ЧЕЗ смята да сюрпризира за лятната ваканция абонатите си с 2% поскъпване на тока

DenNews.bg
07.06.2017
размер на текста:

 На открито заседание КЕВР обсъди доклад относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване, считано от 01.07.2017 г., на цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени на електрическата енергия от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор "Топлоенергетика". След прилагане на ценообразуващия модел, предложените от експертите изменения на цените на топлинната енергия са в диапазона от около 1 на сто. За клиентите на топлофикационните дружества в София и Велико Търново се предвиждат намаления от близо 0,8 на сто, за потребителите на топлинни услуги в Пловдив увеличението е с 0,35 %, в Плевен и Бургас - с 0,6%. Незначително се променят цените на топлинната енергия и във Варна, Враца и Разград. В заседанието участваха представители на топлофикационни дружества от цялата страна.

Комисията проведе и открито заседание във връзка с доклад на работната група за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 1.07.2017-30.06.2018 г. След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване, предлаганото среднопретегленото увеличение от 1 юли на електроенергията за битовите потребители на регулиран пазар е 1,38%. Регулаторът е внесъл корекции в предложените от електроразпределителните дружества цени на основание на констатациите от извършените планови проверки за изпълнението на инвестиционните програми на трите дружества. Инспекциите са показали, че през последните две години има значително несъответствие между заявените от тях и реално направените инвестиции.

В доклада на работната група, за битовите клиенти на ЧЕЗ се предлага увеличение от 1.07.2017 г. на крайната цена на електроенергията с 1,99%, на ЕВН – с 1,50%, а за клиентите на „Енерго Про“ – с 0,22%. В тези цени са включени както цената на самата електроенергия, така и мрежовите тарифи. За небитовите потребители на ЧЕЗ и ЕВН на регулиран пазар се предвижда намаление на крайната цена – съответно между 0,16% - 8,46% и 1,87%-14,68%. За компаниите, обслужвани от „Енерго Про“ е планирано намаление между 0,72% и 4,65%, като единствено за нощната тарифа за потребителите на две и три скали цената на електроенергията се увеличава между 2,12%-7,77%.

В откритото заседание участваха изпълнителният директор на НЕК Петър Илиев, представители на ЕСО, АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ „Марица Изток 2“,както и на електроразпределителни дружества. Направените в хода на заседанието предложения и възражения ще бъдат писмено депозирани в Комисията и ще бъдат разгледани от експертите на регулатора.

На трето за деня открито заседание КЕВР обсъди и доклад относно определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители. В рамките на откритите заседания становища по заключенията в докладите на Комисията изразиха присъстващите представители НЕК, на ЕСО, на дружества от електроенергийния сектор.

В предвидения в нормативната уредба срок, Комисията предстои да проведе обществени обсъждания по проектите за решения за цени, в които за участие ще бъдат поканени всички заинтересовани страни.

Окончателното решение на КЕВР за утвърждаване от 1 юли 2017 г. на цени в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“ през новия едногодишен регулаторен период ще бъде прието на закрито заседание на регулатора на 30 юни 2017 г. и ще бъде публично обявено.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети