КЗК спря обществена поръчка на Югозападно държавно предприятие за доставка на 13 багера за 2 милиона лева

DenNews.bg
16.08.2016
размер на текста:

 Изключително апетитна обществена поръчка за близо 2 милиона лева на Югозападно държавно предприятие за доставка на 13 багера, бе спряна от Комисията за защита на конкуренцията. Днес тя се произнесе по жалбата на Райфайзенбанк, която не е била допусната до участие в процедурата.
Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е незаконосъобразно, тъй като е постановено при съществени нарушения на Закона за обществените поръчки (ЗОП) (отм.), които водят до необосновано ограничаване на участието на лица в процедурата и противоречат на принципите за равнопоставеност, прозрачност и недопускане на дискриминация. Намира, че по процедурата са извършени незаконосъобразни действия/бездействия на възложителя. Сочи, че в последния ден от установения срок е подал оферта по обжалваната процедура при възложителя, която оферта е доставена от куриер в „Югозападно държавно предприятие” ДП - гр. Благоевград и приета без забележки от служител в същото (прилага доказателства от куриерска компания за доставка и приемане на пратката). Допълва, че на откритото 1 заседание на комисията за разглеждане и оценка на офертите по процедурата негов упълномощен представител е уведомен, че офертата на „Райфайзен лизинг България“ ООД не е приета в деловодството на възложителя, съответно същият не е включен в списъка на участниците, подали оферта за участие, като на същия ден е получил пратка по пощата от възложителя, съдържаща върната офертата му за участие в обжалваната обществена поръчка, без придружително писмо. Сочи, че при отваряне на пратката от възложителя е констатирал, че куриерският плик, в който е изпратена първоначално офертата до възложителя, е срязан, а общият плик, в който са били поставени пликове № 1, № 2 и № 3, е отворен от страната на срязването на куриерския плик. Жалбоподателят намира, че действията и бездействията на възложителя, описани по-горе, представляват сериозен процесуален порок и възпрепятстват възможността му за участие в процедурата, както и обуславят незаконосъобразността на последната. Уточнява, че, след като документите му за участие в обществената поръчка са приети от възложителя без забележки, не следва да бъдат върнати впоследствие, тъй като законът не предвижда възможност за връщане на приети оферти, а последните следва да бъдат разгледани. Намира, че възложителят е опорочил процедурата с бездействието си, тъй като е следвало, в случай, че констатира порок в окомплектоването на офертата, да върне незабавно същата, както и да уведоми участника за това, за да не му възпрепятства достъпа и участието в процедурата. Обобщава, че недопускането му до участие в процедурата възпрепятства възможността да бъде определен за изпълнител, както и възможността на възложителя да избере икономически най - изгодното за него предложение, в съответствие със заложените изисквания. Счита, че така се нарушава свободната и лоялна конкуренция, както и основните принципи, заложени в чл. 2 от ЗОП (отм.), които трябва да се съблюдават при провеждане на процедурите за обществени поръчки, както и принципите, заложени в чл. 6 и чл. 7 от АПК.

Ето и становището на Комисията за защита на конкуренцията:

В настоящия случай, предметът на обществената поръчка е „доставка на 13 броя нови, неупотребявани, комбинирани багера - товарачи при условията на финансов лизинг“, за нуждите на „Югозападно държавно предприятие“ ДП. Безспорно, цитираният предмет е от съществено обществено значение за възложителя, още повече, като се вземе предвид и високата прогнозна стойност на процедурата, а именно 1 950 000,00 (един милион, деветстотин и петдесет хиляди лева, 00). В случая, обаче, следва да се даде приоритет на провеждането на една законосъобразна процедура за възлагане на обществената поръчка, което, освен в интерес на жалбоподателя и на потенциалните участници, е в интерес и на възложителя и обществото, тъй като по този начин ще се осигурят целите и ще се съобразят основните принципи на ЗОП, а именно осигуряване на ефективност при
разходването на бюджетните средства, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Следва да се отчете обстоятелството, че спирането на процедурата ще гарантира защитата на интереса на жалбоподателя, доколкото евентуалната основателност на въведените твърдения би довела до незаконосъобразност на проведената процедура. Действително, към настоящия момент не може да се направи извод за извършено нарушение от страна на  възложителя, доколкото разглеждането по същество на изложените в жалбата твърдения не е предмет на производството за налагане на временна мярка „спиране” и по тях КЗК ще се произнесе в законоустановения срок с решение. Въпреки предходното, в жалбата са наведени съществени аргументи за извършено нарушение, които КЗК следва да вземе предвид при произнасянето си в настоящото производство. В тази връзка, и, доколкото в случая отрицателните последици не превишават ползите от налагането на временна мярка, направеното искане следва да бъде уважено.
Що се отнася до интереса на възложителя, следва да се отбележи, че спирането на процедурата, поради налагане на временната мярка, ще е за един не толкова дълъг период от време, с оглед съкратените срокове за произнасяне по жалбата от страна на КЗК и ВАС (при евентуално обжалване).
В заключение, КЗК счита, че общественият интерес от провеждането на законосъобразна процедура има приоритет пред необходимостта от бързото й провеждане, поради което следва да се наложи временна мярка – спиране на процедурата.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 121 а, ал. 4 от ЗОП (отм.), във връзка с чл. 121 а, ал. 3 от ЗОП (отм.), Комисия за защита на конкуренцията
О П Р Е Д Е Л И:
НАЛАГА временна мярка - спиране на процедурата за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на 13 броя нови, неупотребявани,
комбинирани багера-товарачи при условията на финансов лизинг“, открита с решение
на възложителя № 22/18.02.2016 г.
Определението подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховен административен съд.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети