пункта.
В структурно отношение регистрираните престъпления са: 5.8 % срещу личността, 49.9 % - срещу собствеността, 36.4 % - общоопасни престъпления и 7.9 % - други.
Няма неразкрити тежки престъпления, с висока степен на обществена опасност и негативен отзвук сред обществеността.
През годината е регистрирано едно довършено умишлено убийство, което е разкрито.
Основни форми на престъпна дейност в областта са престъпленията против собствеността на гражданите, като тенденцията през последните години е към снижение. В сравнение с предходната година намалението в абсолютен размер е със 110 броя. Същите представляват 49,9 % от всички регистрирани престъпления, докато през 2016 година делът им е 50,4 %. От регистрираните 811 престъпленията против собствеността са разкрити 22.44 % - 182 бр. За 2017 г. грабежите са 13 - увеличение с 1, разкрити са 8 броя или 61.54 %.
Най-масовите престъпни деяния са кражбите, засягащи голяма част от населението в областта. Тенденцията при тях е към намаление – от 682 за 2016 г. на 586 Делът им е 37.3 % от всички регистрирани престъпления за 2016 г., а за 2017 г. е 36.04 %. Най–голямо е намалението при джебчийските кражби – почти 2.3 пъти – от 50 на 22, разкриваемостта им е 13.64 %; при домовите кражби – от 114 на 105, разкриваемостта им е 30.48 %; от магазини – от 65 на 46, разкриваемостта им е 30.43 %.
Кражбите на части и вещи от МПС запазват нивото си от предходната година – 57, както и кражбите от офиси – 6.
Ръст има при взломните кражби – от 60 на 69, разкриваемостта при тях е 34.78 % (увеличена е повече от 2 пъти).
През 2017 г. увеличение с 4 броя бележи престъпната дейност, свързана с измами, включително и по телефона – 26 регистрирани случая при 22 за 2016 година. Разкрити са 7 случая срещу 3 за 2016 година, като процента на разкриваемост е 26.92 %.
По останалите неразрешени до момента случаи се работи активно. Води се и активна превантивна дейност в тази посока.
Групата на общоопасните престъпления бележи намаление с 52. Основна част в тази група отново заемат престъпленията по транспорта – 328 (421 бр. за 2016 г.), разкрити от тях са 89.94 %.
Нивото на палежите e 47, намаление с 10.
Посегателствата над МПС спрямо предходната година са намалели от 34 на 26. ПЗО на МПС също намаляват с 4 броя, като разкриваемостта е увеличена над 2 пъти - за 2017 г. тя е 26.67 %.
Престъпната дейност по линия “Наркотици” е свързана основно с притежание и разпространение на наркотични вещества. Разкриваемостта по линията е 84 % за 2017 година.
На територията, обслужвана от ОДМВР – Кюстендил, през 2017 г. са задържани следните количества наркотични вещества (НВ):
- Марихуана - 5,003 кг.
- Хероин - 0,179 кг.
- Кокаин - 0,141 кг.
- Синтетични наркотици – 0,038 кг.
- Синтетика в таблетки – 106 броя.

В група “други криминални престъпления” са регистрирани 128, от които разкритите са 63 %.
Като извършители по разкритите през годината 928 криминални престъпления са уличени общо 891 лица, от които 1 малолетно и 50 непълнолетни лица. В съучастие са извършени 83 престъпления – 60 за 2016 г. Нараства броят на извършители на престъпления с минали осъждания – 358 (322 за 2016 г.), както и броят на престъпленията, извършени от тях - 404 (393 за 2016 г.).
По линия „Издирване“ през 2017 год. са обявени 68 лица за общодържавно издирване (ОДИ). Намерени за периода са 226 лица, обявени за ОДИ.
На местно издирване са обявени и намерени 40 лица.
През годината са открити 8 лица с влезли в законна сила присъди, обявени за издирване са 10.

И през 2017 г. продължи работата по ефективно противодействие на икономическата престъпност. Особено актуална бе дейността, свързана с противодействие на корупцията във всички сфери на обществения живот и икономиката, противодействие на деянията ощетяващи бюджета, както и на злоупотребите със средства от ЕС. През 2017 г. са предадени на НАП три случая за укриване на доходи и са извършени 12 съвместни проверки.
През изминалата година в сферата на икономиката са регистрирани 188 престъпления. Коефициентът на разкриваемост през 2017 г. е 37,77 %, при 36.47 % за 2016 г., увеличение с 1.3 пункта.

През 2017 г. са разкрити общо 135 икономически престъпления (71 бр. от регистрираните през годината и 64 бр. от регистрираните в предишни периоди). Като извършители по тях са уличени 137 лица, в това число 36 лица с минали осъждания.
Нараства броят на разкритите престъпления свързани с производството, съхранението и разпространението на акцизни стоки без български акцизен бандерол. Извършителите на престъпната дейност са изключително внимателни. Боравят с малки количества акцизни стоки, което прави доста сложно разкриването и документирането на въпросната престъпна дейност.
През 2017 г. са установени и иззети 164886 къса цигари без български акцизен бандерол, 371,800 килограма нарязан тютюн, както и 979,500 литра алкохол. На нарушителите са наложени административни санкции от съответните контролни органи и са образувани ДП.
През 2017 г. самостоятелно или съвместно с други контролни органи са проведени 115 специализирани полицейски операции (СПО) по противодействие на икономическите престъпления. Ежеседмично съвместно със служители на Митница Кюстендил и Регионална дирекция „Гранична полиция“ Кюстендил се провеждат операции за проверка на лица и фирми, занимаващи се с превоз, съхранение и търговия с акцизни стоки – тютюневи изделия и алкохолни напитки.

Охранителна дейност, свързана с опазването на обществения ред и противодействието на престъпността:
- опазване на обществения ред
През 2017 г. бе гарантиран правовия ред в областта и осъществено активно противодействие на конвенционалните форми на престъпност, посегателствата против личността и собствеността на гражданите в обслужваните от полицейските и младши полицейските инспектори (ПИ и Мл. ПИ) микрорайони.
През отчетния период в ОДМВР – Кюстендил, се създаде организация за изпълнение на отговорностите на МВР при подготовката и произвеждането на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.
В резултат на добрата организация на работата по обезпечаване на изборния процес, нарушения на обществения ред и деяния, които да попречат на избирателите да упражнят правото си на глас, не бяха допуснати в Кюстендилска област.
В ОДМВР за нарушения на изборното законодателство в Кюстендилска област са постъпили 15 сигнала. Няма образувани ДП. Съставени са 48 протокола за предупреждение по ЗМВР.
Звената за патрулно постова дейност (ППД) и служителите от “Териториална полиция” (ТП) са основен ресурс за охрана на обществения ред, с които се организира изпълнението на голяма част от основните задачи на полицията.
Съществен индикатор за дейността на охранителния състав е броят на участията в масови мероприятия.
Служителите, осъществяващи ППД, през 2017 г. са реагирали на 27 042 сигнали. Охранявали са 280 масови мероприятия. През годината са проведени 122 полицейски операции. Издадени са 196 писмени полицейски разпореждания и 552 протоколи за предупреждение. Участвали са в разкриване на 317 престъпления. Задържаните лица по ЗМВР са 426 броя. Със сили на РУ са конвоирани 79 лица, като в тази дейност са били ангажирани 158 служители. Съставени са 2 267 акта за установяване на административни нарушения. Проверени са 628 обекта по ЧОД и 8 972 ППС.
Служителите от „Териториална полиция” са участвали в охраната на 372 масови мероприятия, в 347 СПО с 1 761 служители. Оказани са 1 425 бр. съдействия от тях: 429 на други звена на МВР; 91 бр. на органи на съдебната власт; 493 бр. на юридически и физически лица; 213 бр. на общинска администрация; 12 бр. на жертви на домашно насилие и 187 бр. – други.
През 2017 г. от ТП са приключени 21 196 преписки. Съставени са 3 576 акта за установяване на административни нарушения.
Разкрити с участие на служители от ТП са 198 престъпления. Задържани са 32 лица. Принудително са доведени 137 лица по НПК. Извършени са 218 проверки в местата за обществен подслон. Издирени са 2 МПС.
През отчетния период служители от ТП ежедневно осъществяваха текущ контрол по Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД). Проверени са 330 обекти по ЗЧОД.

- осигуряване на безопасността на движението по пътищата
През 2017 година на територията, обслужвана от ОД на МВР Кюстендил, са регистрирани общо 417 пътно-транспортни произшествия, от които 99 са тежки с 10 убити и 118 ранени граждани.
В сравнение с 2016 година общият брой произшествия е със 118 бр. по-малко, тежките ПТП са с 3 бр. повече, убитите са с 2 повече, а ранените с 3 повече.
Най-голям дял имат ПТП от вида “сблъскване между МПС”, които са 37,17 % от общия брой и с най-голям брой ранени – 51 бр. и убити – 4 участници. При произшествие от вида „блъскане на пешеходец“ има 26 ранени граждани. Основната причина за възникване на ПТП си остава нарушенията на водачи на МПС – 91,13 % от общия брой ПТП, 100 % от убитите и 91,53 % от ранените.
Определящо влияние върху характеристиката на пътно-транспортната обстановка на територията, обслужвана от ОДМВР Кюстендил, оказва преминаването на двата първокласни международни пътя: Е-79 и І-6. Пускането в експлоатация на АМ „Струма” до гр. Благоевград промени значително характеристиките на ПП І-1 (Е79).
През 2017 година от младши инспекторския състав в региона са констатирани 25 364 нарушения. За тях са съставени 6 030 акта за установени административни нарушения (АУАН) и 16 980 глоби по фиш.
Най-масовите нарушения са: превишаване на разрешената скорост – 14723 бр., нередовни пътни документи – 2077 бр., не използване на обезопасителни колани или каски – 943 бр. и др. Сериозен проблем остава управлението на МПС от неправоспособни – 639 водачи.
През 2017 г. в сектор „Пътна полиция” при ОДМВР са издадени 1891 наказателни постановления (НП).


Миграция
През 2017 г. на територията, обслужвана от ОДМВР Кюстендил, са установени по-малко незаконно пребиваващи чужденци в сравнение с предходната година.
През периода, от служители на РУ Бобов дол, са задържани две непълнолетни лица, регистрирани като кандидати за убежище, чиято последваща цел е незаконно преминаване на държавната граница вероятно в направление Р. Сърбия. Предприети са необходимите мерки за предаване на лицата на Държавната агенция за бежанците. Установени са трима чужденци, превишили срока на пребиваване, чиято цел е да се установят трайно в Р. България. Предприети са мерки за извеждането им от страната.
Извършени са 365 проверки за съгласуване искане за виза за дългосрочно пребиваване. Проведени са 413 интервюта във връзка с подадени заявления за предоставяне право на продължително и постоянно пребиваване с чужди граждани.
През отчетния период са проведени 29 СПО по противодействие на незаконната миграция.
Извършени са 778 проверки на частни адреси в дейността по контрол на легалната миграция.

Досъдебно производство
През 2017 г. разследваните досъдебни производства (ДП) са 3139, намаление с 2,6 % спрямо предходната година.
Неприключените от минал период дознания заемат дял от 18,6 % от общия брой разследвани ДП.
Няма върнати досъдебни производства за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения.
Възобновените дела бележат значително намаление спрямо предходната година – 171 за 2017 г. срещу 237 за 2016 г.
Започнатите бързи производства (БП) са 277, увеличение спрямо 2016 г., когато са били 229.
Водените незабавни производства (НП) нарастват от 11 за 2016 г. на 23 броя.
За 2017 г. се отчита минимално намаление на натовареността на разследващите полицаи от отдел “Разследване” на дирекцията – средно 92,3 ДП са разследвани от един служител. През 2016 г. от един служител са разследвани средно 97,6 ДП. Със съдействието на административните ръководители на Районните прокуратури в гр. Кюстендил и гр. Дупница, от 01.06.2016 г. в ОДМВР Кюстендил се използва програмен продукт за случайно разпределяне на постъпилите досъдебни производства - с оглед индивидуалната натовареност на всеки един разследващ полицай. Прилагането на продукта, при спазването на правилата, гарантира обективност в определянето на съответен разследващ полицай и равномерност в индивидуалната натовареност на служителите.
Доброто взаимодействие и екипният принцип на работа между служителите от отдел „Разследване“, оперативните служби и Прокуратурата са сред факторите, повлияли за ефективността на разследването през 2017 г.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети