Коалиция за устойчиво развитие сигнализира за екологична катастрофа в река Тополница

dennews.bg
15.08.2011
размер на текста:

Коалиция за устойчиво развитие потърси от министрите Цветан Цветанов, Нона Караджова, Трайчо Трайков и Стефан Константинов обяснение за бездествието им след поредното екологично и социално безотговорно поведение на „Аурубис – България”АД: промишлена авария с изтичане на опасни води, застрашаващи здравето и живота на населението по течението на р.Санър дере и р.Тополница и компрометиращи околната среда и липсата на адекватно поведение на общински и държавни органи за контрол и превенция на риска, който би могъл да прерастне в трансгранично замърсяване чрез р. Марица.
Нова екологична катастрофа - замърсяване на р. Санър дере, в района на град Златица, е регистрирана в Регионалната инспекция по околна среда и води /РИОСВ/ - София и от Изпълнителната агенция по околна среда към 15.30 часа на 5 август т.г. така: „от канала за дъждовни води - западен клон на "Аурубис България" АД, град Пирдоп, изтичат замърсени води в р. Санър дере. Според работна група на „Аурубис”, извършила проверка на канализацията, е установено запушване на изходящ канал към пречиствателна станция за отпадъчни води, от което става преливане в дъждовния колектор - запад, откъдето водите постъпват в реката. От „Аурубис” твърдят, че аварията е ликвидирана и замърсяването е преустановено.”
Взета е водна проба за физикохимичен анализ от специалисти на „Аурубис”, като резултатите от лабораторните изпитвания щели да бъдат предоставени на РИОСВ - София. Продължава да не е ясно дали РИОСВ ще получи истинките проби, както и този теч от 5-ти август ли е, или е от 2 години. „Аурубис - България”АД декларира, че е инвестирало 80 млн. евро за подобряване на екологичната си политика, а се оказва, че дори няма ефективно действаща канализация, въпреки ясните изисквания на българските закони.
Неправителствената екологична организация Коалиция за устойчиво развитие, която извърши собствена проверка на терен, настоява пред министерския съвет и общинските власти за:
- незабавни изследвания на всички замърсявания, произтичащи от „Аурубис”, но от акредитана лаборатория и коментар на лицензирани независими експерти, избрани с участието на гражданския сектор и местните власти
- търсене на наказателна и гражданска отговорност на виновните от предприятието за допусната авария и изпълнение на незабавни мерки за недопускането на нова
- извинение на предприятието към засегнатото население и българските местни и централни власти, изчисляване на щетите и компенсиране на пострадалото население и общини по поречието на р. Санър дере и р. Тополница
- цялостна проверка на министрество на икономиката за лоша бизнес практика на „Аурубис”, липса на екологична и социална отговорност
- проверка на МОСВ за изправност на канализация и пречиствателни съоръжения, за наличие на система за събиране и отвеждане на дъждовни води,за съотвествие и изпълнение на предписанията по ДОВОС и комплексно разрешително
- търсене на отговорност на кметовете на общини Пирдоп и Златица за неуведомяване на населението за настъпилото бедствие, за предпазване от последствията, както и цялостно невземане на мерки за предотвратяване на вредни влияния на „Аурубис” върху населението и околната среда
- търсене на отговорност за ненамесата на Гражданска защита при разливи на промишлени води с високо съдържание на кадмий, олово, арсен и други тежки метали, неизпълнение на задълженията и липса на превенция на риска
- извършване на проверка на причината за бездействие на Гражданска защита спрямо „Аурубис” при очевидно неизпълнение на предписанията на Гражданска защита
- оповестяване на резултатите от аварията пред местното население и местните власти, извънредни сесии на общинските съвети от засегнатите територии и предприемане на мерки за защита на зравето и живота на населението, възстановяване на околната среда и формулиране на искания за компенсации от оператора към пострадалите

За действията и бездействията на инвеститора, местната власт и централната администрация по екологичната катарстрофа, причинена от „Аурубис – България” АД по поречията на р. Санър дере и р. Тоиполница смятаме да уведомим европейските институции и международните си партньори като граждани с права по Конституцията на Р България и Договора от Лисабон, завършва обръщението на Коалиция за устойчиво развитие до българските власти.
 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети