Решението на ОИК-Дупница за прекратяване правомощията на кмета на село Бистрица- нищожно

DenNews.bg
27.06.2024
размер на текста:

 Решението, с което Общинската избирателна комисия в Дупница е излязла със становище правомощията на кмета на село Бистрица Христо Христов да бъдат прекратени, е нищожно. Това постанони състав на Административен съд-Кюстендил, позовавайки се от протокола на проведеното на 31-и май заседание, на което ОИК постанови предсрочното прекратяване на правомощията на Христо Георгиев. 

Решението обаче е прието при липса на необходимото мноззинство, се посочва в мотивите на съда.

Съгласно чл. 85, ал. 4 от ИК общинската избирателна комисия се произнася с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове и се подписват от председателя и секретаря, а когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на Избирателния кодекса . В случая седем от присъстващите членове на ОИК – Дупница са гласували „за” предсрочно прекратяване на пълномощията на Христо Христов като кмет на кметство [населено място], а четирима – „против”. Когато необходимото мнозинство математически се изчислява като нецяло число (десетична дроб), какъвто е настоящият случай, преценката дали е налице такова следва да се извърши като резултатът се закръгли към следващата по-голяма величина З.а приемане на процесното решение са били необходими гласовете на осем от присъстващите единадесет членове на ОИК – Дупница. По изложените съображения решението е нищожно и следва да бъде обявено за такова, без да се обсъждат останалите предпоставки за неговата законосъобразност . За пълнота на изложението съдът намира за необходимо да посочи, че срокът по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА има преклузивен характер, а изтичането му задължава общинската избирателна комисия да упражни правомощието си по чл. 42, ал. 3, изр. 3 от ЗМСМА в условията на обвързана компетентност и да приложи последиците, които законът свързва с неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, гласят още мотивите на съдебния състав. 

Съдът изпраща преписката на Общинска избирателна комисия – Дупница за ново произнасяне, при съобразяване с дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълкуването и прилагането на закона.

Решението може да се обжалва от страните с касационна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.

А ето как е взето решението от Общинската избирателна комисия и какво гласи то:

РЕШЕНИЕ
№ 241
Дупница, 31.05.2024

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ като кмет на кметство Бистрица, община Дупница.

С Решение № 230 от 06.11.2023 г. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ, с ЕГН ********** е обявен за избран за кмет на кметство Бистрица, община Дупница. Същия е положил клетва на 09.11.2023 г.

На 13.05.2024 г. е постъпил сигнал от Милен Трайчов Попов с констатации за удостоверяващи наличие на несъвместимост за Христо Георгиев Христов в качеството му на кмет на кметство с. Бистрица, общ. Дупница, а именно за регистрацията му като едноличен търговец – ЕТ „Христо Христов – Стрелец“, с ЕИК 109081924.

На 17.05.2024 г., на основание на чл. 42, ал. 3, във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА на ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ е връчено уведомление за констатираното несъответствие.

На 29.05.2024 г. в Общинска избирателна комисия гр. Дупница, в дадения му срок е постъпило Заявление вх. № 384/29.05.2024 г. от ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ, ведно с приложени към него документи, а именно: Договор за покупко-продажба на дружествени дялове и заявление за вписване на обстоятелства, относно ЕТ.

С представеното Заявление същият заявява, че е осъществявал търговска дейност като едноличен собственик на капитала и управител на „Фактор – 2019“ ЕООД, със седалище и адрес на управления с. Бистрица, общ. Дупница, обл. Кюстендил, ул. Горица № 1, с ЕИК205374872, незабавно е предприел действия за продажба на дружествените дялове, за което обстоятелство е уведомил ОбС – гр. Дупница и ОИК – гр. Дупница. Търговската дейност, която е извършвал е била именно с тази фирма. В напрежението и еуфорията около изборите е забравил, че има регистриран ЕТ „Христо Христов – Стрелец“, с ЕИК 109081924, която обаче след пререгистрацията в ТРРЮЛНЦ не е осъществявала търговска дейност от 12 г. Твърди, че на практика е предприел действия на осн. чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА за прекратяване на търговската дейност, но не е съобразил, че има и регистрирано ЕТ, което не извършва търговска дейност.

При справка в ТРРЮЛНЦ се установява, че към датата на заседанието на ОИК – 31.05.2024 г., няма подадено заявление за заличаване на ЕТ „Христо Христов – Стрелец“, с ЕИК 109081924.

От описаната по-горе фактическа обстановка се установява следното:

Към датата на полагане на клетва – 09.11.2023 г., ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ, обявен за избран за кмет на кметство Бистрица, общ. Дупница с Решение № 230 от 06.11.2023 г. е бил регистриран като търговец с ЕТ „Христо Христов – Стрелец“, с ЕИК 109081924, т.е. същият се е оказал в положение на несъвместимост на двете качества - търговец и кмет. На основание чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА той е имал задължение в едномесечен срок от момента на клетвата, т.е. до 09.12.2023 г. да предприеме действия по заличаването си като едноличен търговец и да уведоми писмено за това, както председателя на общинския съвет, така и общинската избирателна комисия. Същият не е сторил това, като и към 31.05.2024 г.-датата на заседанието на ОИК ЕТ „Христо Христов – Стрелец“, с ЕИК 109081924 не е заличено.

Налице са всички предпоставки за прекратяване на пълномощията му като кмет. Ирелевантни са твърденията, че макар и регистриран като ЕТ, той не е извършвал реално търговска дейност. В случая е от значение, дали от формална страна е предприел действия за заличаването му като ЕТ, което става по реда, предвиден в ТЗ. След като не е сторил това в срока по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ е осъществил хипотезата на чл. 42, ал. 1, т. 5 във вр. с чл. 41, ал. 1 и ал. 3 от ЗМСМА за предсрочното прекратяване на правомощията му като кмет. Разпоредбата на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА е императивна, законът не дава възможност едномесечния срок да бъде продължаван или спиран, както и без значение е дали пропускането му се дължи на извинителни причини.

Изискването за липса на несъвместимост е строго формално, валидно е за целия период на мандата и е продиктувано от волята на законодателя да изключи всяка потенциална възможност за конфликт на интереси и злоупотреба със служебни права. В този случай нормата на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА разписва, че в едномесечен срок от полагане на клетвата, лице, което осъществява дейност или заема длъжност, посочена в ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността или за освобождаване на заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. За да бъдат изпълнени изискванията на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА е необходимо: 1. лицето да предприеме необходимите действия за прекратяване на дейността/освобождаване на длъжността, визирани в ал. 1; 2. да уведоми писмено за предприетите действия председателя на общинския съвет, и 3. да уведоми писмено за предприетите действия общинската избирателна комисия. Законовите предпоставки по тази разпоредба са кумулативни.

В случая се установява, че ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ не е предприел необходимите действия в срока по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА - до 09.12.2024 г., тъй като според данните от търговския регистър не е подадено заявление за заличаване на едноличният търговец и към настоящия момент. Освен това ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ не е изпълнил и другите две изисквания на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА - не е уведомил писмено председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия за предприемане на действия по прекратяване на дейността на едноличния търговец.

В хода на дебатите бяха изложени и следните мотиви: В настоящия случай се счита, че ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ е предприел действия, като е продал дружествените си дялове от „Фактор – 2019“ ЕООД, със седалище и адрес на управления с. Бистрица, общ. Дупница, обл. Кюстендил, ул. Горица № 1, с ЕИК 205374872 и е уведомил ОбС – гр. Дупница и ОИК – гр. Дупница в законовия срок, а имено на 19.11.2024 г., видно от ТРРЮЛНЦ ЕТ „Христо Христов – Стрелец“, с ЕИК 109081924 не е осъществявал търговска дейност от 2012 г., т.е. не е налице нарушение на забраната на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА, която изключва съвместяването на функциите на кмет с извършването на търговска дейност за времето на мандата. Въведената забрана предполага проява на някаква активност от страна на адресатите на забраната. Няма доказателства, че след встъпване на кмета в длъжност – 09.11.2023 г. – датата на полагане на клетвата, същия е извършвал дейност във връзка с регистрацията на ЕТ, т.е. не е реализирал никоя от описаните в чл. 1, ал. 1 от ТЗ сделки. Кметът не е реализирал права, нито се е задължавал в качествата си на ЕТ. Формалното наличие на регистрация на кмета на кметство Бистрица като ЕТ не обосновава нарушение на забраната по чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА и не следва да се тълкува като извършване на търговска дейност по смисъла на цитираната разпоредба.

При гласуване на решението Общинска избирателна комисия гр. Дупница постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 11 членове на комисията, „ЗА“ гласуваха 7 членове: Мария Георгиева Чомакова, Роза Василева Атанасова, Иво Милчов Гърнев, Василка Кръстева Софрониева-Костадинова, Десислава Василева Костадинова-Стоянова, Таня Даниелова Веселинова, Силвия Иванова Димитрова и „ПРОТИВ“ гласуваха 4 членове: Евтим Борисов Малоселски, Юлия Илиева Динева-Комисарова, Десислава Светлозарова Стойнева и Михаела Василева Георгиева.

На основание чл. 85, ал. 4 изр. ІІ от Изборния кодекс, във вр. с чл. 42, ал. 3, във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – гр. Дупница,

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ, с ЕГН **********, като кмет на кметство Бистрица, община Дупница.

Анулира издаденото му удостоверение за избран за кмет на кметство Бистрица, община Дупница, в изборите за общински съветници и за кметове, проведени на 05.11.2023 г. в община Дупница.

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 87, ал. 2 от Изборния кодекс и подлежи на оспорване по реда и в сроковете по чл. 459 от Изборния кодекс пред Административен съд – Кюстендил в 7 дневен срок от обявяването му.

Най-четено

Темите от "Общество"

Етикети