Правителството прецизира критериите за саниране по Програма за енергийна ефективност

DenNews.bg
27.01.2016
размер на текста:

 Министерският съвет направи промени в ПМС №18/2015 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и за определяне на органите, отговорни за реализацията й. С промените в обхвата на програмата като допустими за финансиране от 1 януари 2016 г. се включват още два вида многофамилни жилищни сгради:
- строените по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство), ППП (пакетно-повдигани плочи), ЕПК (едроплощен кофраж), пълзящ кофраж и разновидностите им – на три или повече етажа от минимум шест до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;
- масивни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г. на три или повече етажа с шест или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение.
Тези сгради са допустими за финансиране само в случаите, когато попадат извън обхвата на проектните предложения на общините по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Предвидено е инвестициите за сградите да се приоритизира като се даде предимство за най-старите и големи панелни сгради, сгради с доказани сериозни конструктивни проблеми, застрашаващи живота на живущите в тях. Също така, следва да се търси компактен ефект от дейностите – например, насочване към целева група сгради в определени квартали и др. При оценката на подадените заявления през 2016 г. общините трябва да третират с приоритет многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ, като предимство се дава първо на сградите над 36 самостоятелни обекта, а след това на тези под 36 самостоятелни обекта, строени по индустриален способ.
През 2016 г. е предвидено общините да разглеждат и одобряват заявления за кандидатстване на всички допустими сгради по програмата при спазване изискването за отдаване на приоритет по гореописания ред. Подписването на договори за целево финансиране ще се извършва съобразно разполагаемия финансов ресурс.
Предвидено е, че изпълнението на дейности по сградите, които ще бъдат одобрени и ще имат подадени искания към Българската банка за развитие за сключване на договори за целево финансиране през 2016 г., може да започне едва през 2017 г., след като са сключени договорите за целево финансиране и след като:
- бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г. и
- при наличен финансов ресурс по програмата.
Предвид обстоятелството, че в рамките на ОПРР 2014 – 2020 е определен ресурс за мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в 67 общини, допустими бенефициенти по програмата, всяка община, конкретен бенефициент по ОПРР 2014-2020, трябва да гарантира липсата на двойно финансиране на сградите, които ще одобрява по двете програми – националната и ОПРР 2014-2020, включително чрез подаване на декларация за липса на двойно финансиране по образец. Декларацията се подава от кмета на общината към ББР с искането за сключване на договор за целево финансиране.
В рамките на националната програма ще бъдат включени за финансиране през 2016 г. и многофамилни жилищни сгради, които са одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, но за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети