ТЕЦ „Бобов дол” ще прави ток и топлина от неопасни отпадъци

dennews.bg
12.01.2016
размер на текста:

 Ръководството на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД има намерение д аразшири производствената си дейност като започне изгаряне, предварително третиране и съхраняване на неопасни отпадъци съвместно с основното гориво въглища на основната производствена площадка на дружеството.“.Това става ясно от съобщение за инвестиционно намерение, публикувано на сайта на централата.
В технологично отношение ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД не предвижда технологични промени в работата на инсталацията и увеличаване на капацитета. Технологията на производство и след промените ще включва същите технологични процеси, които се прилагат в момента. Дейността изгаряне на отпадъци ще се осъществява в съществуващата горивната инсталация за производство на електрическа енергия на ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД, с общ капацитет е 1 716 MWth (630 MW), като капацитет няма да бъде променен, поради факта, че част от основното гориво (въглища) ще бъде заместено с допълнително гориво (неопасни отпадъци), което изразено в процентно съотношение е 99.5% въглища – 0.5% отпадъци или изразено в тонове за денонощие – 19 200 т въглища/96 т отпадъци. При ритмична доставка, максимален брой работни часове на трите блока и съгласно утвърдената технология, възможния разход на отпадъци e до 4 тона/час, 96 тона/денонощие или 35 040 т./годишно.

Изпълнителният директор Емил Христов: обясни пред dennews.bg., че идеята е полезна.
"Спестяваме на природата боклук и го превръщаме в топлина и светлина. С идеята за използване на неопасни твърди отпадъци за гориво не само ще оползотворяваме вече ненужните и отпадъчни продукти от производството-хартия, кожи, изрезки от платове, отново подчертавам неопасни отпадъци, но и ще помогнем за решаване на проблема с депонирането на този вид боклук. Т.е. вместо да се натрупва в природата, този отпадък ще се превърне в топлина и светлина. Разбира се, това ще стане след като получим всички разрешителни за въвеждането на тази практика в производството. След получаване на разрешителните от РИОСВ и от министерствата ще монтираме допълнителна апаратура на сероочистките. Използването на неопасните отпадъци няма да бъде повече от 10% от използваното гориво, което означава – до 96 тона на денонощие. Изпълнителният директор на ТЕЦ „Бобов дол” обясни още, че в дните преди Нова година е извършена профилактика на сероочистките с разрешение от екоминистерството и те са били спрени от работа. В периода на профилактиката димните газове от производството са били изхвърляни без пречистване в атмосферата. Към момента теца работи на пълни обороти-включени са и трите блока, което е било поискано от държавния Електроенергиен системен оператор във връзка със студеното време и по-високото потребление на електричество. Последното комплексно разрешително, издадено в средата на 2015 г., разрешава на ТЕЦ „Бобов дол” да използва трите блока с двете сероочистки. „В момента, в който включихме и трети блок, активирайки студения резерв, се е стигнало до тревога у хората, заради тъмния дим от комините. Това се получи при изгарянето на мазута, което е част от технологията, но към момента централата работи нормално, сероочистките са изправни и всичко е наред”, допълни Христов.

Отпадъците, които се предвиждат да бъдат изгаряни се генерират основно от производствена дейност характерна за региона (шивашка, обувна, дървопреработвателна и др.лека промишленост, както и RDF гориво). Целта е да се оползотвори енергията на тази част от горимите отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани или повторно използвани и към настоящия момент всички тези отпадъци се депонират на общинските депа за битови и производствени неопасни отпадъци. Главно предимство на изгарянето на отпадъците е, че така значително ще се намали количеството на нерециклируемите горими отпадъци, които се депонират на общинските депа за битови отпадъци (БО) и са основна предпоставка за тяхното самозапалване. При едно екологосъобразно управление на отпадъците и спазването на приоритетния ред (йерархия) на отпадъците, съгласно Закона за управление на отпадъците, депонирането е крайна мярка за тяхното обезвреждане. Алтернативното гориво и алтернативната суровина (RDF) са отпадъчни материали от индустриални производства, които не могат да бъдат рециклирани или многократно използвани, но могат да бъдат използвани в други производства, замествайки употребата на природни богатства (въглища). В предвид, че един тон отпадък дава топлинната енергия на 250 кг въглища и генерира около 525 киловатчаса електроенергия, достатъчна за отоплението на обикновена офис-сграда за един ден и съществуваща техническа и материална база на дружеството за тяхното оползотворяване, посредством съвместно изгаряне с основното гориво е достатъчен икономически, социален и обществен мотив, дружеството да предприеме действия по реализирането на инвестиционно намерение.
В България ежегодно се депонират хиляди тона производствени неопасни отпадъци (нерециклируеми) и непрекъснато нарастващия дефицит на суровинен и енергиен ресурс, както в национален, така и в световен мащаб, също налага необходимостта от прекратяване на депонирането като метод за обезвреждане на неопасните отпадъци и търсенето на възможност за превръщането им в суровинен и енергиен ресурс.
С реализирането на инвестиционното намерение ще бъдат постигнати следните цели:
• Намаляване количеството на отпадъците, подлежащи на крайно депониране;
• Осигуряване на алтернативно гориво за производство на енергия с добри показатели;
• Намаляване на използваните количества полезни изкопаеми горива, използвани за производство на енергия;
• Спазване на йерархията за управление на отпадъци;
• Ограничаване емисиите от парникови газове в резултат от редуциране използваните количества изкопаеми горива.
Подробно разработената информация за инвестиционното намерение е на разположение в отдел Екология, ТЕЦ Бобов дол ЕАД.
Всички, които желаят да изразят мнения, становища и предложения могат да го направят писмено в14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата, в деловодството на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД.

Най-четено

Темите от "Бобов дол"

Етикети