Върховната административна прокуратура установи нарушения в общински наредби в Бобов дол и Рила

DenNews.bg
05.11.2018
размер на текста:

 От ВАП е извършена проверка за законност спрямо подзаконови нормативни актове, приети от съответните общински съвети с цел да се установи спазването на административнопроизводствените правила.

При издаването на нормативни актове трябва се съблюдава законоустановен ред, а именно:

В началото се изработва и публикува проект на акта на интернет страницата на съответната община и/или общински съвет заедно с мотиви или доклад съгласно чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове. На заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта, като след законодателната промяна в сила от 4.11.2016 г. срокът за обществени консултации по правило е не по-кратък от 30 дни. Компетентният орган издава нормативния административен акт, след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения.

Описаните изисквания са въведени от законодателя с цел да се осигури зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

При проверката са разкрити нарушения на описаните изисквания и са предприети действия по реда на надзора за законност от териториалните прокуратури. Изготвени са 94 протести до съответните административни съдилища..

Сред оспорените подзаконови нормативни актове са: Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в  Бобов дол, Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на общините Бобов дол и Рила.

Най-четено

Темите от "Бобов дол"

Етикети