Излезе положителният доклад за завода за отпадъци в Дупница

dennews.bg
05.09.2012
размер на текста:

Софийската фирма „Софеко”, която бе наета да изготви оценката въздействие върху околната среда във връзка с инвестиционното намерение за изграждане на завода за отпадъци в Дупница, изпрати до всички кметове на общини, влизащи в сдружението „Рила еко” и да dennews.bg на диск всички 789 страници от доклада. С дата 16-и август, докладът е получил положителната оценка както на РИОСВ-Пренки, така и на Министерство на околната среда и водите.
Причината писмото да бъде разпратено с пълния доклад, са тиражираните в медииите твърдения от страна на общинското ръководство в Дупница, че проектът за изграждане на завод е опасен за околната среда и за здравето на дупничани. Това бе и причината да се започне работа по паралелен проект за изграждане на регионално депо за битови неопасни отпадъци в землището на село Джерман. Тази идея на общинското ръководство предизвика острата реакция на местните жители, създадоха инициативен комитет и организираха протести.
В тази връзка от Инициативния комитет против изграждането на регионално депо за битови неопасни отпадъци в дупнишкото село Джерман коментираха, че след като вече разполагат с пълния доклад за въздействие върху околната среда, имат и уверенията на специалисти от София, които ще ги подкрепят. Те са готови да излязат със становище, че депото край село Джерман крие сериозни рискове за околната среда.
Ето и част от доклада, разделен на 3 тома и изпратен до всички кметове и dennews.bg

Предлаганата технология за реализация на инвестиционното предложение в гр. Дупница отговаря на НДНТ (BATs), най-добрите световни практики и съвременните изисквания в областта на превръщане на отпадъците в продукт, в случая „синтетично масло”, и неговото оползотворяване като ресурс за получаване на енергия. В резултат на основния процес на предлаганата технология – каталитично трибо-термо-химично превръщане (бърза пиролиза) се получават:
Синтетично масло, което се използва за получаване на енергия (трансформира се в електрическа енергия);
• Твърд остатък – графитен въглерод, който може да се оползотвори при подходящо третиране;
• Отпадъчни газове, които след пречистване до достигане на необходимите изисквания се изпускат в атмосферния въздух;
• Отпадъчните води основно са кондензационни от влагата на битовите отпадъци и се използват за различни дейности на територията на площадката, след което преминават през ЛПСОВ и след нея посредством Фрадска канализация постъпват в ГПСОВ - Дупница.
• Енергонеизползваемите изходни битови отпадъци (стъклени, метални, инертни (неорганични)) се предават на фирми, притежаващи разрешително по чл. 12 на ЗУО за последващо третиране, вкл. рециклиране;
Предлаганата технология, освен, че решава проблемите, свързани с настоящата практика на депониране на битовите отпадъци, представлява нов, алтернативен източник на енергия за общината, региона и страната със значително редуцирано количество въглеродни емисии за единица произведена енергия.
Предлаганата технология предвижда 100% оползотворяване и обезвреждане на ТБО на общините Дупница, Кюстендил, Бобов дол, Сепарева баня, Трекляно и Невестино и превръщането им в суровинен и енергиен ресурс.
По местоположение, площадката отговаря на нормативните изисквания за площадка, върху която ще се изградят съоръжения за третъиране на отпадъци.
Предвидените в инвестиционното предложение дейности отговарят напълно на нормативните изисквания на българското екологично законодателство и НДНТ по отношение на технологиите за третиране на битови отпадъци. Инвестиционното предложение предвижда екологосъобразно управление на твърдите отпадъци и отпадъчните води. Генерираните отпадъчни газове ще бъдат под допустимите нормативни изисквания. В тази връзка не се очаква негативно въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на хората на територията на производствената площадка и в близост до нея.
На база на анализа и оценката на инвестиционно предложение „Инсталация за оползотворяване и обезвреждане на битови отпадъци, гр. Дупница” на „ ИБИ Дупница” ЕООД, проведените изследвания, проучвания и консултации, както и направената прогнозна оценка за въздействието на обекта върху компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат, авторският колектив на настоящия Доклад за ОВОС препоръчва на Висшия Експертен Екологичен Съвет (ВЕЕС) към МОСВ да предпише изпълнението на мерките и препоръките, направени в Доклада и да ОДОБРИ реализирането на инвестиционно предложение.
Технологичната схема на „Инсталацията за оползотворяване и обезвреждане на битови отпадъци – гр. Дупница” – една екологосъобразна, безотпадъчна инсталация и технология за превръщане на смесено събраните ТБО в суровинен и енергиен ресурс, която е патентно защитена, промишлено доказана и отговаряща на най – добрите световни практики и най – добре наложени техники и технологии. Реализирана е в 140 страни по света.
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети