ЦИК определи възнагражденията на членовете на комисиите за предстоящите избори

DenNews.bg
11.04.2024
размер на текста:

Централната избирателна комисия на свое засдание вчера определи месечнто възнаграждение на членовете на РИК и СИК-овете  за подготовка и произвеждане на изборите.

Размерите на възнагражденията са следните: 

За РИК: 

Председател - 2300 лева

Заместник-председател - 2100 лева

Секретар - 2100 лева

Член -1900 лева

1.2. За подготовка на материали, за обучение на членовете на СИК, за предаване на книжа и материали на СИК, за приемане на протоколите на СИК с данните от гласуването, подготовката на протоколите на СИК и на РИК, както и на останалите книжа и материали за предаване на ЦИК се изплаща допълнително възнаграждение в размер на 400 лв. Допълнителното възнаграждение се изплаща еднократно едновременно с последното месечно възнаграждение на членовете на РИК.

1.3. Членовете на РИК получават месечно възнаграждение от 20 април 2024 г. до 14 дни след произвеждане на изборите – 23 юни 2024 г. включително.

1.4. Членовете на РИК за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на РИК са за сметка на държавния бюджет.

1.5. Възнагражденията на членовете на РИК не се облагат с данъци по Закона по данъците върху доходите на физическите лица.

1.6. С решение на РИК може да се създават работни групи от специалисти, които да подпомагат дейността на РИК. С решението на РИК се определят специалистите, техните функции, периодът на подпомагане и размерът на възнаграждението за всеки един специалист. Решението на РИК се съгласува с областния управител.

1.7. За времето по т. 1.4. разходите за пътуване на членовете на РИК, чиито постоянен или настоящ адрес е извън населеното място по седалището на РИК, се заплащат от държавния бюджет срещу представяне на разходооправдателен документ пред съответната областна администрация и при спазване на действащите правила и нормативи.

2. Относно секционните избирателни комиси, ЦИК определи следните възнаграждения: 

Председател - 275 лева

Заместник-председател - 255 лева

Секретар - 255 лева

Член - 234 лева

2.2. За участие в обучението на СИК/ПСИК от РИК се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 20 лв. на всеки участвал в обучението член на СИК.

2.3. За получаването на бюлетините и другите изборни книжа и материали в деня преди изборите, както и за подреждане на помещението за гласуване, се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 15 лв. на всеки участвал член на СИК.

2.4. Членовете на СИК/ПСИК по чл. 285, ал. 1 ИК, които представят протоколите на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в РИК, съответно в общинската администрация съгласно чл. 287, ал. 7 ИК, получават допълнително възнаграждение в размер на 25 лв.

2.5. Членовете на СИК/ПСИК за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на СИК/ПСИК са за сметка на държавния бюджет.

2.6. Изплащането на възнаграждението на членове на СИК/ПСИК, регистрирани като безработни и/или с право на социално подпомагане, не лишава лицата от получаването на обезщетения и/или помощи, както и не изисква изменение на декларирани вече от тях обстоятелства.

2.7. Възнагражденията на членовете на СИК/ПСИК не се облагат с данъци по Закона по данъците върху доходите на физическите лица.

 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети