Откри се процедурата за саниране на жилищни блокове, строени преди 1999-а година

DenNews.bg
07.06.2023
размер на текста:

 Започна приемът на заявления за участие по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II". Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г. Многофамилните жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС са тези, в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища.

Сдружението на собствениците следва да осигури самоучастието си в настоящата процедура чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта. Крайният получател /Сдружението на собствениците/ финансира изцяло със собствени средства следните дейности:

- Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;

- Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и на технически паспорт на сградата;

- Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;

- Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;

- Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;

- Въвеждане на обекта в експлоатация;

- Публичност и информация на проекта;

- Организация и управление на проекта.

За всяко предложение за изпълнение на инвестицията /ПИИ/ цялата предвидена безвъзмездна финансова помощ /БФП/ (80% от стойността на всички допустими разходи) се предоставя в етапа на строителство като част от стойността на строително-монтажните дейности. За Югозападния район за планиране – Област София, Софийска област, Област Кюстендил, Област Благоевград и Област Перник е предвиден финансов ресурс в размер на 47 078 400,00 лв. Срокът за кандидатстване по настоящата процедура – не по-късно от 17:00 часа на 16.01.2024 г.

Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, Общинска администрация – Дупница няма да приема заявления за участие след 10.12.2023 г.

За повече информация по условията за кандидатстване - интернет страницата на програмата е на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/fbf34c6a-8f67-4d16-9019-3bd43c71b70f

При промяна в Насоките за кандидатстване, Общинска администрация – Дупница ще информира своевременно желаещите за кандидатстване по процедурата.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети