Природният газ поскъпва от 1-и април с 30%

DenNews.bg
31.03.2017
размер на текста:

 На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз” ЕАД заявление за утвърждаване на цени за ІI-то тримесечие на 2017 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. Тъй като към момента, на пазара на природен газ не са налице предпоставки за формиране на конкурентна среда, Комисията регулира цената на природния газ за крайните снабдители и за клиентите, присъединени към газопреносната мрежа. Съгласно изискванията за публичност и прозрачност, по доклада на работната група за цената на природния газ на 28.03.2017 г. беше проведено открито заседание с участието на заинтересовани страни.

С решението на КЕВР, считано от 1 април 2017 г., въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления съгласно прилагания ценови модел, утвърдената цена на природния газ за ІІ-то тримесечие на2017 г. за крайни снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, е в размер на 363,26 лв./1000 куб. м. или 39.04 лв. на MWh, без акциз и ДДС. Утвърдената от регулатора цена на природния газ е с 29,64% по-висока от досегашната цена за І-то тримесечие на 2017 г. поради поскъпването на цените на алтернативните горива на международните пазари през последните 9 месеца и по-високия курс на американския долар. В цената не е включена цена за пренос през газопреносната мрежа. До определяне на цени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, към цената на обществения доставчик през ІІ-то тримесечие на 2017 г. се добавя цената за пренос през газопреносната мрежа в размер на 19.73 лв./1000 куб. м. Клиентите, присъединени към мрежа ниско налягане, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, освен цена за пренос на природен газ през газопреносната мрежа и цена на обществения доставчик, заплащат и цена в размер на 7.72 лв./1000 nm3 (без акциз и ДДС).

След извършен анализ от експерти на Комисията, в ценовото заявление на „Булгаргаз“ ЕАД са направени корекции и са намалени предложените прогнозни разходи за пренос на природен газ през територията на Румъния през ІІ-ро тримесечие на годината. Дружеството е превалутирало неоснователно тези разходи от лева в щатски долари, което е довело до завишаване с 0.16 лв./1000 nm3 на цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа. В резултат на това настъпва промяна в стойността на компонентата за дейността „обществена доставка” и тя е намалена от 6.54 лв./1000 nm3 - на 6.53 лв./1000 nm3. По тези причини в окончателното решение на КЕВР цената на природния газ за ІІ-то тримесечие на 2017 г. е с 0.17 лв./1000 nm3 по-ниска от предложената от заявителя „Булгаргаз” ЕАД.

Въпреки повишението с 29,64 %, сравнителните данни показват, че цената на природния газ остава по-ниска в сравнение с цената в началото на 2016 г., когато тя беше в размер на 405,56 лв./1000 nm3. За периода 2013-2016 г. цената на природния газ е намаляла с 452 лв., т.е. повече от 2,5 пъти.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети