Шумозащитни стени, огради и мостове пазят животните от трафика по Лот 2

DenNews.bg
11.09.2013
размер на текста:

Шумозащитна стена ще защитава птиците от зона "Кочериново".

Шумозащитни стени, огради и мостове са предвидени за изграждане на Лот 2 на автомагистрала „Струма”, за да се гарантира опазването на животните, както и защитена зона „Кочериново”, която ще бъде засегната от трасето.
Мерките за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда при изграждането и експлоатацията на участъка от магистралата са предложени в докладите за ОВОС, докладите за оценка за съвместимост и решения на екоминистъра от 2008 г., 2012 г. и 2013 г.
Всички мерки и препоръки ще бъдат взимани предвид във всеки един етап на проектиране и изграждане на пътя.
С цел опазване от неблагоприятни въздействия върху защитените зони за опазване на дивите птици и биокоридори, важни за опазване на дивите птици по протежение на трасето на автомагистрала Струма се предвижда:
-изграждането на оградни съоръжения в близост до влажни ливади, като в основата трябва да бъде поставена по-ситна мрежа с цел опазване от излизане на новоизлюпени птици на ливадния дърдавец на пътното платно;
-изграждането на шумоизодиращи прегради по границата със защитените зони с цел избягване на прякото безпокойство и смъртността на птици от защитени зони "Кочериново" и „Рупите” –проектирване на необходимият брой многовидови проходи под мостовете на реки, постоянни или сезонни притоци на р. Струма и мостовете над р. Струма между село Мурсалево и село Кулата
-проектиране на всеки 200 метра, ако няма друго подходящо многофункционално съоръжение, тръби (под трасето) за преминаване на костенурки.
-проектиране на прегради за спиране попадането на костенурки върху платното.
С цел намаляване на безпокойство върху видовете ливаден дърдавец и бял щъркел, предмет на опазване на защитена зона за птиците „Кочериново”, е предвидено строителството в границите на зоната да се извършва извън периода 20 април- 30 юни; да се предвиди по време на строителството и по време на експлоатацията шумоизолиране на мостовото съоръжение над река Рилска.
Трябва да се изпълнят мерките, заложени в Решението по ОВОС от 2008 г., а именно да се проектират и изпълнят допълнителни дефрагментационни или отводнителните съоръжения като проходни в границите на защитена зона „Скрино”, както и в участъците от лозята на Дупница до пресичането на р. Джерман, долината на река Рилска (частта, която е в границите на защитена зона „Кочериново”) и между селата Слатино и Усойка, с цел преодоляване на фрагментацията на местообитанията на двата вида сухоземни костенурки.
В посочените участъци тярбва да се изградят преградни стени за спиране падането на екземпляри от двата вида костенурки и други дребни животни съгласно изискванията на Решението по ОВОС.
Първоначалното разчистване и подравняване на терена в посочените участъци да се извърши в периода май-август, като преди започването на работата в определения участък трасето да се обхожда от екип зоолози с цел преместване на всяка от намерените екземпляри костенурки или други дребни, бавноподвижни животни.
Шумозащитни съоръжения трябва да бъдат изградени и в участъците на трасето, преминаващи в близост до с. Блатино, с. Усойка, кв. „Левски” на Кочериново, с. Бело поле и хотелски комплекс между км 347+000 и км 347+500.
 

Най-четено

Темите от "Кочериново"

Етикети