9 100 лв. ще бъде заплатата на кмета на Дупница Първан Дангов

DenNews.bg
18.01.2024
размер на текста:

9 100 лв. ще бъде заплатата на кмета на Община Дупница Първан Дангов. Това става ясно от докладна, чийто вносител е градоначалникът. На гласуване на предстоящата сесия на местния парламент трябва да бъдат гласувани и месечните възнаграждения на кметовете на кметства, които ще бъдат в размер на 1 620 лева.

Ето и докладната:

ОТНОСНО: Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете в Община Дупница, чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (дв, бр. 32 от 2010 г.),


УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Общински съвет – Дупница на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 38, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, определя размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.
Работната заплата на Кмета на Община Дупница е в размер на 3200.00 лева. Същата е определена с решение № 35/28.02.2020 г. на ОбС-Дупница и до настоящия момент не е актуализирана.
Работната заплата на кметовете на кметства Бистрица, Джерман, Крайници, Самораново, Червен брег и Яхиново е в размер на 1460.00 лева. Същата е определена с решение № 208/25.11.2022 г. на ОбС-Дупница.
С оглед актуализациите на работните заплати във връзка с увеличаването на минималната работна заплата и на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и при условията на ПМС № 4 от 10 януари 2019 г. за изменение и допълнение на ПМС № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (ДВ, бр. 32 от 2010 г.), предлагам ОбС-Дупница да вземе следното

П Р О Е К Т

Р Е Ш Е Н И Е :

Общински съвет Дупница определя размерите на основните месечни работни заплати на кметовете на населени места на територията на община Дупница, считано от 01.01.2024 г. както следва:
1.Кмет на Община Дупница
1.1 Първан Ангелов Дангов 9 100 лв.


2.Кметове на кметства

2.1.Кмет на с. Яхиново Софка Венчова Скоклева 1 620 лв.
2.2.Кмет на с. Крайници Десислав Василчов Начов 1 620 лв.
2.3.Кмет на с. Самораново Райко Василев Цветков 1 620 лв.
2.4.Кмет на с. Бистрица Христо Георгиев Христов 1 620 лв.
2.5.Кмет на с. Джерман Божидар Георгиев Стоев 1 620 лв.
2.6.Кмет на с. Червен брег Славчо Евгениев Димкин 1 620 лв.

3.Към основните месечни възнаграждения, определени в т. 1 и т. 2, се начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит – 1% за всяка прослужена година.
4.От начислените възнаграждения се правят удръжки за сметка на осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравно осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и удръжки, съгласно Вътрешните правила за работна заплата в Община Дупница.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети