Омбудсманът Мая Манолова внесе законопроект за мажоритарни избори в два тура

DenNews.bg
21.11.2016
размер на текста:

Омбудсманът Мая Манолова, представители на инициативния комитет за провеждане на „Национален референдум 2016" - Тошко Йорданов и Иво Сиромахов, както и независимите експерти Валери Найденов, Мира Радева и Боян Атанасов внесоха днес в парламента Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс в сградата.
„Законопроектът за Изборния кодекс не е съвършен, надявам се да послужи за основа. Промените предвиждат създаване на 231 едномандатни изборни района в страната и 9 в чужбина. 2,5 млн. български граждани гласуваха за въвеждане на изцяло мажоритарна система с абсолютно мнозинство, на два тура. Малко не достигна референдумът да стане задължителен за Народното събрание, но предвид огромното участие и внушителната подкрепа за въпросите, смятам, че той е задължителен и за институциите, и политиците", заяви Мая Манолова.
 „Като национален омбудсман, който защитава правата на българските граждани, подготвих и внесох този законопроект, за да защитя волята на гражданите, изразена на референдума", обясни Манолова при внасянето на документа.

Ето и текстът на придружителното писмо:

Изх. № 04-96/21.11.2016г.
ДО
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
43-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,
На 6 ноември 2016 г. българските граждани гласуваха в национален
референдум по три ключови за демокрацията въпроса - смяна на пропорционалната с
мажоритарна изборна система; намаляване на държавното финансиране на партиите;
задължителен вот на избори и референдуми.
Референдумът за малко не достигна прага, за да стане задължителен за
Народното събрание, но участието на гражданите и подкрепата им и по трите
въпроса са внушителни – на референдума за гласували 3 488 558 български
граждани. На въпрос 1 „Подкрепяте ли народните представители да се избират с
мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“ с „да“ са
отговорили 2 509 864 гласоподаватели. На въпрос 2 „Подкрепяте ли въвеждането на
задължително гласуване на изборите и референдумите?“ с „да“ са отговорили
2 158 929 граждани. На въпрос 3 „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия,
отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев
за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“ с „да“ са
отговорили 2 516 791 гласоподаватели.
Тази огромна по мащаб подкрепа прави референдума, който формално не е
задължителен, морално и политически задължителен за институциите и политиците.
Като омбудсман на Република България, който се застъпва за правата на
българските граждани, имам ангажимент за защита и подкрепа и на техните
граждански и политически права. Респектирана съм от заявената воля на гражданите
за смяна на изборната система. В качеството ми на посредник между гражданите и
институциите, заедно с независими експерти подготвихме проект за промяна в
1202 София, ул. „Джордж Вашингтон” 22; тел.: (02) 810 69 11, 810 69 55; факс: (02) 810 69 61; e-mail: priemna@ombudsman.bg
Изборния кодекс, по силата на който да бъде въведен мажоритарен избор на народни
представители в два тура с абсолютно мнозинство, така както го поискаха
българските граждани. По този начин, като използвам правото си на косвена
законодателна инициатива, се надявам да подпомогна работата на Народното
събрание. Категорично съм убедена, че вотът на българските граждани, изразен на
референдума, е не просто препоръка към народните представители, а израз на
категоричната им воля за смяна на изборната система.
Със законопроекта се предлага въвеждането на мажоритарна изборна система
с абсолютно мнозинство на два тура чрез създаване на 231 равни едномандатни
изборни района в страната и 9 едномандатни изборни района извън страната.
Всички 240 народни представители ще се избират по мажоритарна система с
регистрирани в едномандатни изборни райони кандидатски листи на партии,
коалиции и иницитивни комитети (чл. 246). Всеки избирател ще има право на един
глас за избор на мажоритарен кандидат в едномандатен изборен район. В
едномандатните изборни райони за избран ще се смята кандидатът, получил повече
от половината от всички действителни гласове. Когато на първия тур никой от
кандидатите за народен представител не е избран, втори тур на изборите се
произвежда не по-късно от 7 дни от датата на произвеждането на първия тур. На
втория тур на изборите за избран се смята кандидатът, получил най-много
действителни гласове.
Районирането е от голямо значение при прилагане на мажоритарен избор,
поради което се предлага то да бъде част от Изборния кодекс като негово
приложение (чл. 249).
За първи път се дава възможност българските граждани в чужбина също да
могат да избират мажоритарни кандидати в обособените 9 едномандатни изборни
района. Броят на изборните райони извън страната е определен въз основа на
данните от гласуването на последните два избора за народни представители.
Предвижда се Централната избирателна комисия да назначи 231 районни
избирателни комисии, които да се състоят от 9 членове. Централната избирателна
комисия ще изпълнява функциите на районна избирателна комисия за
едномандатните изборни райони извън страната. Районните избирателни комисии ще
обявяват избраните народни представители и ще издават удостоверенията им. Също
така те ще насрочват втория тур за народен представител, когато няма избран
кандидат, а когато няма избран народен представител на втория тур или когато
1202 София, ул. „Джордж Вашингтон” 22; тел.: (02) 810 69 11, 810 69 55; факс: (02) 810 69 61; e-mail: priemna@ombudsman.bg
изборът е обявен за незаконен, или при предсрочно прекратяване пълномощията, ще
уведомяват Централната избирателна комисия да предложи насрочване на частичен
избор (чл. 72). Централната избирателна комисия ще обявява резултатите от
изборите за цялата страна след произвеждането на втория тур (чл. 247).
Предвид мажоритарността на вота и за да се избегне изкривяване на
резултатите, се предлага право да избират народни представители в едномандатните
изборни райони в страната да имат българските граждани, които са живели най-
малко през последните 6 месеца в съответния изборен район (чл. 243).
По отношение на инициативните комитети се предлага намаляване на броя на
подписите, необходими за подкрепа на кандидат, а именно най-малко едно на сто,
но не повече от 500 избиратели и се премахва изискването за постоянен адрес на
територията на изборния район (чл. 257).
В съответствие със заявената воля на гражданите за задължително гласуване и
на референдуми, се предлагат съответни промени в Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
Във връзка с горното и на основание чл. 19, ал. 1, т. 6 от Закона за омбудсмана и
чл. 42 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана, и в изпълнение
на поетия от мен ангажимент пред българските граждани за защита на техните права,
Ви представям предложение за изменение и допълнение на Изборния кодекс.
Предвид кратките срокове и огромната по обем работа за райониране на страната на
231 едномандатни изборни района и определяне на 9 изборни района в чужбина,
проектът за приложение №6, съдържащ информация за наименованието, границите и
номерацията на изборните райони, ще бъде внесен в срок до 28 ноември 2016 г.
Моля да предоставите предложенията на народните представители за
обсъждане и евентуално внасяне в Народното събрание.
С уважение,
МАЯ МАНОЛОВА
ОМБУДСМАН НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Пълният текст на документа можете да видите на  адрес http://www.ombudsman.bg/reports/

Най-четено

Темите от "Общество"

Етикети