Промени по ЛОТ 2 на АМ “Струма” гълтат нови имоти

Собственици, които ще бъдат засегнати от промени в 6 участъка, имат право да получат информация в община Дупница

dennews.bg
17.09.2013
размер на текста:

Собственици, които ще бъдат засегнати от промени в 6 участъка, могат да получат информация в община Дупница

От Агенция “Пътна инфраструктура” се получи писмо относно информация за преценяване на необходимостта от извършане Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за обект:
АМ”Струма”, Лот 2 “Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+483,52 – изграждане на големи съоръжения по трасето, включително в шест участъка със ситуационни промени.
В следващите 14 календарни дни всеки заинтересован може да се запознае с проектът по ОВОС - Община Дупница в стая № 45.

Лот 2 от АМ „Струма” Трасето на Лот 2 е одобрено на етап предпроектни проучвания през 2008 г. В процеса на проектиране се налага промяна на следата в някои участъци, което изместване е одобрено през 2012 г. при представянето на идейния проект. - От км 322+900 до км 325+000 – С изместването ще се избегне преминаването през дъното на съществуващо дере. С това ще се даде възможност за оптимално отводняване на пътното тяло. Излизането извън следата на одобрения вариант от МОСВ е западно от него, в границите на 20 до 70 м (в най-отдалечената точка), което осигурява необходимите криви за строеж на магистрала; - От км 326+000 до км 328+900 – По одобрения към настоящия момент вариант за трасе в този участък, автомагистралата ще пресича в една точка Път II-62, ж.п. линията „София – Кулата” и съществуващ газопровод. Ако този вариант не се промени, предвидения пътен възел ще попада върху гореспоменатия газопровод, което е недопустимо. С цел отдалечаване от газопровода и избягване на косото пресичане с ж.п. линията, се предлага ситуационна промяна с пресичане на Път II-62 северозападно от първоначалното трасе и над съществуващия ж.п. тунел. Поради технологичния проблем изместването е в рамките на около 200 м в обхвата на пътния възел; - Проектното трасе ще бъде изместено съгласно решението по ОВОС за обекта, с цел отдалечаване от коритото на р. Джерман за участъци а) От км 329+000 до км 335+400. В този участък изменението се развива западно от одобреното трасе на максимално отстояние от около 200 м, като при км 332+650 пресича одобрената следа и преминава източно от нея, като в най-отдалечените места е на около 100 м от нея. б) от км 337+300 до км 344+100 В този участък изместването минава източно от одобрения вариант на най-голямо разстояние от около 100 м. В края на участъка оста на пътя е в границите на 10 м от одобрения вариант, без да съвпада изцяло с одобрената ос; - От км 344+200 до км 348+800 – С цел отдалечаване от защитена зона BG 0001013 „Скрино”, определена за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна и защитена зона BG 0002108 „Скрино”, определена за опазване на дивите птици, както и запазване на съществуващ хотелски комплекс, проектното трасе ще бъде изместено. Изменението се развива до км 347+980 в източно от одобрения вариант на максимално отстояние от него 100 м, като след този км преминава западно от него и се отдалечава на около 200 м обхождайки съществуващо дърводелско предприятие; - От км 350+400 до км 357+800- Изместването на одобреното трасе за Лот 2 на АМ „Струма” в този участък се налага, за да се избегне преминаването през отдадена концесия на фирма „Агромах”, бетонов център, кариера и др. и засягане само на малка част от парцела. Общата дължина на ЛОТ 2 е 37,484 км. Ситуацинната промяна на трасето, наложена поради технически и технологични изисквания е в рамките на 12.400 км, като промените свързани с удовлетворяване на условията от решението на МОСВ, цитирани по-горе са 12.500 км – отдалечаване от р. Джерман и 4.6 км за отдалечаване от ЗЗ. В границите на тази дължина са включени и всички реконструкции на линейни мрежи. Необходимите площи за временна дейност по време на строителството на този етап на проектиране не могат да се прецизират. Този въпрос се разглежда при утвърден работен проект, когато бъде представена програма за строително-монтажни работи (СМР) от фирмата-изпълнител на строежа. Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за пътищата, автомагистралите имат ограничителна строителна линия от двете страни, която отстои на 50 м от края на ръба на платното. В тази площ се прокарват обслужващите пътища по време на строителство; могат да се разположат строителните машини или съоръжения за работата по строителството; да се складират или комплектоват строителните материали, както и да се складират отпадналите в процеса на работа материали. В рамките на тази ограничителна линия, строителните площадки могат да бъдат разположени във всеки един участък от пътната отсечка, съгласно съгласуван план и при съобразяване с чувствителни зони, защитени зони и др. При определяне на местата и площта на строителните площадки и местата за временно или постоянно депониране на излишните земни маси ще се съгласуват с общините, през чиито територии преминава магистралата.
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети