Чимев даде разпореждания за реакция при настъпване на зимата

DenNews.bg
30.10.2014
размер на текста:

Кметът на Дупница Методи Чимев издаде заповед за предприемане на превантивни мерки с цел осигуряване на нормално функциониране на техническата инфраструктура, снабдяването, обслужването и услугите на територията на общината и намаляване последствията за населението при усложнена обстановка през предстоящия зимен сезон.
В нея се казва, че при бедствия, аварии и извънредни ситуации в резултат на обилен снеговалеж и заледяване, щабът за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия при община Дупница при зимни условия, да организира незабавно ликвидиране на последствията от тях и назначи комисия за оценка на нанесените щети. Кметовете на населените места и кметските наместници в населените места, ръководителите на ведомства, учреждения и фирми на територията на община Дупница да насочат основните си усилия за провеждане на системна и ефективна превантивна дейност за повишаване на тяхната устойчивост за работа и действия при усложнена зимна обстановка.
Със заповед на кмета ще се създаде комисия, която да извърши проверката на техниката на фирмата, сключила договор за поддържане на общинската пътна мрежа на територията на общината. Длъжностните лица от общинска администрация да осъществяват превантивен, текущ и последващ контрол по изпълнение на задълженията по снегопочистването на територията на общината и при нужда да съставят констативни протоколи, актове за нарушения и подготвят наказателни постановления на нарушителите.
При снеговалеж да се започне незабавно почистването от сняг и лед на улиците, площадите, тротоарите, местата за общо ползване и подходите към жилищните блокове и домовете на гражданите. За целта началникът на Отдел „Екология, ВТЗ, Чистота и Транспорт” при община Дупница ще организира снегопочистването на улиците, площадите, тротоарите и местата за общо ползване по предварително утвърдена схема и маршрути. Управителят на фирмата, сключила договор за зимното поддържане на четвъртокласната пътна мрежа да организира снегопочистването на междуселищните пътища от четвъртокласната пътна мрежа и централните улици в населените места. Ръководителите на ведомства, организации, стопански фирми и дружества, еднолични търговци, собственици и наематели на сгради, офиси, търговски обекти, бензиностанции, газстанции и други почистват от сняг и лед прилежащите им тротоари и осигуряват свободен достъп на специализираните снегопочистващи автомобили и друга техника. Живущите граждани в жилищните блокове почистват от сняг и лед тротоарите и подходите към входовете на блоковете. Гражданите, собственици и наематели на жилищни сгради, почистват от сняг и лед прилежащите на дворните им места тротоари.
През зимния сезон всички собственици/ползватели почистват от сняг, лед и ледени висулки, прилежащите към обектите им площи, предназначени за обществено ползване тротоари, алеи и др.
Физическите и юридическите лица, които допускат неизпълнението на чл.3, ал.4 от Наредбата за общественият ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на община Дупница, се наказват с глоба в размер от 250 до 500 лв.
Кметовете на населените места и кметските наместници в населените места ще организират и контролират снегопочистването на тротоарите до фурни, магазини, обществени сгради, здравни пунктове и почистването на кварталните пътища, като при необходимост използват техника от частни земеделски кооперации или други юридически и физически лица.
Управителите на здравните заведения да осигурят необходимите медицински консумативи и създадат организация за оказване на медицинска помощ на хората, чието здраве и безопасност могат да бъдат засегнати от създалата се зимна обстановка.
Директорите на учебни заведения, детските градини и детските ясли на територията на община Дупница трябва да създадат организация за нормална експлоатация на отоплителните инсталации, уреди и съоръжения и проведат инструктаж за спазване на противопожарните правила през есенно-зимния период.
В зимния период е забранено разкопаването на улици, тротоари и земни площи без разрешение за това от общинска администрация –Дупница и без необходимата сигнализация.
Управителят на ВиК- Дупница трябва да създаде необходимата организация за бързо отстраняване на възникнали аварии по водопреносната мрежа на територията на община Дупница, свързани с разливания и замръзвания на питейна вода върху участъците от пътната и уличната мрежа.
Ръководството на ЧЕЗ „Електроразпределение – България” АД – клон Дупница да организира дейностите по бързото отстраняване на възникнали аварии по електро преносната мрежа и нейните съоръжения на територията на община Дупница.
Управителите на транспортни фирми за превоз на пътници да извършат технически преглед на електроинсталациите, отоплителните инсталации и пожарогасителите в транспортните средства на територията на община Дупница и проведат инструктаж на шофьорите за работа при зимни условия. Собствениците /арендаторите/ на язовири и хвостохранилища да извършат необходимите регламентиращи мероприятия за безопасна експлоатация при зимни условия.
Кметовете на населени места, кметските наместници в населените места и управителите на фирми да организират отговорно дежурство в кметствата по населените места и фирмите при създаване на тежка или усложнена зимна обстановка и да докладват периодично на оперативния дежурен на телефон: 078 / 5 92 59 или на GSM: 0879 –523 -474.
Управителят на фирмата извършваща снегопочистването на общинската /четвъртокласната/ пътна мрежа да включи в приоритетното почистване и участъците от пътищата, които водят към населените места останали без стоки от първа необходимост или за оказване на помощ на лица, нуждаещи се от неотложна медицинска помощ.
Координацията по снегопочистването в община Дупница ще се осъществява от Крум Милев – зам.-кмет по оциални дейности.
Сигнали от граждани при възникнали бедствия, тежка зимна обстановка-интензивни снеговалежи, снегонавявания и обледявания на територията на общината се подават на тел:0701/5-92-59 и GSM 0879/523 474.


 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети