Студентка по право осъди „Социално подпомагане”-Дупница за отказ да й се плати еднократна помощ при раждане

DenNews.bg
17.05.2016
размер на текста:

Майка, студентка по право в ЮЗУ „Неофит Рилски” спечели пред Върховния административен съд делото срещу дирекция „Социално подпомагане”-Дупница заради отказ на директора Виолина Лазова да й бъде изплатена полагащата се по закон еднократна помощ след раждане в размер на 600 лева. Още едно дело, също от студентка, родила по  време на обучението си, предстои да се гледа от ВАС срещу отказ на директора на "Социално подпомагане" в Дупница да й бъде изплатена еднократната помощ, полагаща се по дакон.
Първото дело пред върховните магистрати се гледа по жалба на Виолина Лазова, която оспорваше отмяната на заповедта й от състав на Окръжен съд-Кюстендил.

Ето и хронологията на спора, въдникнал между бъдещата юристка и директора на ДСП-Дупница Виолина Лазова.
Майката е била записана през учебната 2013/2014 учебна година в летен семестър на пети курс, редовно обучение за степен магистър по специалност право завършила е семестриално обучението си и положила всички семестриални изпити и два държавни изпита, като оставал още един държавен изпит. На 18.02.2015 г. тя родила, а на 26.02.2015 г. подала в срок декларация с която поискала да й бъде отпусната еднократна парична помощ като студентка, учаща в редовна форма на обучение, за отглеждане на детето до навършване на една година (т.е. еднократна парична помощ по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца).
Спорът между нея и директора на Дирекция „Социално подпомагане”-Дупница Виолина Лазова възникнал заради правния въпрос при тези данни била ли е майката на 26.02.2015 г. (при подаването на декларацията) студентка, учаща в редовна форма на обучение по смисъла на чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца.
По този въпрос с касационната си жалба пред върховните магистрати, директорът на ДСП-Дупница Виолина Лазова е изразила становище,че към молбата-декларация майката е следвало да представи и уверение от висшето училище, че е записана като редовна студентка към датата на подаване на молбата-декларация. Към молбата-декларация майката представила удостоверение от университета, в което не било записано, че същата е редовна студентка към датата на подаване на молбата-декларация - 26.02.2015 г."
В писмен отговор по делото до на Административен съд – Кюстендил директорът на ДСП-Дупница е добавила още, че в жалбата си майката студентка е посочила, че държавният изпит по гражданскоправни науки е положила на 12.03.2015 г. по време на първата поправителна сесия март-април 2015 г., а в разпоредбата на чл. 64, ал. 1 от Правилника за прилагане на образователните дейности на ЮЗУ "Неофит Рилски" от 2009 г. е посочено студентското състояние по отношение на семестриално завършилите студенти. Там било регламентирано, че студенти, които не са положили държавните си изпити до първата поправителна държавна изпитна сесия, предвидена в учебния план, се отписват със заповед на ректора".
В мотивите си Кюстендилският административен съд е изразил становище, че "в случая по делото се явява доказано, че при подаване на молбата майката е била записана като студентка в редовна форма на обучение, не е била отстранена към тази дата, нито е била отписана, защото не е била завършила, а след като молителката не е била завършила към датата на молбата-декларация, то се налага единствения обоснован извод, че е отговаряла на изискването да е студентка, учаща в редовна форма на обучение".
„Настоящият състав на Върховния административен съд, шесто отделение, споделя изразеното от Кюстендилския административен съд становище”, се казва в мотивите на върховните магистрати.
То е напълно съобразено с установената вече по този въпрос съдебна практика - решение № 13651 от 31.10.2012 г. по адм. д. № 7410/2012 г. на Върховния административен съд, според което само с факта на семестриалното завършване не се променя формата на обучение от редовна в друг вид, а обучението за всяка специалност по образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" завърша с държавен изпит или защита на дипломна работа (чл. 45, ал. 1 от Закона за висшето образование) и затова семестриално завършилата студентка е студентка, учаща в редовна форма на обучение. Нещо повече - с решение № 5607 от 24.04.2014 г. по адм. д. № 552/2014 г. Върховният административен съд, шесто отделение, е отрекъл становището, "че след датата на първата сесия за защита на дипломна работа или държавен изпит студентите губят качеството си на редовен студент" и е приел, че дори в случаите на т.нар. ликвидационна сесия или ликвидационна учебна година студентката продължава да бъде учаща в редовна форма на обучение по смисъла на чл. 8в, ал. 1 ЗПСД, щом не е загубила статута си на студент при условията на чл. 67 от Закона за висшето образование.
Върховните магистрати са категорични, че изразеното с касационната жалба становище на Виолина Лазова е неправилно, защото е основано на неправилния извод, че студентката е приложила Уверение № издадено от ЮЗУ "Неофит Рилски” ,в което не е посочено, че същата е редовна студентка към датата на подаване на молбата-декларация - 26.02.2015 г." В уверението са изложени всички данни за статута на студентката и, както се посочи и по-горе, те обуславят правилния извод на Кюстендилския административен съд, че към датата на подадената от нея декларация (26.02.2015 г.) майката е все още студентка, учаща в редовна форма на обучение. Неправилно е и позоваването на чл. 64, , ал. 1 от Правилника за прилагане на образователните дейности на ЮЗУ "Неофит Рилски ”от 2009 г., категоричен е Върховният административен съд.
Разпоредбата е в неразривна връзка с чл. 50 от същия правилник, според който за държавния изпит се определя една редовна и една поправителна сесия (ал. 1), а студентите, които не са положили успешно държавните изпити или не са защитили дипломната работа на първата редовна или поправителна сесия, имат право на еднократно явяване не по-късно от 2 години от семестриалното завършване, т.е. редовното обучение приключва с една редовна и една поправителна сесия за полагане на държавния изпит (на държавните изпити). „Впрочем, тълкуването на чл. 64, ал. 1 от посочения правилник би било излишно, ако директорът на ДСП-Дупница бе отправил запитване до ректора на университета дали е издавал заповед за отписването на майката”, се казва в мотивите на ВАС.
По изложените съображения настоящият състав на Върховния административен съд, шесто отделение, счита, че касационната жалба е неоснователна, а оспореното с нея съдебно решение е правилно (законосъоразно и обосновано) и е напълно съобразено с установената съдебната практика по спорния между страните въпрос, поради което следва да бъде уставено в сила.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети