Управител на общинско дружество стана подсъдим за злоупотреби и безстопанственост

DenNews.bg
07.04.2017
размер на текста:

 Окръжна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу Т. Гикински за извършено от него престъпление по чл. 219, ал. 1 от Наказателния кодекс.
През 2013 г. обвиняемият Гикински бил избран от Общинския съвет в гр. Сандански за управител на „Увекс“ ЕООД, чийто едноличен собственик е Общината. Въз основа на това решение кметът сключил с него договор за възлагане на управлението на дружеството.
На 25.07.2013 г. в Общински съвет гр. Сандански било входирано питане от 175 жители и собственици на имоти в с. Кръстилци относно възможността за водоснабдяване на селото с питейна вода. Писмото било представено на вниманието на кмета, който го препратил на „Увекс“ ЕООД за решаване по компетентност.
Две седмици по-късно бил изготвен технически проект за обект „Водоснабдяване с. Кръстилци, община Сандански“ и количествена стойностна сметка. Дейностите включвали изграждане на външен водопровод, каптаж „Хралупата“, „Кръстилци“ АС и оборудване, селищна водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка. Било получено предварително съгласие на кмета на Община Сандански и общинския съвет, който приел решение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод за с. Кръстилци.
В качеството на управител на „Увекс“ ЕООД обвиняемият Гикински разпоредил изграждането на довеждащ водопровод от съществуващ каптаж „Хралупата до НР „Кръстилци“, като дейностите продължили в периода януари – април 2014 г. При строителството били използвани материали от склада на дружеството, както и заплащани необходимите разходи за извършваните дейности.
Всички тези действия, свързани с изграждането на водопровода, били извършвани без необходимите разрешителни. Преди всичко, не било издадено разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията. Липсвало разрешение за водовземане, както и за ползване, от Басейнова дирекция – Западно-беломорски район гр. Благоевград, съгласно Закона за водите. Преди започването на строителните дейностите не било извършено и предварително проучване на качеството на водата, което е задължително условие при проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителните системи.
В резултат на неправилни стопански дейности, несъвместими с дължимата грижа, обвиняемият Гикински разрешил разходване на средства на „Увекс“ ЕООД за изграждането на съоръжение с вода, чиито качества не отговарят на необходимите изисквания за питейно-битови цели.
От назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза се установява, че направените за въпросния обект разходи възлизат на 91 077.18 лв.
Предстои насрочване на делото срещу обвиняемия Гикински, причинил на дружество „Увекс“ ЕООД значителна имуществена вреда

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети