Административният съд в Кюстендил отхвърли жалбата на кандидатка за съветничка от "Атака"

DenNews.bg
29.07.2017
размер на текста:

Административният съд в Кюстендил отхвърли жалбата на кандидатката за общинска съветничка от партия "Атака" в Бобошево Кирилка Аспарухова според която тя е следвало да бъде на мястото в местния парламент на мястото на избрания за областен управител Райчо Цветин. Ето какво гласи решението на съда, публикувано на сайта на Административен съд-Кюстендил:
Ответникът Общинска избирателна комисия – Бобошево, в писмото, с което е изпратила преписката до съда, не е изразила становище по жалбата.
Административният съд, като извърши преценка на доказателствата по делото и на възраженията на оспорващата, както и след служебна проверка на оспореното решение, счита жалбата за процесуално недопустима, поради което я оставя без разглеждане и прекратява производството по делото. Съображенията са следните:
От фактическа страна се установява, че с Решение №66 от 22.09.2015г. на ОИК – Бобошево е регистрирана п редложената от ПП „Атака“ кандидатска листа за общински съветници в община Бобошево, като оспорващата е вписана на пето място в листата.  От лист 2 към Протокола от 26.10.2015г. на ОИК – Бобошево, обобщаващ резултатите на предпочитанията /преференциите/ от протоколите на СИК в изборния район, се установява, че за ПП „Атака“ без предпочитания са гласували 96 избиратели, за кандидата под №4 в листата - А.В.Т. са получени 56 броя преференции, за кандидата под №5 в листата - К.Г.В.-А. са получени 55 броя преференции, за кандадата под №1 в листата - Р.Д.Ц. са получени 37 броя преференции и за кандидата под №3 в листата - Н.М.Г.са получени 31 броя преференциални гласове. Видно от решение №113 от 26.10.2015г. на ОИК – Бобошево, въз основа на получените резултати от произведените избори, ПП „Атака“ получава два мандата за общински съветници, като за избрани са обявени кандидатите от партията Р.Д.Ц. и А.В.Т..
Със заповед №КВ-397/ 18.05.2017г. на министър председателя, за заместник областен управител на област Кюстендил е назначен Райчо Цветин., който е встъпил в длъжност на 22.05.2017г. На същата дата, Ц. е депозирал заявление до ОИК – Бобошево за прекратяване на пълномощията му като общински съветник на осн. чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА. Със заявление вх.№02-1813/25.05.2017г. същият е уведомил и председателя на Общински съвет – Бобошево за възникналата несъвместимост с искане да бъде сезирана ОИК за прекратяване на пълномощията му като общински съветник.
При изложените обстоятелства, с Решение №129 от 29.05.2017год., на основание чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА и чл.87, ал.1, т.24 от ИК, ОИК – Бобошево прекратява пълномощията на Р.Д.Ц., избран за общински съветник от листата на ПП „Атака“ с решение №113/26.10.2015г., поради несъвместимост със заеманата от него длъжност „заместник областен управител на област Кюстендил“; обезсилва издаденото на Р.Д.Ц. удостоверение за избран общински съветник; обявява за избран за общински съветник следващия от листата на ПП „Атака“ кандидат – Н.М.Г..
Видно от протокола от заседанието на ОИК приетото решение е обявено чрез залепване на информационното табло на входа на сградата на общинската администрация – Бобошево на датата 29.05.2017г. Видно от данните в преписката пред ЦИК, решението на ОИК не е публикувано на интернет страницата на ОИК.
Оспорващата К.В. – А. е подала жалба с вх.№МИ-22-9 от 08.06.2017г. пред ЦИК, като последната с решение по Протокол № 542/15.06.2017г. е изпратила жалбата по компетентност на Административен съд – Кюстендил.
При изложените фактически обстоятелства и след преценка на характера на оспореното решение и кръга на заинтересованите да го обжалват лица, съдът счита жалбата за процесуално недопустима и прекратява производството по делото, поради следното:
Предмет на оспорване е решение на Общинска избирателна комисия - Бобошево, прието на осн. чл.87, ал.1, т.24 от Изборния кодекс във вр. с чл.30, ал.8 от ЗМСМА в частта, с която след прекратяване пълномощията на общинския съветник Р.Д.Ц. на осн. чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА, се обявява за избран за общински съветник следващия в листата на ПП “Атака” кандидат – Н.М.Г. Съобразно фактическото и правно основание за постановяване на оспореното решение, ОИК е установила несъвместимост по отношение на общинския съветник Р. Ц. в хипотезата на чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА – поради назначаването на последния за заместник областен управител, поради което е прекратила пълномощията му и е обявила за избран за общински съветник следващия в листата на ПП „Атака“, т.е. приет е административен акт по чл.30, ал.7 от ЗМСМА. Следва да се посочи, че в приложимата хипотеза на закона, ОИК действа при условията на обвързана компетентност като дължимото произнасяне е единствено за обявяване за избран за общински съветник следващият в листата на партията, т.е. не е предвидено издаване на решение за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и в случая ОИК се е произнесла извън правомощията си.
Независимо от горното, оспореният акт е такъв с правно основание чл.30, ал.7 от ЗМСМА. С разпоредбата на чл.30, ал.8 от ЗМСМА е предвидено, че решенията и отказите на общинската избирателна комисия по ал.6, както и отказите по ал.7 могат да се оспорват пред съответния административен съд от заинтересованите лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите, компетентни съгласно решенето за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда на чл.459 от Изборния кодекс.
Анализът на посочената правна норма сочи наличие на две основания за недопустимост на оспорването. На първо място, относно актовете по ал.7 на чл.30 от ЗМСМА, законодателят е допуснал съдебен контрол само по отношение на отказите за обявяване на следващия в листата кандидат за избран общински съветник. Горното законодателно ограничение е обосновано от ограничените правомощия на ОИК в хипотезата на чл.30, ал.7 от ЗМСМА. Както се посочи, при наличие на визираните в разпоредбата основания за несъвместимост на общински съветник, ОИК единствено следва да обяви за избран следващия в листата кандидат. В случая с оспореното решение, ОИК е изпълнила вменените и от закона правомощия и е постановила изричен акт за обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата на ПП „Атака“ кандидат , т.е. не е налице отказ, който да подлежи на съдебно оспорване съгласно чл.30, ал.8 от ЗМСМА. Жалбата е процесуално недопустима в хипотезата на чл. 159, т.1 от АПК – актът не подлежи на оспорване.
На второ място, жалбоподателката не е активно легитимирана да оспорва решението на ОИК, тъй като няма качеството на заинтересовано лице по см. на чл.30, ал.8 от ЗМСМА. Нормата предвижда, че право да оспорват отказите по чл.30, ал.7 от закона имат заинтересованите лица. Следва да се посочи, че нормата е специална по отношение кръга на легитимираните да обжалват актовете по чл.30, ал.7 от ЗМСМА лица и съответно приложима в случая, а препращането към чл.459 от ИК е само във връзка с реда, по който се подава жалбата и срокът за разглеждането и от съда. Предвид горното уточнение и съобразявайки ограничените правомощия на ОИК в хипотезата на чл.30, ал.7 от ЗМСМА, съдът счита, че заинтересовано лице по см. на чл.30, ал.8 от ЗМСМА е само следващият в листата на съответната партия или коалиция общински съветник. Видно от доказателствата по преписката, жалбоподателката е на пето място в листата на ПП „Атака“, регистрирана за участие в местните избори и предвид броя на спечелените мандати в общинския съвет, същата не е следващ в листата кандидат за общински съветник.
С оглед на изложеното, жалбата е процесуално недопустима и съдът я оставя без разглеждане като прекратява производството по делото.
Водим от горното и на осн. чл. 159, т.1 от АПК във вр. с чл.30, ал.8 вр. с ал.7 от ЗМСМА вр. с чл.459, ал.1 от Изборния кодекс, Административният съд

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кирилка Аспарухова против решение №129 от 29.05.2017год. на Общинска избирателна комисия – Бобошено и прекратява производството по делото.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети