20 дни преди старта на учебнaта година: Ето какво е по-различното в образованието

DenNews.bg
25.08.2016
размер на текста:

20 дни остават до началото на новата учебна година, която ще тече по нов учебен план и нови програми за учениците в първи и пети клас, промени в оценяването на и в графика на учебното време.
Просветното ведомство обобщава навлизащите промени и новите документи, изготвени и приети от МОН, които са във връзка с влезлия в сила на 1 август 2016 г. Закон за предучилищното и училищното образование.
Според новия график за учебното време децата в 1 и 4 клас ще учат до 31 май 2017 г. Четвъртокласниците ще завършват с национално външно оценяване по 4 предмета като математиката е възможен вариант за вход за гимназиите с профил математика и/или природни науки.
В 7 клас обучението е до 15 юни 2017 г. и ще завършва с 3 национални външни оценявания – по български език и литература, по математика и по чужд език. Оценяването от изпитите в 7 клас ще е с точки и всеки ученик ще намери своето място в различен тип гимназия – профилирана или професионална.
Държавните зрелостни изпити ще са на 19 и 22 май 2017 г. Раздаването на дипломите за средно образование ще е в определен срок - до 22 юни 2017 г.
Нов учебен план през 2016-2017 г. влиза само за 1 и за 5 клас и обучението е по нови учебни програми. За учебните предмети само в тези класове има годишно тематично разпределение, което се утвърждава от директора. В 1 и 5 клас ще се работи по действащите до момента учебници. Нов учебник ще има само по история и цивилизации в 5 клас.
Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците влиза само за учениците, които през 2016-2017 г. ще бъдат в 1 и в 5 клас. В 1 клас оценяването е с качествени оценки и приключва с една обобщена качествена оценка. За 5 клас се предвижда броят на текущите оценки да зависи от броя на часовете по определен предмет /напр. ако предметът се изучава 2 часа седмично, ученикът не може да има по-малко от 2 текущи оценки по този предмет през срока/. Няма промяна в оценяването за 2 и 3 клас. В 4 клас вече ще има оценки с количествен и качествен показател. До 4 клас децата няма да повтарят.

От 5 до 12 клас оценяването ще е с количествен и качествен показател (напр. отличен 6). Класни работи ще се правят по български език и литература, по математика и по чужд език.
За учениците от начален етап, които не са усвоили знанията, се предвижда задължителна допълнителна лятна работа. Повтаряне след 5 клас ще има при оценка слаб 2.
През предстоящата учебна година влиза в сила новата Наредба за организацията на дейностите в училищното образование. Според нея педагогическият съвет трябва да проведе заседание, на което да има избор на учебните планове за всяка паралелка в 1 и 5 клас и да се създаде организация за целодневно обучение на учениците от 1 до 7 клас. Педагогическият съвет избира и двата учебни предмета, които ще са балообразуващи за учениците, завършващи 7 клас. Оценките по тези предмети ще се преобразуват в точки и ще се прибавят към точките от националните външни оценявания по български език и литература и по математика, за да се образува балът на седмокласниците.
От 2016/2017 г. започва създаването на професионално портфолио от всеки учител. В портфолиото ще се отразява образователна квалификационна степен, професионална квалификация, допълнителна специализация, постиженията и успехите на учениците и личните успехи. Започва и задължителната вътрешноучилищна и извънучилищна квалификация.
В сила влиза и Наредбата за приобщаващо образование, която е насочена към подкрепа на всеки ученик – от този със специални образователни потребности към надарените ученици и изоставащите ученици. В нея са изписани нови санкции за учениците.
От тази учебна година влиза обучението по гражданското, здравното, екологичното, интеркултурното образование с всички изписани в наредбата теми за часа на класа. Всяко училище трябва да си разработи свой етичен кодекс. Класният ръководител ще изготвя план за часа на класа с темите, съответстващи на възрастта и подготовката на учениците.
Ще започне и изграждането на система за училищна ритуализация и възможност за училищно самоуправление.
За 7 клас предстои компенсиране на пропуснатия материал по история, раздел Средновековие, география, раздел континента Европа, биология, раздел гръбначни животни по един от предложените 3 варианта: чрез часове в ЗИП, чрез часове в СИП или чрез преструктуриране на учебното съдържание.


В сила влиза и Стандартът за детските градини, който налага актуализация на стратегията и разработване на програмната схема на детските заведения.
Друга наредба, която също ще действа от 15 септември т.г., е Наредбата за информацията и документите, която въвежда нов дневник за подкрепа на личностното развитие.
Започват и процедури по създаване на иновативни училища или паралелки.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети