Откриха процедурата за избор на нов шеф на РЗОК-Кюстендил

DenNews.bg
13.06.2013
размер на текста:

Открита е процедурата за избор на нов директор на Регионалната здравноосигурителна каса в Кюстендил, на чело на която в момента е д-р Матей Попниколов. Както писахме неговият мандат изтича този месец след 3-годишно управление.
Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от упълномощено от тях лице, което представи изрично нотариално заверено пълномощно, в Централно управление на НЗОК, до 17.00 часа на 10.07.2013 г.
В срок до 17.00 часа, на 28.06.2013 г. кандидатите за участие в конкурса, по тяхно писмено искане могат да получат информация относно дейността, структурата, бюджета, числеността на персонала за посочените РЗОК, от Дирекция „Човешки ресурси" в НЗОК, за да подготвят програма за управление.
Конкурси за нови началници ще се проведат в още 22 регионални подразделения на Касата.
Мандатът на директорите е 3 години.
Изискванията към кандидатите са висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”; минимум три години стаж по специалността в областта на управлението на здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело; да е български гражданин; не е поставен под запрещение; не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или да не е лишен по съответен ред от правото да заема материалноотговорна длъжност; не е член на Надзорния съвет на НЗОК; не е съпруг или съпруга или не се намира във фактическо съжителство, няма роднини по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително или по сватовство - до втора степен включително, с някое от лицата по т.6; не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; не е член на управителен или контролен орган или акционер в търговско дружество, с предмет на дейност извършване на доброволно здравно осигуряване; не е народен представител, министър или заместник-министър; не е кмет на община; не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия; не работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище; не извършва конкурентна дейност за срока на трудовото си правоотношение с НЗОК; не е изпълнител на медицинска помощ по ЗЗО за срока на трудовото си правоотношение с НЗОК.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети