Сметната палата предаде Алексова на главния прокурор

Десислава Панайотова-Янкова
14.03.2012
размер на текста:

Грети Алексова

Екскемтът на Бобов дол Грети Алексова е предадена от председателя на Сметната палата на главния прокурор Борис Велчев за доказване на установени данни за престъпления. Данните за нарушения и предполагаеми престъпления се съдържат в одитния доклад за финансовото управление на общината за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г., който се простира на 55 страници.
Установените нарушения касаят процедури за възлагане на обществени поръчки, трудови възнаграждения и командировки.
Установено е, че задълженията за изплащане на заплати и възнаграждения на персонала, текуща издръжка и капиталови разходи са просрочвани. Допуснато е отклоняване на средства за делегираните от държавата дейности за финансиране на разходи в местните дейности. Не е възстановен на централния бюджет остатъкът от средства за ремонт на ЦДГ “Миньор” – филиал с. Мламолово. Сключвани са договори за изпълнение без одобрен бюджетен кредит. Допуснато е неправилно определяне на разходни норми на гориво за служебните превозни средства.
Извършвано е незаконосъобразно сключване на граждански договори. Извършвана е доставка на горива с неизяснен произход и качество, довела до внасяне в регионалния бюджет на по-малка сума от дължимия акциз. Представени са неверни документи в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, с цел отпускането на средства за ремонт на рушащи се обекти, посочени като пострадали от природно бедствие.
По закон Сметната палата обаче не може да огласява данни от доклад, изпратен на прокуратурата, до приключване на наказателното производство и затова документа не съдържа частта, която е изпратена на държавното обвинение.
Докладът е изпратен и до Комисията по регионална политика и местно самоуправление към Народното събрание.
В частта му за нарушенията на Кодекса на труда и Наредбата за командировките в страната, докладът е изпратен на директора на Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда” и на Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите - София град, офис Кюстендил.
В частта за нарушенията на процедурите за възлагане на обществени поръчки докладът е изпратен на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.
През одитирания период са възложени 5 обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), 20 по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и 16 след събиране и разглеждане на три оферти. Резултатите от извършените проверки свидетелстват за пълнота на водената документация и спазване на законовите изисквания. Установените нарушения са при сключването на договори без осигурено финансиране или при поемането на задължения с размер, различен от определения бюджетен кредит. Констатирани са няколко случая на разделяне на обществени поръчки, с цел прилагане на по-лек режим за тяхното възлагане и нередности при изпълнението на договорите за възлагане на обществените поръчки - нарушения на нормативни изисквания по Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за счетоводството (ЗС) и др., става ясно от доклада.
Според заключението на Сметната палата управлението на бюджетните средства в община Бобов дол през одитирания период не е добро и защото не са спазени препоръките на финансовото министерство при съставянето на бюджета за 2008 г. и 2009 г., да се заложат средства за разплащане на просрочените задължения от минали години; извършвана е актуализация на бюджета след изтичане на финансовата година в нарушение на приетата вътрешна наредба и ЗОБ; увеличен е размера на несъбраните собствени приходи, спрямо недоборите от предходните години; не е осъществяван последователен предварителен контрол за законосъобразност на разходите поради това, че длъжността финансов контрольор е била незаета за известен период от време и не е определено друго длъжностно лице, което да осъществява предварителния контрол, с което са нарушени разпоредбите на чл. 13 от ЗФУКПС; не са изпълнени разпоредбите на § 23, ал. 1 от ПЗР на ЗДБРБ за намаляване на числеността на персонала в делегираните от държавата дейности през 2008 г.; извършени са разходи, превишаващи постъпилите приходи, представляващо нарушение на финансовата дисциплина.
 

Най-четено

Темите от "Бобов дол"

Етикети